ޑްރޮޕްޝިޕިންގ އޮޓޮމޭޝަން އަށް ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް އިމްޕޯޓް ކުރުން

އާ އެކައުންޓެއް އުފެއްދުން

ހިލޭ 14 ދުވަހު ޓްރައި ކުރާށެވެ!


ރޫޓިން ޑްރޮޕްޝިޕިންގ ޓާސްކްތައް އޮޓޮމެޓިކް ކޮށްލައްވާ - ޕްރޮޑަކްޓްސް ސްޓޮކް، އަގުތައް ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް އިމްޕޯޓްކޮށް އަޕްޑޭޓް ކުރުން

ޑްރޮޕްޝިޕިންގ ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިމްޕޯޓްކުރުން

- CSV/Excel
- XML
- JSON
- API

ޝޮޕިފައި އަށް އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓްކުރުން

- Shopify csv
- Shopify API

އޮޓޮމެޓިކް ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓްސް ރީޕްރައިސިންގ

- ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަލައިގެން
- ވާދަވެރިންގެ އަގުތަކަށް ބަލައިގެން
- އާރުއާރުޕީ ސަޕޯޓް
- ނުބައި އަގުތަކުގެ އެލާޓްތައް
- ރޫޓިން ޓާސްކްތަކަށް ޝެޑިއުލަރ

ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ އަގު މާކަޕް އަދި މާޖިން ކަނޑައެޅުން

ފޯމިއުލާތަކުން އަގުތައް ބަދަލުކުރުން
ޑިޕެންޑް ކުރަނީ:
- އަގު، ފައިސާ
- އުފެއްދުންތެރިޔާ، ކެޓަގަރީ
- ތާރީޚު، ގަޑި
- ބަރުދަން.

ޝޮޕިފައި ސުޕޮޓެޑް ޕްރޮޑަކްޓްސް ފީލްޑްސް

- ފީޗާސް،އޮޕްޝަންސް،ވެރިއަންޓްސް

ޕްރޮޑަކްޓްތައް ފިލްޓަރ ކުރުން

ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން ފިލްޓަރ ކުރާށެވެ

މަލްޓިޕަލް ޕްރައިސްސް

އަޅުގަނޑުމެން ސަޕޯޓްކުރަނީ ހަމައެކަނި މައިގަނޑު (ބޭސް) އަގަށް ނޫން ކަމަށާއި އަދި 1 ޕްރޮޑަކްޓަކަށް އިތުރު 10 އަގު

ފައިސާތަކެވެ

- މަލްޓި ކަރަންސީސް ސަޕޯޓް:USD,EUR,CNY,TL...
- ޕަބްލިކް އެޕީއައި އިން ރިއަލް ޓައިމް އަޕްޑޭޓް

ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށް އެޕީއައި އެކްސެސް

- ޑޭޓާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން
- ޓާސްކްތައް ހިންގައި ޗެކްކުރުން

މަލްޓިޕަލް އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮފައިލްތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރެވެއެވެ

- ބައިބަޔަށް ބަހާލެވިފައި
- އެކި މާކެޓްތަކަށް ތަފާތު ފީޑްތައް ދިނުން
- ކޮންމެ ފައިލަކަށް ތަފާތު އަގުތައް

އެތައް ފޯމެޓެއް ސަޕޯޓް ކުރެވެއެވެ

ތިމާގެ އުފެއްދުންތައް އެކި ފައިލްތަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން
- csv/excel
- xml
- json

ސީދާ ޝޮޕިފައި ސީއެމްއެސް އަށް އިމްޕޯޓްކުރުން

- products api
- availability api
ވައިފިފްއެކްސް އަކީ ތިބާގެ ޝޮޕިފައި ފިހާރައަށް އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުމަށް އޮންލައިން ހިދުމަތެކެވެ. ވައިފިފްކްސް އިން ތިމާގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ޑޭޓާބޭސް ބިލްޑްކޮށް އޮންލައިން ޝޮޕިފައި ފިހާރަތަކަށް އަގުތަކާއި ސްޓޮކްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ސަޕްލައި ފީޑްސް އޮޓޮމެޓިކުން ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޫލެއް ނޫން ކަމަށާއި، ރީޕްރައިސިންގ، ޕްރޮޑަކްޓްސް ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ފަންކްޝަންތައް ވެސް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. yfifx އަކީ ޝޮޕިފައިގެ ފީޑްސް އޮފް ސަޕްލައިއަރސް އެންޑް ކޮމްޕެޓިޓަރސް، ޕްރައިސް މޮނިޓަރިންގ އަދި ކޮންޓެންޓް ވެބް ސްކްރޭޕަރސް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތަކެވެ.

ކޮންމެ ފޯމެޓެއްގެ ފީޑްސް އިމްޕޯޓްކުރުން

ތިރީގައިވާ ފޯމެޓްތަކުގެ ފީޑްތަކުން އުފެއްދުންތައް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ: csv,excel,xml,json އަދި އެ ފޯމެޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އޮޕްޝަނެއް. ޔޫޒަރ އިންޓަރފޭސްގައި ހަމައެކަނި ކޮލަމްތައް / ފީޑްތަކުގެ މެޕިންގ ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނެ އަދި އެއީ! މި އޮޕްޝަންތައް މުހިންމީ އާ ސަޕްލައިއަރުންނާއެކު އަވަހަށް މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ފީޑްސް ޕްރޮސެސިންގެ ފުޅާ އޮޕްޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ޑޭޓާ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެތީ އެވެ.

ތިރީގައިވާ ފޯމެޓްތަކުގައި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ ޑޭޓާ ޝޮޕިފައި ސްޓޯރ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ

 • ސީއެސްވީ، އެކްސެލް، އެކްސްއެމްއެލް، ޖޭއެސްއޯއެން އެވެ
 • އެޕީއައި އެކްސެސް
 • ސީދާ އިމްޕޯޓް/އަޕްޑޭޓް/ސިންކް ކުރުން

ފީޑްސް އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް އޮޕްޝަންސް

 • ޕީސީ އިން މެނުއަލް އަޕްލޯޑް ކުރުމެވެ
 • web link (http)
 • ftp
 • އީމެއިލް މެސެޖެވެ
 • dropbox
 • google drive
 • api
ވިޔަފާރި ކުރިއަރަމުންދާނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް އިންފޯ ހިއްސާކުރާ ވަރަށް ގިނަ ސަޕްލައިއަރުން ތިއްބަވައެވެ. އަދި ތިމާގެ ފިހާރައިން ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ފްރީކުއެންސީ އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑްތަކުން ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިމްޕޯޓް އޮޓޮމެޓިކް ކުރަން ޖެހެ އެވެ.

އަލަށް ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތައް ތިމާގެ ޝޮޕިފައި އާއި ގުޅުވާށެވެ

 • ހޯލްސޭލްސް އަގުތައް ޗެކްކުރުން
 • އެސޯޓްމަންޓް އިތުރުކުރުން
 • ޑްރޮޕްޝިޕިންގ މޮޑެލް އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުން
 • ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް ބަދަލުކުރުން
އެއީ އެހެން ޑްރޮޕްޝިޕިން ކުޅުންތެރިންނާ އަޅާބަލާއިރު ތަފާތު ވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އެމީހުން އާ ސަޕްލައިއަރ އާއި ގުޅެން 1 ހަފްތާ ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި މި މަސައްކަތް 1-2 ގަޑިއިރު ވަންދެން ކުރެވިދާނެއެވެ. އެއީ ގޫގުލް އަށް ތިބާގެ އެސްއީއޯ މަގާމުތައް އިތުރުވާނެ ކަމެކެވެ.

ޕްރޮޑަކްޓްސް އަޅާކިޔުން

 • ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ސަޕްލައިއަރ ހޯދުން
 • ވާދަވެރިންގެ އަގުތައް ޗެކްކުރުން
 • ޕްރޮޑަކްޓްތައް މެޗިންގ އަށް މެނުއަލް އަދި އޮޓޮމެޓިކް ފަންކްޝަންސް
 • އެއްގޮތް އުފެއްދުންތައް އަޅާކިޔުން
އެކި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެއް އުފެއްދުމެއް ވިއްކާނަމަ yfifx އިން ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު އަގާއި އެންމެ ރަނގަޅު ސަޕްލައިއަރ ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. އެއްބަސްވާ ގޮތުގައި ޑްރޮޕްޝިޕިން ފިހާރައެއް އޮތްނަމަ ތިމާގެ ފިހާރައިގައި އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ޝާއިއު ކުރެވޭނެ - ތިބާގެ ކްލައިންޓުންނަށް ކަމުދާނެ!

އަގު ހިސާބުކުރުން

 • ފޯމިއުލާތަކުންނެވެ
 • އާރުއާރުޕީ/އެމްއާރުޕީ ފޯމިއުލާތަކެވެ
 • ހަމައެކަނި ލިބެން ހުރި އުފެއްދުންތަކަށެވެ
 • ކެޓަގަރީތަކާއި، ބްރޭންޑްތަކާއި، އަގު ރޭންޖްތަކަށް ބަލައިގެން ފިލްޓަރ ކުރެއެވެ
 • އަމިއްލައަށް ސެޓް ކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރުން
 • ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދޭ ކަންތައްތައް
 • ޝިޕިންގ ޚަރަދުތަކެވެ
އަބަދުވެސް ތިމާގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ފައިނަލް އަގުތައް އަލުން ހިސާބުކުރަން ޖެހޭއިރު، yfifx އިން އެކަމަށް ވަގުތު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ފޯމިއުލާ/ޤަވާޢިދު/ފިލްޓަރ އެއްފަހަރު ކަނޑައަޅައި، yfifx އިން މެއިންފީޑް އަޕްޑޭޓް ފަށާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަން ތިބާއަށް މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ.

އާރުއާރުޕީ ސަޕޯޓް

 • ހުރިނަމަ އާރުއާރުޕީ ބޭނުންކުރުން
 • އާރުޕީއަށް ވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކަ އެވެ
 • އާރުޕީ އަށް ވުރެ މަތީގައި ވިއްކަ އެވެ
ތިބާގެ ސަޕްލައިތަކުގައި އާރްއާރްޕީ/އެމްއާރުޕީ ހުރިނަމަ yfifx އިން ތިބާގެ އުފެއްދުންތަކަށް ރީޕްރައިސިންގ ކުރާއިރު އެކަން ރިއާޔަތް ކުރާނެއެވެ. ޑްރޮޕްޝިޕިން ފިހާރައަށް ޖޫރިމަނާ ހޯދަން ބޭނުން ނުވާނަމަ ވިއްކާ ހުރިހާ އުފެއްދުމަކަށް އާރުއާރުޕީ ރަނގަޅަށް ޕްރޮސެސް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު އާރުޕީ އަގުތަކާ "ކުޅެން" ބޭނުންނަމަ އަދި ބޮޑު ނުވަތަ ދަށްކޮށް ވިއްކަން ބޭނުންނަމަ މިކަމަށް ވަކި ފަންކްޝަންތަކެއް yfifx ގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން

 • ފުލް އޮޓޮމެޓިކް އަޕްޑޭޓް
 • ހުރިހާ ފޯމިއުލާއަކުން އަޕްޑޭޓް ކުރުން
 • އެއްފަހަރު ސެޓްކޮށްފައި ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ
 • ކުނި އުކާލުމުން ރައްކާތެރިވުން

ޕްރޮޑަކްޓް ކޮންޓެންޓް

 • ވައްތަރުތައް ހުންނަ އުފެއްދުންތައް (އޮޕްޝަންތަކާއެކު ކޮމްބިނޭޓޮއިންސް) އަށް ސަޕޯޓް ކުރެވެއެވެ
 • ހުރިހާ ކޮމްޕްލެކްސް އޮޕްޝަންތަކަށް ސަޕޯޓް ކުރެވެއެވެ
 • އެހެން ފީޑްތަކުން އިމްޕޯޓްކުރުން
 • ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ފީލްޑްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ފަންކްޝަންތައް

ފީޑްސް އޮޓޮމެޓިކުން ޕްރޮސެސްކުރުން

 • ޝެޑިއުލެއްގެ މަތިން ފީޑްތައް ޕްރޮސެސް ކުރަން ފެށުން
 • އަމަލުތަކުގެ ޗޭން އޮޓޮމޭޓް ކުރުމެވެ
 • ލިންކް މެދުވެރިކޮށް، މެއިލް އިން، އެޕީއައި އިން ފީޑްތައް އޮޓޮމެޓިކުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ
 • އިމްޕޯޓްކުރާ ފީޑްތައް އޮޓޮމެޓިކުން ޕްރޮސެސްކުރުން

ޝެޑިއުލް ސްޓާޓް

 • ހުރިހާ ޢަމަލެއް އޮޓޮމެޓިކުން ފަށައިގަނެވޭނެއެވެ
 • ޑައުންލޯޑް ފީޑްސް
 • އާ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން
 • ކުރީގެ އުފެއްދުންތައް އަޕްޑޭޓް ކުރާށެވެ
 • ކެޓަގަރީއަށް ބަލައިގެން ފިލްޓަރ ކުރުން
 • އާ ފައިސާގެ އަގު ލޯޑްކުރުން
 • މާރޖިން އަށް ރިއާޔަތްކޮށް އަގުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން (ހުރިހާ ފޯމިއުލާތަކަށް ބަލާއިރު)
 • ސައިޓަށް ޑޭޓާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން

ވާދަވެރިންގެ އަގު މޮނިޓަރ ކުރުން

 • އަގުތައް އަޅާކިޔުން
 • ވެބް ސްކްރޭޕަރ އިން ޕްރޮޑަކްޓްގެ އަގުތައް އެއްކުރާނެއެވެ
 • އާ ޑޭޓާ އިމްޕޯޓްކުރުން
 • ތިމާގެ އަގުތައް އަލުން ހިސާބުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާށެވެ

ޕްރޮޑަކްޓް ބަދަލުވުމުގެ ތާރީޚު

ކޮންމެ ކާނާއަކަށް

 • އާ އުފެއްދުންތައް ދައްކައެވެ
 • ގެއްލިފައިވާ އުފެއްދުންތައް ދައްކައެވެ
 • މިންވަރު ބަދަލުވާ އުފެއްދުންތައް ދައްކައެވެ
 • އަގަށް ބަދަލު އަންނަ އުފެއްދުންތައް ދައްކައެވެ
 • ގްރާފްތަކާއި ތާވަލުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދައްކާލުން
ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި ބަދަލުވީ ކޮން ކަމެއްތޯ، ސްޓޮކް ބަދަލުވީ ކޮންތަނެއްގައިތޯ، އަގުތައް ފަދަ ކަންކަން އެނގުން ޝައުގުވެރިވާނަމަ. yfifx އިން މި ބަދަލުތައް ދައްކައެވެ. ތިމާގެ ފިހާރައަށް ގޫގުލް އޭޑީ ކެމްޕޭން ނުވަތަ ފޭސްބުކް އޭޑީ ކެމްޕޭން ފަށަން ބޭނުންނަމަ ކުރިން ޕްރޮޑަކްޓަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ތަހުލީލުކޮށް ތިމާގެ ކްރައިޓީރިއާއަށް ފެތޭ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ނަގައިލެވޭނެ އެވެ.

ޝޮޕިފައި ޕްރައިސް އެންޑް ސްޓޮކްސް އެނަލިސިސް

 • އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ތަހުލީލުކުރުން
 • ލިބޭނެ ގޮތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ތަޙުލީލުކުރުން
 • ސަޕްލައިއަރގެ އުފެއްދުންތައް ތަޙުލީލުކުރުން
 • ވާދަވެރިޔާގެ އުފެއްދުންތައް ތަޙުލީލުކުރުން

ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިމްޕޯޓް / އަޕްޑޭޓް / ރީޕްރައިސިންގ ޑްރޮޕްޝިޕިންގ އަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝޮޕިފައި ސީއެމްއެސް އަށް ސަޕޯޓް ކުރަމެވެ.

ޝޮޕިފައި ސީއެސްވީ އަދި އެކްސެލް އިމްޕޯޓް.

ވައިފިފްކްސް.ކޮމް ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް ސީއެސްވީ އަދި އެކްސެލީ ފައިލްތައް އިމްޕޯޓް ކުރައްވާ!

ވައިފިފްކްސް އިން ޝޮޕިފައި ސްޓޯރތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ސީއެސްވީ ފައިލަކުން ޑޭޓާ އިމްޕޯޓް / އަޕްޑޭޓް / ސިންކް ކުރުމަށް ފުލް އޮޓޮމޭޝަން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދެއެވެ. ކޮންމެ ސައިޒެއްގެ ފައިލްތަކެއް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެ: އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ޓެސްޓްކުރީ 10ޖީބީ ސައިޒުގެ ސީއެސްވީގައެވެ. އެކަން ކުރާގޮތެވެ

1. އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ސަޕްލައިއަރ ޕްރޮޑަކްޓްގެ ގޮތުގައި yfifx އަށް CSV AS IS ޕްރޮޑަކްޓްތައް އިމްޕޯޓްކުރުން. 2. އަގު އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް މާރޖިން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައެވެ. 3. ޝޮޕިފައިއަށް އިމްޕޯޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީ / އުފެއްދުންތަކުގެ އެއްވެސް ސަބްސެޓެއް ހޮވާށެވެ. 4. yfifx އިން މެއިންފީޑްގައި އާ އަގުތަކާއެކު ހޮވާލެވޭ އުފެއްދުންތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން. 5. ތިބާގެ މެއިންފީޑް ތިބާގެ ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް އެޕީއައި ނުވަތަ ޑައިރެކްޓް އެސްކިއުއެލް ޑީބީ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އެޕީއައި މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ އެކްސެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

ސީއެސްވީ ޝޮޕިފައި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް ފީލްޑްސް

- އެސްކޭޔޫ،އައިޑީ،އެމްޕީއެން،ޔޫޕީސީ،ބާކޯޑް،ރެފް ފަދަ، - އަގު، ވިއްކުމުގެ އަގު، މުސްކުޅި އަގު، ޑިސްކައުންޓް، - އަދަދު/ސްޓޮކްސް/ލިބޭ މިންވަރު، - ނަން, - ކެޓަގަރީތައް، - އުފެއްދުންތެރިޔާ، - ސިފަތައް, - އޮޕްޝަންސް،ވެރިއަންޓްސް (ކުލަތައް،ސައިޒްތައް ފަދަ)، - ޑިމައިންސް: L x W x H، އަދި ބަރުދަން، - ތަފްޞީލު, - ތަސްވީރުތައް , - ޔޫއާރްއެލް.


yfifx.com މެދުވެރިކޮށް ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް ސީއެސްވީ ފައިލްތައް އިމްޕޯޓް ކުރާށެވެ

yfifx އިން ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ފުލް އޮޓޮމޭޝަން ހެދުމާއި ޝޮޕިފައި ސްޓޯރުތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ ސީއެސްވީ ފައިލަކުން ވެސް ސިންކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އާ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސީއެސްވީ ފައިލްތައް އަމިއްލައަށް އިތުރުކުރެވޭނެ ނުވަތަ އެދިގެން ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން އެކަން ކުރުމަށް އެދުމަށެވެ.

ޝޮޕިފައި އަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާގެ ތެރެއިން ފެންނަ ގޮތް ތިރީގައި ހޯއްދަވާށެވެ.

ފިޔަވަޅު 1 – ޝޮޕިފައި ސީއެސްވީ އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ފީޑް ކޮންފިގްރޭޝަން

ސީއެސްވީ ފައިލް އަޕްލޯޑް ކުރާނެ ގޮތުގެ ބައެއް އޮޕްޝަންތައް އެބަހުއްޓެވެ — ޕީސީ އިން — ޔޫއާރްއެލް، އެފްޓީޕީ، ޑްރޮޕްބޮކްސް، ގޫގުލް ޝީޓް ފަދަ ތަކެތިން. — އީމެއިލް އިން — ބައެއް ފަހަރު ކްލައިންޓްގެ ލޮގިން & ޕާސްވޯޑްގެ ދަށުން ސަޕްލައި ކުރާ ވެބްސައިޓުން ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ޖެހެއެވެ (އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނަމަވެސް ކަސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭނުންވާނެ)

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް – ސަޕްލައިއަރެއްގެ ފީޑް އުފެއްދުމާއި ފައިލް އަޕްލޯޑްކުރުން

ފިޔަވަޅު 2 – ސީއެސްވީ ޝޮޕިފައި އިމްޕޯޓް ކުރާއިރު ސީއެސްވީ ފޯމެޓް ހޮވުން

— ބައި ޑިފޯލްޓްކޮށް، ސިސްޓަމަށް ތިބާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިލްގެ ފޯމެޓް ނޭނގޭ، — ކްލީވަރ އެލްގޮރިޒަމް އިން ޝޮޕިފައި އަށް ފޯމެޓް އަމިއްލައަށް (ތިބާގެ ހާލަތުގައި ސީއެސްވީ ފައިލް) ޑިޓެކްޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ — ފޯމެޓް ޑިޓެކްޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ރަނގަޅު ވައްތަރެއް މެނުއަލްކޮށް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ

3 ވަނަ ފިޔަވަޅު – ޝޮޕިފައި އަށް ސީއެސްވީ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ސީއެސްވީ، ޑެލިމިޓަރ އަދި ރެޕަރ އަށް އެންކޯޑް ކުރުން

— ސީއެސްވީ ފައިލް ސޭވް ކުރެވޭނެ އެތައް ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ — ޝޮޕިފައި އަށް ސީއެސްވީ ފައިލްގެ އާންމު ވައްތަރުތައް ހުޅުވަން ސޮފްޓްވެއާ ތައްޔާރަށް ހުންނަން ޖެހެ އެވެ — ކްލީވަރ އެލްގޮރިޒަމް އިން ހުރިހާ އޮޕްޝަންތަކެއް އޮޓޮމެޓިކުން ޑިޓެކްޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ — މި ތަސްވީރުގައި، ވަކި ފައިލަކަށް ޑިޓެކްޝަން ނަތީޖާ ފެންނާނެއެވެ — ކްލައިންޓަށް އޮޕްޝަންތައް ބަދަލުކުރެވޭނީ މެނުއަލްކޮށް މައްސަލަތައް ފެނިއްޖެނަމައެވެ

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް – ޝޮޕިފައި އަށް ސީއެސްވީ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ސީއެސްވީ، ޑެލިމިޓަރ އަދި ރެޕަރ އަށް އެންކޯޑް ކުރުން

ފިޔަވަޅު 4 – ސީއެސްވީ ފައިލަށް ކޮލަމްސް ޑެފިނިޝަން

— ޝޮޕިފައި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ކޮންމެ ފައިލެއްގައި ކޮލަމްތައް ހުރެއެވެ — ޔޫޒަރ އަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހެނީ ކޮން ކޮލަމެއްގައި ނަންތައް ހިމެނޭތޯ، ކޮން ކޮލަމެއްގައި އަގުތައް ހިމެނޭތޯއެވެ. އެއީ ކޮލަމްތައް މެޗިންގ އެވެ — yfifx ގައި ސީއެސްވީ ފައިލަށް އެކަން ކުރާނެ 2 ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ 1) ކޮލަމް ޑެފިނިޝަން މެދުވެރިކޮށް 2) ޕްރޮޑަކްޓް މޮޑެލް ފީލްޑްސް ޑެފިނިޝަން މެދުވެރިކޮށް(އެޑްވާންސްޑް މޯޑް – އެކްސްޓެންޑް ސެޓިންގސް)

ފިޔަވަޅު 4.1 — ކެޓަގަރީތައް ލޯޑްކުރުން

1) ކެޓަގަރީތަކާއި ސަބްކެޓަގަރީތައް ހުންނަނީ އެކި ކޮލަމްތަކުގައި ނަމަ، ދެން އެކަންކަން ލޯޑް ކުރުމަށްޓަކައި، ކޮލަމްތަކުގެ ނަން ކަނޑައަޅަން ޖެހެނީ ކެޓަގަރީ1، ކެޓަގަރީ2 ފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

2) ކެޓަގަރީތަކާއި ސަބްކެޓަގަރީތައް ހުންނަނީ އެއް ސެލްއެއްގައި ނަމަ، ދެން އަޅުގަނޑުމެން ކޮލަމް ނަން ކަނޑައަޅަނީ ކެޓަގަރީމަލްޓިވޭލޫޑް ގެ ގޮތުގައެވެ. ދެން ކެޓަގަރީސް ޓެބްގައިވާ އެކްސްޓެންޑް ސެޓިންގސް އަށް ގޮސް، ކެޓަގަރީޑެލިމިޓަރ ލައިންގައި، ކެޓަގަރީއާއި ސަބްކެޓަގަރީއާ ދެމެދުގައިވާ ސެޕަރޭޓަރ ލިޔެލާށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މިސާލުގައި މިއީ ސްލޭޝެކެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް – ލޯޑިންގ ކެޓަގަރީސް

ފިޔަވަޅު 4.2 — އަސާސީ ޕްރޮޑަކްޓް ޑޭޓާ ލޯޑްކުރުން

ޕްރޮޑަކްޓާ ބެހޭ އަސާސީ މައުލޫމާތު – އެސްކޭޔޫ، ނަން (ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް)، އަގު، އަދަދު، ފަދަ ކަންކަން ލޯޑް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮލަމްގެ ނަންތައް ރަނގަޅަށް ގުޅެން ޖެހެއެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް – އަސާސީ ޕްރޮޑަކްޓް ޑޭޓާ ލޯޑްކުރުން

ފިޔަވަޅު 4.3 — ތަސްވީރުތައް އަޕްލޯޑްކުރުން

1) ތަސްވީރުތަކަށް ލިންކްތައް ހުންނަނީ ވަކި ކޮލަމްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނަމަ، ދެން ކޮންމެ ކޮލަމަކަށް ނަން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭނީ “އިމޭޖް 1 (ޔޫއާރްއެލް)” ގެ ގޮތުގައެވެ.

2) ތަސްވީރުތަކަށް ހުރިހާ ލިންކްތަކެއް އެއް ސެލްއެއްގައި އެއް ކޮލަމެއްގައި ހުރިނަމަ، އަޅުގަނޑުމެން ކޮލަމްގެ ނަން ކަނޑައަޅަނީ “Image1 (URL)” ގެ ގޮތުގައެވެ. ދެން އެކްސްޓެންޑް ސެޓިންގސް → އިމޭޖްސް ޓެބަށް ގޮސް، "އިމޭޖްސްޑެލިމިޓަރ" ލައިންގައި، އިމޭޖްތަކުގެ މެދުގައިވާ ސެޕަރޭޓަރ އަށް ވަދެވޭނެއެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް – ތަސްވީރުތައް އަޕްލޯޑްކުރުން

ފިޔަވަޅު 4.4 — ފީޗާސް ލޯޑްކުރުން

1)ފީޗާސް ބަލްކް ލޯޑިންގ. ފައިލްގައި ފީޗާސް ހުންނަ ކޮލަމްތައް އެއް ކޮލަމް އަށް ފަހު އަނެއް ކޮލަމް ދާނަމަ، ދެން ފީޗާ ހިމެނޭ ފުރަތަމަ ކޮލަމަށް، އަޅުގަނޑުމެން ނަން ކަނޑައަޅަނީ "ފީޗާފަސްޓް" ގެ ގޮތުގައި، ބާކީ ހުރި ކޮލަމްތަކުގެ ނަމާއި އަގުތައް އޮޓޮމެޓިކުން ލޯޑް ވާނެއެވެ.

2) ފައިލްގައި ފީޗާސް ހުންނަ ކޮލަމްތައް ތަރުތީބުން ބޭރުގައި ހުރިނަމަ، ފީޗާސް ހުންނަ ކޮލަމްތައް މާނަކުރެވެނީ "ފީޗާ1"، "ފީޗާ2" އަދި މިނޫންވެސް ގޮތުގައެވެ. އަދި ފީޗާސް ޓެބްގައިވާ އެކްސްޓެންޑް ސެޓިންގސް ގައިވާ "ފީޗާނަން" ލައިންތަކުގައި ފީޗާގެ ނަން ލިޔެލާށެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް – ލޯޑިންގ ފީޗާސް

ފިޔަވަޅު 4.5 — ވައްތަރުތަކާއެކު އުފެއްދުންތައް ލޯޑްކުރުން

1)ވައްތަރުތަކާއެކު އުފެއްދުންތައް ލޯޑް ކުރުމަށްޓަކައި ފައިލްގައި ހުރިހާ ވައްތަރެއް އެއްކޮށްލާނެ އެސްކޭޔޫއެއް ހުންނަ ކޮލަމެއް ހުންނަންވާނެ (އަޅުގަނޑުމެން މާނަކުރަނީ އެސްކޭޔޫއެއްގެ ގޮތުގައި) އަދި ކޮންމެ ވައްތަރަކަށް އަމިއްލަ ޚާއްޞަ އެސްކޭޔޫއެއް ހުންނަ ކޮލަމެއް ހުންނަންވާނެއެވެ (އަޅުގަނޑުމެން ކޮލަމް މާނަކުރަނީ މިގޮތަށެވެ a ކޮމްބިނޭޝަންސްކޫ). އެކްސްޓެންޑް ސެޓިންގސް → ކޮމްބިނޭޝަންސް ޓެބްގައި އަޅުގަނޑުމެން އެންޓަރ ކުރަނީ ކޮން ކޮލަމްތަކުން އަގު، ޢަދަދު، އިމޭޖް ފަދަ އަގުތައް ނަގަންވީތޯއެވެ.

2)އޮޕްޝަންސް ވެރިއަންޓްސް ޑައުންލޯޑް ކުރުން ޔަގީން ކުރައްވާ — މިއީ އެއް ޕްރޮޑަކްޓް ވެރިއަންޓް އަނެއް ޕްރޮޑަކްޓް ވެރިއަންޓާ ތަފާތު ކުރާ އެއްޗެއް، މިސާލަކަށް އެއީ ޕްރޮޑަކްޓްގެ ސައިޒު ނުވަތަ ކުލަ ކަމަށް ވެދާނެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެން އޮޕްޝަންތަކާއެކު ކޮލަމްތައް "ކޮމްބިނޭޝަން. އޮޕްޝަން1"، "ކޮމްބިނޭޝަން. އޮޕްޝަން2"، ފަދަ ގޮތަށް ކަނޑައަޅައި، އެކްސްޓެންޑް ސެޓިންގސް → ކޮމްބިނޭޝަންސް ޓެބްގައި، "އޮޕްޝަންނޭމް" ލައިންތަކުގައި، އޮޕްޝަންތަކުގެ ނަން ލިޔެލާށެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް – ވައްތަރުތަކާއެކު އުފެއްދުންތައް ލޯޑްކުރުން

ޝޮޕިފައި އެކްސްއެމްއެލް އިމްޕޯޓް ޕްރޮޑަކްޓްސް

ވައިފިފްކްސް.ކޮމް ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެން ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް އެކްސްއެމްއެލް ފައިލްތައް އިމްޕޯޓްކުރުން!

ވައިފިފްކްސް އިން ތިބާގެ ޝޮޕިފައި ސްޓޯރތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެކްސްއެމްއެލް ފައިލަކުން ޑޭޓާ އިމްޕޯޓް / އަޕްޑޭޓް / ސިންކް ކުރުމަށް ފުލް އޮޓޮމޭޝަން ކުރެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ސައިޒެއްގެ ފައިލްތަކެއް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެ: އަޅުގަނޑުމެން އެކަން ޓެސްޓްކުރީ 10ޖީބީ ސައިޒުގެ އެކްސްއެމްއެލްގައެވެ.


އެކަން ކުރާގޮތެވެ

1. އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ސަޕްލައިއަރ ޕްރޮޑަކްޓްސްގެ ގޮތުގައި yfifx އަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް XML AS IS އިމްޕޯޓްކުރުން. 2. އަގު އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް މާރޖިން އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައެވެ. 3. ޝޮޕިފައިއަށް އިމްޕޯޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީ / އުފެއްދުންތަކުގެ އެއްވެސް ސަބްސެޓެއް ހޮވާށެވެ. 4. yfifx އިން މެއިންފީޑްގައި އާ އަގުތަކާއެކު ހޮވާލެވޭ އުފެއްދުންތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން. 5. ތިބާގެ މެއިންފީޑް ތިބާގެ ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް އެޕީއައި ނުވަތަ ޑައިރެކްޓް އެސްކިއުއެލް ޑީބީ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ އެޕީއައި މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ އެކްސެސް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެކްސްއެމްއެލް ޝޮޕިފައި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް ފީލްޑްސް

- އެސްކޭޔޫ،އައިޑީ،އެމްޕީއެން،ޔޫޕީސީ،ބާކޯޑް،ރެފް ފަދަ، - އަގު، ވިއްކުމުގެ އަގު، މުސްކުޅި އަގު، ޑިސްކައުންޓް، - އަދަދު/ސްޓޮކްސް/ލިބޭ މިންވަރު، - ނަން, - ކެޓަގަރީތައް، - އުފެއްދުންތެރިޔާ، - ސިފަތައް, - އޮޕްޝަންސް،ވެރިއަންޓްސް (ކުލަތައް،ސައިޒްތައް ފަދަ)، - ޑިމައިންސް: L x W x H، އަދި ބަރުދަން، - ތަފްޞީލު, - ތަސްވީރުތައް , - ޔޫއާރްއެލް.އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅައިގެން 14 ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑެމޯއެއް ހޯއްދަވާށެވެ
ޝޮޕިފައި ސްޓޯރަށް އެކްސްއެމްއެލް ފައިލްތައް އިމްޕޯޓް ކުރައްވާ!

yfifx އިން ޕްރޮޑަކްޓްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ފުލް އޮޓޮމޭޝަން ހެދުމާއި ޝޮޕިފައި ސްޓޯރުތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެކްސްއެމްއެލް ފައިލަކުން ސިންކް ކުރެވޭނެ އެވެ. އަލަށް ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެކްސްއެމްއެލް ފައިލްތައް އަމިއްލައަށް އިތުރުކުރެވިދާނެ ނުވަތަ އެދިގެން ރިކުއެސްޓްކޮށްގެން އެކަން ކޮށްދިނުމަށް އެދުމަށެވެ.

ޝޮޕިފައި އަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއާގެ ތެރެއިން ފެންނަ ގޮތް ތިރީގައި ހޯއްދަވާށެވެ

ފިޔަވަޅު 1 – ފީޑް ކޮންފިގްރޭޝަން

އެކްސްއެމްއެލް ފައިލް އަޕްލޯޑް ކުރާނެ ގޮތުގެ ބައެއް އޮޕްޝަންތައް އެބަހުއްޓެވެ — ޕީސީ އިން — ޔޫއާރްއެލް، އެފްޓީޕީ، ޑްރޮޕްބޮކްސް، ގޫގުލް ޝީޓް ފަދަ ތަކެތިން. — އީމެއިލް އިން — ބައެއް ފަހަރު ކްލައިންޓްގެ ލޮގިން & ޕާސްވޯޑްގެ ދަށުން ސަޕްލައި ކުރާ ވެބްސައިޓުން ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރަން ޖެހެއެވެ (އެއީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ނަމަވެސް ކަސްޓަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭނުންވާނެ)

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ސަޕްލައިއަރެއްގެ ފީޑް އުފެއްދުމާއި ފައިލް އަޕްލޯޑްކުރުން

ފިޔަވަޅު 2 – އެކްސްއެމްއެލް ފޯމެޓް ހޮވުން

— ބައި ޑިފޯލްޓްކޮށް، ސިސްޓަމަށް ތިބާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިލްގެ ފޯމެޓް ނޭނގޭ، — ކްލީވަރ އެލްގޮރިޒަމް އިން ޝޮޕިފައި އަށް ފޯމެޓް އަމިއްލައަށް (ތިބާގެ ހާލަތުގައި އެކްސްއެމްއެލް ފައިލް) ޑިޓެކްޓް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ — ފޯމެޓް ޑިޓެކްޝަންގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ފެނިއްޖެނަމަ، ރަނގަޅު ވައްތަރެއް މެނުއަލްކޮށް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ

ފިޔަވަޅު 3 — އެކްސްއެމްއެލް ފައިލަށް އެކްސްއެމްއެލް ޓެގްސް ޑެފިނިޝަން

— ޝޮޕިފައި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެކްސްއެމްއެލް ފައިލެއްގައި ޓެގްތައް ހުރެއެވެ

— ޔޫޒަރ އަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހެނީ އެކްސްއެމްއެލްގައި ކޮން ނަންތަކެއްތޯ، ކޮން ކޮލަމެއްގައި އަގުތައް ހިމެނޭތޯއެވެ. އެއީ ކޮލަމްތައް މެޗިންގ އެވެ — yfifx ގައި އެކްސްއެމްއެލް ފައިލަށް އެކަން ކުރާނެ 2 ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ 1) ޓެގްސް ޑެފިނިޝަން މެދުވެރިކޮށް

ފިޔަވަޅު 4 — ތިމާގެ އެކްސްއެމްއެލް ފައިލްގެ ބޭނުންވާ ފީލްޑްތަކަށް އެކްސްޕެތު ކަނޑައެޅުން

ސްޓޭންޑަރޑް އެކްސްއެމްއެލް ފައިލެއް އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ބްލޮކެއްގެ މައްޗަށެވެ: ކެޓަގަރީތައް ހިމެނޭ ބްލޮކަކާއި ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑެއް ހިމެނޭ ބްލޮކެކެވެ. ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑެއް ހުންނަ ބްލޮކެއްގައި ތަސްވީރު ހިމެނޭ ސަބް ބްލޮކެއް، ސިފަތައް ހުންނަ ބްލޮކެއް، ޕްރޮޑަކްޓްގެ ވައްތަރުތައް ހުންނަ ބްލޮކެއް ހިމެނިދާނެއެވެ

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - އެކްސްއެމްއެލް ފައިލް ސްޓްރަކްޗަރ

ފިޔަވަޅު 4.1 — ކެޓަގަރީތައް

1) ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީތައް ހިމެނޭ ރޫޓް އެލިމެންޓްތައް ކަނޑައަޅައި "ކެޓަގަރީ._އައިޓަމް" އަދި "ކެޓަގަރީ._ރޫޓް" ލައިންތަކުގައި އިންޕުޓް ކުރަމެވެ. ރޫޓް އެލިމެންޓްތަކަށް އެކްސްޕެތު އިންޕުޓް ކުރެވެނީ "//" މެދުވެރިކޮށެވެ.

2) ދެން އަޅުގަނޑުމެން "ކެޓަގަރީ" ޓެގްގެ އެޓްރިބިއުޓްތަކަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރަމެވެ: "id" އަދި "parentId". އެޓްރިބިއުޓްތަކަށް އެކްސްޕެތް އިންޕުޓް ކުރެވެނީ "//@" މެދުވެރިކޮށެވެ.

3) ކެޓަގަރީ ނަމަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރުން. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ "ކެޓަގަރީ" ޓެގްގެ އަގުތައް ނެގުމެވެ. ކެޓަގަރީ ނަމުގެ އެކްސްޕެތު ވާނީ "//text()" އަށެވެ.

4) ކޮންމެ ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑެއްގައިވެސް މި ޕްރޮޑަކްޓްގައި ކޮން ކެޓަގަރީއެއް ހުރިކަން އަންގައިދޭ ޓެގެއް ހުރެއެވެ. އާންމުކޮށް މި ޓެގަށް ކިޔަނީ "ކެޓަގަރީއައިޑީ" އެވެ. "ކެޓަގަރީއައިޑީ" އަށް އެކްސްޕެތު އިންޕުޓް ކުރެވެނީ "ޕްރޮޑަކްޓް.ކެޓަގަރީއައިޑީ" ލައިންގައެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ކެޓަގަރީއަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރާށެވެ

ފިޔަވަޅު 4.2 — އުފެއްދުމެއް

1) އަޅުގަނޑުމެން ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑު ހިމެނޭ ރޫޓް އެލިމެންޓްތައް ކަނޑައަޅައި، އެތަކެތީގެ އެކްސްޕޭތު "ޕްރޮޑަކްޓް._ރޫޓް" އަދި "ޕްރޮޑަކްޓް._އައިޓަމް" ލައިންތަކުގައި އިންޕުޓް ކުރަމެވެ. ބައެއް ފައިލްތަކުގައި ރޫޓް އެލިމެންޓެއް "Product._Root" އެއް ނެތް، މި ހާލަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން އިންޕުޓް ކުރަނީ ހަމައެކަނި "Product._Item" އެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑުގެ ރޫޓް އެލިމެންޓް

2) ދެން އެކްސްޕޭތު އެސްކޭޔޫ (އެކަށީގެންވާ އިންޕުޓް ފީލްޑް)، ނަން، އަދަދު، އަގު ފަދަ އަގުތަކަށް އިންޕުޓް ކުރާށެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ޑޭޓާގެ އަގުތަކަށް އެކްސްޕޭތު

ފިޔަވަޅު 4.3 — ތަސްވީރުތައް

1) ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑުގައި ހުންނަ ތަސްވީރުތަކަކީ ވަކި ބްލޮކެއްނަމަ، ތަސްވީރުތަކާއެކު ބްލޮކުގެ ރޫޓް އެލިމެންޓްތަކާއި ތަސްވީރުގެ ލިންކް ހިމެނޭ ޓެގަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރާށެވެ

2) ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑުގައި ވަކި ޓެގެއްގެ ގޮތުގައި ތަސްވީރަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާނަމަ، "Product.ImageUrl" ލައިންގައިވާ ލިންކަށް އެކްސްޕެތު އިންޕުޓް ކުރާށެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ތަސްވީރުތައް އިމްޕޯޓްކުރުން

ފިޔަވަޅު 4.4 — ސިފަތައް

1)ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑުގައި ވަކި ބްލޮކެއްގައި ފީޗާސްތައް ހުންނަނަމަ، "ޕްރޮޑަކްޓް.ފީޗާސް_އައިޓަމް" އަދި "ޕްރޮޑަކްޓް.ފީޗާސް_ރޫޓް" މި ލައިންތަކުގައި ބްލޮކްގެ ރޫޓް އެލިމެންޓްތަކަށް އެކްސްޕެތު އިންޕުޓް ކުރާށެވެ.

2) ފީޗާގެ ނަމާއި އަގަށް އެކްސްޕެތު އިންޕުޓް ކުރެވެނީ "ޕްރޮޑަކްޓް.ފީޗާ ނަން" އަދި "ޕްރޮޑަކްޓް.ފީޗާ ވެލިއު" މި ލައިންތަކުގައެވެ.

3) ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑުގައި ފީޗާސްތައް ހުރިނަމަ، އެއަށް އެކްސްޕޭތު "ޕްރޮޑަކްޓް.ފީޗާސްއެކްސްޓްރާ" ލައިންގައި އިންޕުޓް ކުރާށެވެ. ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ފީޗާސްތަކުގެ ނަން އިންޕުޓްކޮށް، ދެން "[--->]" އަދި ފީޗާސްތަކަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރަމެވެ. މިފަދަ އެތައް ސިފަތަކެއް ހުރިނަމަ، އެދެމެދު ވަކިކުރާ މީހާ ވާނީ - "[ދެން]" އެވެ.

ފިޔަވަޅު 4.5 — ވައްތަރުތައް ހުންނަ އުފެއްދުންތައް

1)ޕްރޮޑަކްޓް ވެރިއަންޓްސް އިމްޕޯޓް ކުރުމަކީ ޕްރޮޑަކްޓެއް އިމްޕޯޓް ކުރުމާ އެއްގޮތް ކަމެއް، ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑުމެން ވެސް ޕްރޮޑަކްޓް ވެރިއަންޓްސް އާއި އެކު ބްލޮކްގެ ރޫޓް އެލިމެންޓްސް ޑެފިނޭޓްކޮށް އެއަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރަނީ "Variant._Root" އަދި "Variant._Item"" ލައިންތަކުންނެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ޕްރޮޑަކްޓް ވެރިއަންޓްސް އާއި އެކު ބްލޮކްގެ ރޫޓް އެލިމެންޓްސް

2) ދެން ޑައުންލޯޑް ކުރަން ޖެހޭ ޕްރޮޑަކްޓް ވެރިއަންޓް ޑޭޓާއަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރާށެވެ

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ޕްރޮޑަކްޓް ވެރިއަންޓް ޑޭޓާއަށް އެކްސްޕޭތު

3) ވައްތަރުތަކާއެކު ޕްރޮޑަކްޓް އޮޕްޝަންސް. ވައްތަރުތައް ހުންނަ އުފެއްދުންތަކުގެ އޮޕްޝަންތައް ވަކި ޓެގްތަކުން ފައިލްގައި ހުރިނަމަ، އެއަށް އެކްސްޕޭތު "Variant.OptionsExtra" ލައިންގައި އިންޕުޓް ކުރާށެވެ. ފުރަތަމަ އޮޕްޝަންގެ ނަން އިންޕުޓް ކޮށްލުމަށްފަހު "[--->]" އަދި އޮޕްޝަނަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރާށެވެ. މިފަދަ އެތައް ގޮތެއް ހުރިނަމަ، އެދެމެދު ވަކިކުރާ މީހާ ވާނީ - "[ދެން]" އެވެ.

4) ވައްތަރުތައް ހުންނަ ޕްރޮޑަކްޓް އޮޕްޝަންތައް ވަކި ބްލޮކެއްގައި ހުރިނަމަ، "Variant.Options_Root" އަދި "Variant.Options_Item" ލައިންތަކުގައި ބްލޮކްގެ ރޫޓް އެލިމެންޓްތަކަށް އެކްސްޕޭތު އިންޕުޓް ކުރާށެވެ. އެ އޮޕްޝަންގެ ނަމާއި އަގަށް އެކްސްޕެތް އިންޕުޓް ކުރެވެނީ "ވެރިއަންޓް.އޮޕްޝަން ނަން" އަދި "ވެރިއަންޓް.އޮޕްޝަން ވެލިއު" މި ލައިންތަކުގައެވެ.

ވީޑިއޯ އިންސްޓްރަކްޝަންސް - ޕްރޮޑަކްޓް އޮޕްޝަންސް

އޮޓޮމެޓިކް ކެޓަގަރީސް ތިބާގެ ޝޮޕިފައި ފިހާރައަށް އިމްޕޯޓް ކުރާށެވެ

You can import categories from any csv xml excel file into your shopify .
We store categories from source file like tags.
You can use tags for building smart categories for your shopify store.

ސޯސް ކެޓަގަރީތަކުގެ ނަންތައް (ނުވަތަ މަގުތައް) ތިމާގެ ފިހާރައިން ކެޓަގަރީތަކަށް މެޕް ކުރެވިދާނެއެވެ. މެޕިންގ އަށް ތިބާ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނީ 2 ކޮލަމް އާއި އެކު އެކްސެލް ފައިލް: ސޯސް އަދި ޓާގެޓް.

މީގެ އިތުރުން އިމްޕޯޓުން ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ ކެޓަގަރީތައް ބާކީ ކުރެވޭނެ އެވެ.

ފީޗާސް އިމްޕޯޓް

އޮޕްޝަންސް އެންޑް ވެރިއަންޓްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް ޝޮޕިފައި އަށް އިމްޕޯޓް ކުރެއެވެ

ވައިފައިއެފްއެކްސް އިން ޝޮޕިފައި އަށް އޮޕްޝަންސް އެންޑް ވެރިއަންޓްސް ޕްރޮޑަކްޓްސް އިމްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގިނަ އަދަދަކަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ޝޮޕިފައި އަށް ލިމިޓްސް – 1 ޕްރޮޑަކްޓަކަށް 3 އޮޕްޝަން އާއި ހަމައަށް – 1 ޕްރޮޑަކްޓަކަށް 100 ވައްތަރާއި ހަމައަށް

ކޮންމެ ވައްތަރެއްގެ ފައިލް ސޯސްއަކުން ވެސް އޮޕްޝަންތަކާއި ވައްތަރުތައް ލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ: csv excel xml json.

ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓްސް އަށް ބަލްކް އިމޭޖްސް އިމްޕޯޓް ކުރުން

ޝޮޕިފައި އިމޭޖްސް އިމްޕޯޓް - ކުރު އިންސްޓްރަކްޝަން

ފިޔަވަޅު 1. yfifx އަށް ޑޭޓާ އިމްޕޯޓްކުރުން (އެކަށީގެންވާ ސަޕްލައިއަރ ސެކްޝަނަށް)

ފިޔަވަޅު 2. yfifx ގައި މައި ފީޑް އަޕްޑޭޓް - "ރީޕްރައިސިންގ" ފަންކްޝަން ހިންގާށެވެ

Step 3. Export updated data from yfifx into your ޝޮޕިފައި އޮންލައިން ސްޓޯރ.

*** - All steps can be automated via scheduler.
simple mode - select column from combo-box
advanced mode - define column names

ސްޓޮކްސް އެންޑް ޕްރައިސަސް އަޕްޑޭޓް

yfifx އަކީ ޝޮޕިފައި އިންވެންޓްރީ މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއާ އެކެވެ. yfifx ގެ ސަބަބުން ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓާއި ވެރިއޭޝަން ސްޓޮކްތައް މެނޭޖް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާދައިގެ ގްރިޑް ވިއުއެއް ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެވެ.

މާޖިން އެންޑް މާކަޕް

މާކަޕް އަކީ ގަންނަ އަގަށް އިތުރުވާ އަގެވެ. މާކަޕްގެ ސަބަބުން ފައިދާއެއް ހޯދައި، ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ހަރަދެއް ފޫބެއްދޭނެ އެވެ. ކާމިޔާބު ވިއްކުމަކަށް މާރޖިންއެއް ބޭނުންވާއިރު، ގަތް އަގަށް އުފެއްދުން ވިއްކާނަމަ، ދެން ފައިދާ އެއްވަރުވާނީ 0 އާއެވެ.

ހެޔޮ އަގެއްގައި މުދާ ވިއްކުމަށްޓަކައި، އޮންލައިން ސްޓޯރެއްގެ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތިބާ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ އަގުތައް މާކް އަޕް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އަދި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ އަގުތަކުގެ ދަށުން ވެބްސައިޓުގައި އަގުތައް ކަނޑައެޅޭނެ އެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތުގައި އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލެއް އުފައްދާއިރު، މި ޙާލަތުގައި، ނެގެޓިވް މާރޖިންއެއް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ.

ވައިފައިފްއެކްސްގެ ހިދުމަތުގައި އެކި މާކަޕްތައް ހެދުމުގެ އިތުރުން ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހޯދުމުގެ ގާބިލްކަން ވެސް ހުރެ އެވެ.

އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް އަލުން އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތްތައް:

 1. ވަކި އުފެއްދުމަކަށް އިންޑިވިޖުއަލް މާކަޕް. މިހާރުވެސް ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް އިންޑިވިޖުއަލް މާކަޕް ކޯއެފިޝަން އެއް އޮތްނަމަ، yfifx އަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.
 2. ކޮންމެ ސަޕްލައިއަރަކަށް މާކަޕްސް. މިއީ ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީ، ޕްރޮޑަކްޓްގެ އަގާ، ބްރޭންޑަށް ބަލައިގެން ކޮންމެ ސަޕްލައިއަރެއްގެ ފީޑަށް ވަކިވަކިން މާކަޕް އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅޭ ސްޓޭންޑަޑް ފަންކްޝަނަލިޓީއެކެވެ.
 3. ވާދަވެރިންގެ އަގުތަކަށް ބަލައިގެން ޑައިނަމިކް މާކަޕް. މިއީ ޕޮއިންޓް 2 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާކަޕް އޮޕްޝަންތަކާއި، ވާދަވެރިންގެ އަގުތައް އިތުރުކޮށްގެންނެވެ. ތިބާގެ އަގު ވާދަވެރިޔާގެ އަގަށް (ދަށްވެދާނެ، އިތުރުވެދާނެ) ކަނޑައެޅިފައިވާ ޞައްޙަކަމާއެކު އެޑްޖަސްޓްވާނެ ނަމަވެސް، ގަތް އަގާއި ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ މާރޖިން ނުވަތަ އާރުއާރުޕީ (ހުރިނަމަ) އަށްވުރެ ދަށް ނޫނެވެ.
 4. މެއިން ފީޑްގެ ފެންވަރުގައި މާކަޕްތައް (ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަގު ލިސްޓް)

މުހިންމު! މާކަޕް އަށް ރިއާޔަތްކޮށް އުފެއްދުންތަކުގެ ޖުމްލަ އަގުތައް ފެންނާނީ “މެއިން ފީޑްގައި އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން” ފަންކްޝަން ފެށުމުން، އަދި ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑްގައި އުސޫލެއް އުފެއްދުމަށްފަހު ވަގުތުން ނޫނެވެ.

މެއިން ފީޑް ނުވަތަ ސަޕްލައިއަރ ފީޑްގެ ފެންވަރުގައި މާރޖިން ކުރުން

އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތައް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރެވޭނީ ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑް އަދި / ނުވަތަ މެއިން ފީޑްގެ ފެންވަރުގައެވެ. މެއިން ފީޑާއި ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑްގައިވެސް އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުތަކެއް ހުރިނަމަ، ދެން މެއިން ފީޑްގެ ފެންވަރުގައި މާރޖިންއަށް އިސްކަންދޭ ގޮތަށް ރިއާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮންމެ އަގު ލިސްޓަކަށް މާރޖިން ވަކިވަކިން، މިސާލަކަށް ވަކި ބްރޭންޑްތަކަށް، އަގު ރޭންޖަކަށް ނުވަތަ ކެޓަގަރީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި އުފެއްދުމަކަށް މާރޖިން ވެދާނެއެވެ.

yfifx ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ޕާސަނަލް އެކައުންޓުގައި މެނޫގައިވާ ފީޑްސް ބަޓަންއަށް ކްލިކްކޮށް، ފެންނަ އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ފީޑްތަކުގެ ލިސްޓުން ޕްރޮސެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ފީޑްސް ހޮވާށެވެ.

ދެން މާޖިން ސެޓަޕް އަށް ކްލިކްކޮށް ހުޅުވާލާ 'މާޖިން ރޫލްސް ފޯ ފީޑް' ވިންޑޯގައި 'ކްރިއޭޓް ނިއު ރޫލް' އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ.

އާ ވިންޑޯއެއް، މެއިން ރޫލް އެޑިޓަރ ހުޅުވޭނެ، އޭގައި ވަކި މާރޖިނަކަށް ނަން ކިޔައި، ފައިސާ ކަނޑައަޅައި، މާޖިން އަމަލުކުރާނީ ކޮން ކެޓަގަރީއަކަށް އަދި (ނުވަތަ) އުފެއްދުންތެރިއަކަށްކަން އަންގައި، މާޖިނަލިޓީއާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފޯމިއުލާއެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ މުދާ ޑެލިވަރީ ކުރުން، ކުރީގެ އަގު ފޯމް:

“ސޭވް” ބަޓަންއަށް ފިތާލުމުން އުފެއްދި އުސޫލު “Margin rules for feed” ވިންޑޯއިން ފެންނާނެއެވެ.

އިމާރާތް މުސްކުޅި އަގު

މާޖިން އުސޫލެއްގައި އޯލްޑް ޕްރައިސް އެއް އުފެއްދިދާނެއެވެ. ކުރީގެ އަގުގެ ސަބަބުން ސައިޓުގައި މުދަލަށް ޑިސްކައުންޓް އުފެއްދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެ އެވެ.

އޯލްޑް އަގު އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަގު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުގައި ކޯއެފިޝަން ކޭ އޯލްޑް ކަނޑައަޅަން ޖެހެއެވެ. ކޭ އޯލްޑް އަކީ އުފެއްދުމުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ އިންސައްތައެވެ.

މުސްކުޅި އަގު އުފެދިފައިވަނީ މި ފޯމިއުލާއިން — އަގު * (1+ (K old / 100)) އެވެ.

އިންޑިވިޖުއަލް ޕްރޮޑަކްޓް މާކަޕް

ވަކި ޕްރޮޑަކްޓަކަށް އަމިއްލައަށް އިންޑިވިޖުއަލް މާކަޕް ސެޓްއަޕް ކުރެވިދާނެ ނުވަތަ މާކަޕް އެއް އެކުލެވޭ ކޮލަމެއް ލޯޑް ކުރެވިދާނެ ކަމަށާއި ލޯޑް ކުރެވިފައިވާ މާކަޕް އަށް ރިއާޔަތްކޮށް yfifx އިން އޮޓޮމެޓިކުން އަގު އަލުން ހިސާބު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

އަގު ލިސްޓުގައިވާ ސަޕްލައިއަރ އިން ކޮންމެ އުފެއްދުމަކަށް ވަކިވަކިން މާކަޕް ދޭ ހާލަތުގައި، yfifx އަށް އުފެއްދުންތައް އިމްޕޯޓް ކުރާއިރު، މި ކޮލަމް މާކަޕް (K, %)، މާކަޕް (ކޯއެފިޝަން، *) އަދި މާކަޕް (S, +) ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ. .

For example:

އަގު ލިސްޓް ލޯޑް ކުރުމަށްފަހު، މާކަޕް ޓެބްގައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް ވިއުއަރ ގައި އޮޓޮމެޓިކުން މާކަޕް ފެންނާނެއެވެ:

މާރޖިން ނެތި އުފެއްދުންތަކުގެ ސުލޫކު

1 ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑްގައި ނުވަތަ މެއިން ފީޑްގައި މާޖިން އުސޫލުތައް ނުހިނގާނަމަ، ގަތް އަގަކީ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ އަގަކަށް ވާނެއެވެ:

. ސުމަކަށް ރީސެޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މެއިން ފީޑްގައިވާ ޕްރައިސް އެންޑް ކުއަންޓިޓީ ރީކަލްކިއުލޭޝަންގެ ޓެކްސްޓް ލޮގްގައި އެރަރެއް ފެންނާނެ – “އެރަރ: ޓެސްޓް – ސަޕްލައިއަރ އަށް ފޯމިއުލާތައް ހުރި ނަމަވެސް އެއްވެސް މީހަކު އެޕްލައިކޮށްފައި ނުވާތީ އަގު ވާނީ = 0”:

ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓްސް އަށް ރީޕްރައިސިންގ

ޝޮޕިފައި ރީޕްރައިސިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރުން. އަޅުގަނޑުމެން 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރީޕްރައިސިންގ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕް ކުރަމެވެ. ޝޮޕިފައި އަށް އޮޓޮމެޓިކް ރީޕްރައިސިން ސޮފްޓްވެއާ މެދުވެރިކޮށް ވިއްކުން އިތުރުކޮށް ފައިދާ އެންމެ ބޮޑުކުރުން

އިތުރު ސޭލްސް

ބާޒާރުތަކުގައި އެންމެ ރަނގަޅު އަގު ދޭށެވެ އަދި އިތުރު ސޭލްސް ހޯދާށެވެ. ވާދަވެރިންގެ ޑޭޓާ ބޭރުގެ ކޮންމެ ސޯސްއަކުން އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެ: އެކްސެލް ފައިލް، އީމެއިލް،އަގު މޮނިޓަރިންގ api. yfifx އިން ރިއަލް ޓައިމް ކޮމްޕެޓިޓަރސް ޑޭޓާ ލޯޑްކޮށް، ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ އަގު އަލުން ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅައިގެން 14 ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑެމޯއެއް ހޯއްދަވާށެވެ

ބޭނުންވާ އެންމެ ކުޑަ ފައިދާގެ ގެރެންޓީ

ސޮފްޓްވެއާ އިން ނުލިބޭ ތަކެތި ވިއްކުމަށް މިން. ފައިދާ. yfifx އިން ކޭސް ޑިޓެކްޓް ކުރަނީ ވާދަވެރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު އިތުރު ކުދި އަގުތަކެއް ޝާއިއުކޮށް، ފައިދާއެއް ނެތި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުން ހުއްޓުވާނަމަ އެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނާ ގުޅައިގެން 14 ދުވަހުގެ ހިލޭ ޑެމޯއެއް ހޯއްދަވާށެވެ

ޝޮޕިފައި ރީޕްރައިސިންގ އަށް ތަފާތު ސްޓްރެޓެޖީތައް

ޝޮޕިފައި ފިހާރައިން ރީޕްރައިސިންގ ކުރާނެ ގޮތުގެ މައިގަނޑު 2 ސްޓްރެޓެޖީއެއް އެބައޮތެވެ. 1 - ވާދަވެރިންގެ އަގުތައް ނެތި. 2 - ވާދަވެރިންގެ އަގުތަކާއެކު.

ޝޮޕިފައި ރީޕްރައިސިންގ ބޭނުންކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ހޯދުން

ޝޮޕިފައި އަށް ސޮފްޓްވެއާ އިން އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނީ ވާދަވެރިން ނެތް ނަމަ އެވެ. yfifx އިން އިވެންޓް ޑިޓެކްޓް ކުރަނީ ވަކި ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ވާދަވެރިން ނެތް އިރު އަދި އެއީ ތެދެއް ނަމަ yfifx set max. އެ އުފެއްދުމަކަށް ފައިދާ % އޮޓޮމެޓިކުން.

ޝޮޕިފައި ރީޕްރައިސިންގ އަށް ތަފާތު ރީޕްރައިސިންގ އުސޫލުތައް އުފައްދާށެވެ

yfifx ގައި ރީޕްރައިސިންގ އަށް ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓްތަކަށް އޮޓޮމެޓިކް މާރޖިންސް އުސޫލުތައް އަމަލުކުރާނެ ތަންތަނާއި ގޮތްތަކުގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފިލްޓަރުތައް ހުރެއެވެ.

ޝެޑިއުލަރ އެވެ

ސެޓަޕް ޕްރޮޑަކްޓްސް އިމްޕޯޓް 1 ފަހަރު އަދި އޭގެ ފަހުން ޕްރޮޑަކްޓްސް އިމްޕޯޓް / އަޕްޑޭޓް ޝެޑިއުލަރ މެދުވެރިކޮށް އޮޓޮމެޓިކުން ހިންގާށެވެ.

ސިންކް އެލްގޮރިޒަމް

އެއީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް 1K-200K އުފެއްދުންތައް އޮންލައިން ސްޓޯރު ފިހާރަތަކަށް އޮޓޮމެޓިކުން އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެކެވެ. 1. ތިމާގެ އޮންލައިން ސްޓޯރަށް ކެޓަގަރީތައް ބެލެހެއްޓުން ކެޓަގަރީ ނެތްނަމަ (އައު ނަމަ) އެކަން އުފެދިގެންދާނީ އަނެއް ހާލަތުގައި އުފެއްދުން ދޫކޮށްލާނެ އެވެ. 2. ތިމާގެ އޮންލައިން ސްޓޯރަށް ޕްރޮޑަކްޓްސް މެނޭޖްކުރުން ޕްރޮޑަކްޓް ނެތްނަމަ (އެސްކޭޔޫ އިން ޗެކްކުރާނެ) އެކަން އުފެދިގެންދާނީ އަނެއް ހާލަތުގައި ޕްރޮޑަކްޓަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ އަގު، ސްޓޮކް / އަދަދު، ލިބޭނެ ގޮތް. 3. އޮންލައިން ސްޓޯރ ޕްރޮޑަކްޓްސް އިމްޕޯޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން ބަލްކް ކުރުން އާ އުފެއްދުމަކަށް ތިރީގައިވާ ދާއިރާތައް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެއެވެ. - އެސް.ކޭ.ޔޫ، - ނަން, - ޢަދަދު, - ލިބޭނެ ގޮތް، - އަގު, - ހުރިހާ ތަސްވީރެއް، - ސިފަތައް, - ހުރިހާ ގުޅުންތަކާއެކު އޮޕްޝަންސް (ވެރިއަންޓްސް)، - ތަފްސީލުތައް: ކުރު & ފުރިހަމަ، - ކެޓަގަރީ ( 1 ނުވަތަ ގިނަ) އަށް ޙަވާލުކުރުން.

އެފްއޭކިއު

ޕްރޮޑަކްޓްސް އޮޕްޝަން/ވެރިއަންޓްސް ޑޭޓާއަށް ސަޕޯޓް ކުރައްވަނީ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް. ހުރިހާ ވައްތަރެއް ވެސް ނެގޭނީ ރަނގަޅަށްނެވެ. މިސާލަކަށް ސައިޒްތައް، ކުލަތައް ނެގޭނީ އެކަށީގެންވާ ސްކޫ، އަގު، ލިބޭނެ ގޮތާ އެކުގައެވެ.

އެޕީއައި މެދުވެރިކޮށް ޑޭޓާ ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، ކުރެވޭނެ.

ގިނަ ފީޑްތަކުން 1 އެކައުންޓަކަށް ޑޭޓާ އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، ކުރެވޭނެ.

ވަކި ސަޕްލައިއަރ/ކެޓަގަރީ/ޕްރޮޑަކްޓަކަށް ކަސްޓަމް މާރޖިން ސެޓަޕް ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، ކުރެވޭނެ.

އެއް އުފެއްދުމެއް 2 ސަޕްލައިއަރުން (ތަފާތު އަގުތަކާއި ތަފާތު ސްޓޮކްތަކުން) ލިބެން ހުރިތޯ؟ އެފަދަ މައްސަލައަކަށް ތާއީދު ކުރައްވަނީ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެން އެކަމަށް ތާއީދުކުރަން.

އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ކުޑަ ގުދަނެއް ހުރެއެވެ + ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑްރޮޕް ޝިޕިންގ އިން. މިފަދަ މައްސަލަތަކަށް ތާއީދުކުރައްވަނީ ހެއްޔެވެ؟

އާދެ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް.

ސަޕްލައިއާ އިންޓަގްރޭޝަން

yfifx އާއި އިންޓަގްރޭޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ސަޕްލައިއަރެއް ތިބާގެ އަތުގައި އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ މައްސަލައެއް ނެތް، އަޅުގަނޑުމެންނަށް އިންޓަގްރޭޓް ކުރެވޭނެ!

ވެބް ސްކްރޭޕަރސް - އިންޓަގްރޭޝަން

ތިބާގެ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުން ޑޭޓާ ނުދޭނަމަ ވެބް ސްކްރޭޕަރސް ބޭނުން ކުރާށެވެ.

ސޭލްސް އާއި ގުޅުން & އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިންޓަގްރޭޝަން އެސްޓިމޭޓް ކުރާނަން.

އެޕީއައި އިންޓަގްރޭޝަން

ސޭލްސް އާއި ގުޅުން & އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިންޓަގްރޭޝަން އެސްޓިމޭޓް ކުރާނަން.

ސީއެސްވީ، އެކްސެލް ފައިލް އިންޓަގްރޭޝަން

މިފަދަ ބާވަތުގެ ފައިލްތަކަކީ yfifx ގައި ބޭނުންކުރަން ހަގީގަތުގައި ވެސް ފަސޭހަ ފައިލްތަކެކެވެ.

އެކްސްއެމްއެލް ފައިލް އިންޓަގްރޭޝަން

މިފަދަ ބާވަތުގެ ފައިލްތަކަށް ކަސްޓަމް ކޮންފިގްރޭޝަން ބޭނުންވެއެވެ.

ސޭލްސް އާއި ގުޅުން & އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިންޓަގްރޭޝަން އެސްޓިމޭޓް ކުރާނަން.

ޖޭއެސްއޯއެން ފައިލް އިންޓަގްރޭޝަން

މިފަދަ ބާވަތުގެ ފައިލްތަކަށް ކަސްޓަމް ކޮންފިގްރޭޝަން ބޭނުންވެއެވެ.

ސޭލްސް އާއި ގުޅުން & އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންގެ އިންޓަގްރޭޝަން އެސްޓިމޭޓް ކުރާނަން.

އެޕީ އެކްސެސް

ޑޭޓާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން

ޝޮޕިފައި ޕްރޮޑަކްޓް ޓެކްސްޓްސް، ކޮންޓެންޓް، ފީޗާސް، އޮޕްޝަންސް ތަރުޖަމާކުރުން

ތިމާގެ ލިޔުންތަކަށް ތަރުޖަމާ ހޯދަން ނުވަތަ އެކި މަސްދަރުތަކުން ޑޭޓާ މިކްސް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ނުވަތަ ގޫގުލް / ބިންގް / ޔަންޑެކްސް މެދުވެރިކޮށް ޓެކްސްޓް ތަރުޖަމާ ކުރުމަށް އެޕީއައި މެދުވެރިކޮށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ހިދުމަތްތައް.

ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑް މެއިން ފީޑަށް ކޮޕީކުރުން

yfifx ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، ތިބާގެ މެއިން ފީޑް، އެއިން މައުލޫމާތު ތިބާގެ އޮންލައިން ސްޓޯރަށް ދާނެ — މިއީ އުފެއްދުންތަކުގެ ނަމާއި ސިފަ، އެތަކެތީގެ އަގު، އަދި ލިބޭނެ ގޮތް. މި މެއިން ފީޑް ޑައުންލޯޑް ކުރަނީ ހަމަ އެވަގުތު ޚިދުމަތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން، ތިބާގެ އަތުގައި ހުރިނަމައެވެ.

އަދި ތިބާގެ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ފީޑްތައް ޑައުންލޯޑްކޮށް އަޕްޑޭޓްކޮށް، މި އަގު ލިސްޓްތަކުގައިވާ އުފެއްދުންތަކުގެ މެދުގައި ރެފަރެންސްތައް އުފައްދާށެވެ. މެއިން ފީޑް ސުމެއްގައި އުފައްދަން ނުވަތަ އާ ސަޕްލައިއަރެއްގެ ބައެއް ފީޑްތަކުން ސަޕްލިމެންޓް ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. އެއަށްފަހު ވަކި އަގު ލިސްޓެއްގެ ތެރެއިން ކޮންމެހެން ބޭނުން ނުވާ މުދަލުގެ ތަކެތި ޑިލީޓް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ ފީޑުން މެއިން ފީޑަށް އުފެއްދުންތައް ކޮޕީ ކުރެވޭނެ ތިން ގޮތެއް ވެއެވެ. ކޮޕީ ކުރުމުގެ ކޮންމެ ގޮތަކުން ވެސް ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މެއިން ފީޑްގެ މެދުގައިވާ ރެފަރެންސްތައް އޮޓޮމެޓިކުން ބިލްޑް ކުރެވެ އެވެ.

“ކޮޕީ ސަޕްލައިއަރސް ފީޑް އިންޓޯ މެއިން ފީޑް” ފަންކްޝަން މެދުވެރިކޮށް އުފެއްދުންތައް ކޮޕީކުރުން

މިގޮތަށް ކޮޕީ ކުރުމުން ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ ފީޑުން ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ކޮޕީ ކުރެވޭއިރު، “ކެޓަގަރީސް މެޕިންގ” ފަންކްޝަން ވެސް ލިބެން ހުރެއެވެ.

މެނޫއިން ފަންކްޝަންސް ހޮވައި އަދި ޑްރޮޕް ޑައުން ލިސްޓުން ފިއްތާލާށެވެ — “ކޮޕީ ސަޕްލައިއަރ ފީޑް އިން މެއިން ފީޑް” އެވެ.

ހުޅުވޭ ވިންޑޯއިން ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކޮޕީ ކުރަން ބޭނުންވާ ސަޕްލައިއަރ ފީޑް ހޮވައި “ރަން ކޮޕީ” އަށް ފިތާލާށެވެ.

ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ އަގު ޕޭޖުން އުފެއްދުންތައް ކޮޕީކުރުން

މި ގޮތަކީ ހުރިހާ އުފެއްދުންތަކެއް ކޮޕީ ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި، އަދި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ އަގު ލިސްޓުން އުފެއްދުންތަކުގެ ބައެއް ކޮޕީ ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައި، މިސާލަކަށް ފިލްޓަރ ޖަހާފައިވާ އުފެއްދުންތައް ފަސޭހަ ގޮތެކެވެ.

ސަޕްލައިއަރގެ އަގު ޕޭޖަށް ގޮސް “ކޮޕީ އޮލް ޓު ދަ މެއިން ފީޑް” އަށް ފިތާލާށެވެ:

ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑުން މެއިން ފީޑަށް އުފެއްދުންތައް ޚިޔާރުކޮށްގެން ކޮޕީކުރުން

ސަޕްލައިއަރގެ އަގު ޕޭޖަށް ގޮސް، ޗެކްމާކްސް ޖަހައިގެން ކޮޕީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުފެއްދުންތައް ހޮވައި، “ކޮޕީ ޓު މެއިން ފީޑް” އަށް ފިތާލާށެވެ:

ގޯސްތައް، ޕްރޮޑަކްޓް ކޮޕީ ނުކުރެވިދާނެ ސަބަބު

ފުދޭވަރަކަށް ގިނައިން ދިމާވާ ކަމަކީ އުފެއްދުމެއް ކޮޕީ ކުރަން ފެށުމުން ނަމަވެސް އެކަން ނުވެއެވެ.

ޕްރޮޑަކްޓް މެއިން ފީޑަށް ކޮޕީ ނުކުރެވޭ ސަބަބުތަކަކީ ތިރީގައި މިވާ ސަބަބުތަކެވެ.

 1. މި އުފެއްދުން މިހާރުވެސް މެއިން ފީޑްގައި އެބަހުއްޓެވެ. ކުރާނެ ކަންތައްތައް ޗެކްކުރާނެ ގޮތް: މެއިން ފީޑް ހުޅުވާލުމަށްފަހު ކޮޕީކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްގެ އާޓިކަލް ސަރޗް އަށް ވަދެ އެ އެއްޗެއް ހުރިތޯ ބަލާށެވެ. އެހެން ކަމަށްވާނަމަ، ދެން ކޮޕީ ނުވަތަ ޑިލީޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޑަކްޓާއެކު ރެފަރެންސެއް ބިލްޑްކޮށް އަލުން ކޮޕީ ކުރާށެވެ.
 2. މި އުފެއްދުމުގައި މެއިން ފީޑުން ލިބޭ އުފެއްދުމާ ރެފަރެންސް އެއް ހުރެއެވެ. އެ ރެފަރެންސް ވެދާނެ މެއިން ފީޑްގައި ނެތް ޕްރޮޑަކްޓަކާ އެކު، ދެން ލިންކްތަކުގެ ޕްލަސް ނިޝާން ފެހިކުލައިން ދިއްލާފައެއް ނުވެއެވެ. ކުރާނެ ކަންތައްތައް ޗެކްކުރާނެ ގޮތް: ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑްގައިވާ ރެފަރެންސް ބަޓަން ހުޅުވާލުމަށްފަހު “ނުބައި ރެފަރެންސް ދައްކާ” އަށް ފިތާލުމަށްފަހު ސަރޗްގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ލިޔުން ލިޔެލާށެވެ. ރެފަރެންސެއް ފެނިއްޖެނަމަ އެ ރެފަރެންސެއް ޑިލީޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓިންގްސް އާއި ޓެސްޓް ކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ހުރިނަމަ ހުރިހާ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ރެފަރެންސްތައް ނައްތާލެވޭނެއެވެ.
 3. ތިބާ ބޭނުންކުރަނީ ކެޓަގަރީ މެޗިންގ (އެއީ ބޭނުން ނުކުރާނަމަ މި އެއްޗަކީ ތިބާއާ ގުޅުންހުރި އެއްޗެއް ނޫން) އަދި މިއީ ކޮޕީކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމުގެ ކެޓަގަރީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ކުރާނެ ކަންތައްތައް ޗެކްކުރާނެ ގޮތް: ކޮޕީކޮށްފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް (ޕްރޮޑަކްޓަށް އޯޕަން ބަޓަން) ހުޅުވާލުމަށްފަހު، ކެޓަގަރީސް ޓެބަށް ގޮސް މުޅި ކެޓަގަރީ ލައިން ކޮޕީ ކުރާށެވެ. ދެން މެނޫ “ފަންކްޝަންސް — ކޮޕީ ސަޕްލައިއަރ ފީޑް އިން މެއިން ފީޑް” އަށް ގޮސް، ސަޕްލައިއާ ހޮވައި ކެޓަގަރީސް މެޕިންގ ގެ ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރާށެވެ (“ޑައުންލޯޑް ޓެމްޕްލޭޓް” ބަޓަން) އެވެ. އެކްސެލް ފައިލް ހުޅުވާލުމަށްފަހު އޭގައި ހުންނަ ޕްރޮޑަކްޓް ކެޓަގަރީއެއް (CTRL + F) ހޯދާށެވެ. ނެތްނަމަ ފައިލަށް އިތުރުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް ކޮޕީކުރުން.
 4. 1-3 ވަނަ ތަކެތި ޗެކްކޮށްފައި އަދިވެސް ޕްރޮޑަކްޓް ކޮޕީ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިޔެ، މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން އެހީތެރިވެދޭނަމެވެ.

ތަރުޖަމާތައް – ކުރާނެ ގޮތާއި އެކަންކަން ބޭނުންވާ ސަބަބު.

އެއްބަހުން އަނެއް ބަހަށް ލިޔުން ތަރުޖަމާކުރުން

އެއް ބަހުން އަނެއް ބަހަށް ލިޔުން ތަރުޖަމާ ކުރުމަކީ ގޫގުލް ޓްރާންސްލެޝަން އެޕީއައި މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ކަމެކެވެ.

އެއީ މެއިން ފީޑްގެ ސެޓިންގސް މެދުވެރިކޮށް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، ޕްރޮޑަކްޓް ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑުން މެއިން ފީޑަށް ކޮޕީ ކުރާއިރު ނުވަތަ ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑްގެ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އަގު ލިސްޓް ލޯޑް ކުރާއިރު މަސައްކަތް ކުރާ އެއްޗެކެވެ.

“ގޫގުލް ޓްރާންސްލެޓް” ލައިންގައިވާ ފީޑްގެ ސެޓިންގސްގައި ތަރުޖަމާ ކުރަންވީ ކޮން ބަހަކުންތޯ، ތަރުޖަމާ ކުރަންވީ ކޮން ބަހަކަށްތޯ އަދި އެޕީކީ އަށް ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހެނީ ފޯމިއުލާ: From | އަށް | އެޕީކީ އެވެ. ބަހުގެ ކޯޑްތައް ހޯދިދާނެއެވެ

މިތަނުގަ.

އެއް ލަފުޒުގެ ބަދަލުގައި އަނެއް ލަފުޒެވެ

މި ތަރުޖަމާ އޮޕްޝަންގައި ބަސްފޮތެއް އެކުލަވާލަން ޖެހޭއިރު، މިއީ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ ފީޑުން މެއިން ފީޑަށް ޕްރޮޑަކްޓް ކޮޕީ ކުރާއިރު މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަންކްޝަންތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ލިސްޓަށް އުފެއްދުންތައް އިމްޕޯޓް ކުރާއިރު ބަސްފޮތުން ތަރުޖަމާތަކަށް ގޮވާލެވޭނެއެވެ.

މިސާލަކަށް އަގުތައް ޕްރޮސެސްކުރުމުގައި ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކަށް “ތަރުޖަމާތައް” ފަންކްޝަން ބޭނުންވެއެވެ. 1. އަސްލު އަގު ލިސްޓުން އެއް ލަފުޒު އަނެއް ލަފުޒަށް ބަދަލުކުރުން، ނުވަތަ އެއްކޮށް ޑިލީޓްކުރުން. މިސާލަކަށް ޕްރޮޑަކްޓް ޑިސްކްރިޕްޝަންގައި ޑިލީޓް ނުވަތަ އަމިއްލަ ނަންބަރަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ފޯނު ނަންބަރެއް ހުރެއެވެ. 2. އެއް ލަފުޒު / ޢިބާރާތް އަނެއް ލަފުޒަށް ބޮޑުތަނުން ބަދަލުކުރުން. މިސާލަކަށް އެމެރިކާގެ ނިޒާމުން ރަޝިޔާގެ ނިޒާމަށް ސައިޒުތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ވަގުތުތަކުގައެވެ.

ތަރުޖަމާތަކުގެ ސެޓެއް އެކުލަވާލެވިފައިވެއެވެ.

“ވޯޑްސް ރިޕްލޭސްމަންޓް” ޓެބަށް ދާށެވެ:

ތަރުޖަމާތަކުގެ ބަސްފޮތެއް އެކުލަވާލުން:

އެކްސެލް ފޯމެޓުގައި ފައިލްތަކަށް ތަރުޖަމާތައް ސެޓްއަޕްކުރުން.

އެކްސެލް ޑައުންލޯޑްގެ އެޑްވާންސް ސެޓިންގްސްގައި، ބޭނުންވާ ދާއިރާއަށް ފޯމިއުލާއެއް ސެޓްކޮށްފައި، މިސާލަކަށް, = Translator.StringFullChange (F) — ޢިބާރާތްތައް އެއް ޢިބާރާތަކަށް ބަދަލުކުރެއެވެ ނުވަތަ = Translator.TranslateText (F) — ލިޔުމުގެ ތެރޭގައި އަސްލު ލަފުޒުގެ ބަދަލުގައި އާ ލަފުޒެއް ބޭނުންކުރުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ. މިތަނުގައި F = ތަރުޖަމާއަށް ސޯސް ސްޓްރިންގް ނަގާނެ ކޮލަމް.

އެއީ ލަފުޒުތަކުގެ ބަދަލުގައި ބަދަލުވާ ލަފުޒުތަކެއްކަން ދެނެގަތުން މުހިންމެވެ.

ލަފުޒުތަކުގެ ބައިތައް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންނަމަ، ދެން ބޭނުން ކުރާނީ ސްޓޭންޑަރޑް C# ފަންކްޝަން — string.Replace (“from”, “to”)

އަގު ލިސްޓުގައި އޮޕްޝަން ވެލިއުތައް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މިސާލެކެވެ

ކޮންމެ ފޯމެޓެއްގައި ވެސް ފައިލްތަކަށް ތަރުޖަމާތައް ސެޓްއަޕްކުރުން.

ފަންކްޝަންސް — ކޮންޓެންޓް — ތަރުޖަމާގެ އަގުތައް:

ތަރުޖަމާ ފަށަން ބޭނުންވާ އަގާއި ދާއިރާތައް ހޮވައި “ރަން” އަށް ފިތާލާށެވެ:

ބަލްކް ފީޑްސް އަޕްޑޭޓަރ

ބަލްކް ފީޑްސް އަޕްޑޭޓަރަކީ “ޝެޑިއުލަރ” އަށް ބަދަލެއް، ލޯކަލް ގޮތުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭ އަގުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެކެވެ. ބަލްކް ފީޑްސް އަޕްޑޭޓަރ އިން އެއް ވިންޑޯއެއްގައި އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް އަގުތައް ލޯޑިންގ ކޮންފިގްރޭޓް ކުރުމާއި، އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރަން ފެށުމާއި މެއިން ފީޑް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެއެވެ.

ހުރިހާ ޓާސްކްތަކެއް ލޯންޗް ކުރެވެނީ އެންމެ ފަހުން ލޯންޗް ކުރި ސެޓިންގްސް އާއި އެކުގައެވެ.

ފީޑްސް ޕްރިއޮރިޓީ

ބައި ޑިފޯލްޓްކޮށް އެއްވެސް ފީޑެއްގައި އިސްކަންދޭ އެއްޗެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު އެކަން ދިމާވަނީ ސަޕްލައިއަރެއް ހޮވަން ޖެހޭތީއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަނީ “ފީޑްސް ޕްރިއޮރިޓީ” ފަންކްޝަން އެވެ.

އެހެންކަމުން އުފެއްދުމުގައި ސަޕްލައިއާ ގުޅުންހުރި އުފެއްދުންތައް ހުރިނަމަ، އަދި އޭގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން އެއް އުފެއްދުން ފީޑްސްގެ އިސްކަންދޭނަމަ، ދެން އިސްކަންދޭ ފަރާތަކަށް ވާނީ "މޮޅުވާ" ނަމައެވެ މެއިން ފީޑުންނެވެ.

ކޮންފިގްރޭޝަން — ފީޑްސް ޕްރިއޮރިޓީ އަށް ދާށެވެ. ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި “Use feeds priorities” ޗެކް މާކް ޖަހައި، ލައިންތައް ބަދަލުކޮށް، ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑްގެ ބޭނުންވާ ތަރުތީބު ސެޓްކޮށް “Save” އަށް ފިތާލާށެވެ:

ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި އާރު.އާރް.ޕީ/އެމް.އާރު.ޕީ އާއި އެކު މަސައްކަތްކުރުން

ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި އާރްއާރްޕީ/އެމްއާރުޕީ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ yfifx ގައި ސަޕޯޓް ކުރާ ކަމެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބަލާލާނީ އާރު.އާރު.ޕީ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މައްސަލައަށެވެ.

އާރުޕީ އާއި އެމްއާރުޕީ އަކީ ކޮބައި:

 • އާރުޕީ — ރެކޮމެންޑް ކުރެވިފައިވާ ރީޓެއިލް އަގު.
 • އެމްއާރުޕީ — އެންމެ ކުޑަމިނުން ރީޓެއިލް އަގު.

އާރުޕީ އާއި އެމްއާރުޕީގެ އަގުތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު މިއީ ހަމަ އެއް ކަމެއް.

yfifx އިން ހުރިހާ ކޮންފިގްރޭޝަން ޑައިލޮގްތަކާއި ވިޝުއަލް އެލިމެންޓްތަކުގައި އާރްއާރްޕީ ކުރުކުރުން ބޭނުންކުރެއެވެ.

އާރުޕީ އަކީ ކޮން ކަމަކަށް ހެއްޔެވެ؟

ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުން، އުފެއްދުންތެރިޔާ ތައާރަފްކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަނީ އެކި ސޭޓަރުންނަށް މާކެޓުގައި އެންމެ ކުޑަ އަގު މެނޭޖް ކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ކުރުކޮށް ބުނާނަމަ އާރުޕީއަށް ވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކުމަކީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި އާންމުކޮށް އާރުއާރުޕީ ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ (ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޝިޕް ނުކޮށް، ޑިސްކައުންޓް ގެއްލިގެން، ފަދަ ކަންކަން) އެވެ.

ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައިވާ އާރުޕީއަށް ރިއާޔަތްކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

ބައި ޑިފޯލްޓްކޮށް، އާރުޕީ އިން އެއްޗެއް ޑައުންލޯޑް ކުރިނަމަ، އޭގެ ފަހުން ޕްރޮޑަކްޓްގެ އަގު އަލުން ކަނޑައަޅާއިރު، އެ އާރުޕީ ބޭނުންކުރާނެ އެވެ. އެތަންތަނުގައި ވިއްކާ އަގު ވާނީ = އާރުޕީ އަށެވެ.

ދިމާވަނީ އެއް ޕްރޮޑަކްޓެއް އެކި އާރުޕީ ތަކެއް ހުންނަ އެކި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިބެން ހުރުމެވެ. މިފަދަ ހާލަތެއް އޮތްނަމަ ދެން yfifx އިން އަގުގެ ގޮތުގައި ނަގަނީ ދަށް އާރުޕީ އެވެ.

އާރުޕީއަށް ވުރެ އަގުހެޔޮކޮށް ވިއްކާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އެތައް ގޮތެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިއިން ކޮންމެ ގޮތެއްގެ ވެސް ފައިދާތަކާއި ގެއްލުންތައް ހުރެއެވެ. ބޭނުންވަނީ ކޮން އެއްޗެއްކަން، ފަންކްޝަންތައް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ތެރޭގައި ވިސްނޭނެއެވެ:

 1. ސަޕްލައިއަރސް ފީޑަށް އާރުއާރުޕީ އަޕްލޯޑް ނުކުރުން.
 2. ރީކަލްކިއުލޭޓް އިން އާރުއާރުޕީ އިން އަގު ޑިސެބަލްކުރުން. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި ސެޓިންގސް ސެކްޝަނަށް ގޮސް “ޑިސެބްލިންގ ޕްރައިސް ލިސްޓް ފްރޮމް ރީކަލްކިއުލޭޓް” ގެ ޗެކްމާކް ޖަހައި “ސޭވް” އަށް ފިތާލާށެވެ.
 3. “އާރްއާރްޕީ ޑިސެބަލް” ސެޓިންގ އެނެބަލްކޮށްފައި މާރޖިން (ޕްރައިސިންގ) އެއް އުފެއްދުން. މާޖިން ސެޓަޕް އަށް ގޮސް — އާ އުސޫލުތައް އުފައްދައި، މާޖިން ސެޓްކޮށް، “RRP disable” ފޮށީގައި ޓިކްކޮށް، “Save” އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ:
 4. ވަކި ސަޕްލައިއަރސް ފީޑަކަށް އާރުޕީ ބޭނުންކުރުން ނުކުޅެދުންތެރިކުރުން. ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި ސެޓިންގ ސެކްޝަނަށް ގޮސް “RRP disable” ގެ ޗެކްމާކް ޖަހައި، “Save” އަށް ފިތާލާށެވެ.
 5. ގްލޯބަލްކޮށް ރީވެލިއުޝަން ފަންކްޝަންގައި އާރުއާރުޕީ ޑިސެބަލްކުރުން. “ފަންކްޝަންސް — އަޕްޑޭޓް ޕްރައިސަސް އެންޑް ކުއަންޓިޓީސް އެޓް މެއިން ފީޑް” އަށް ގޮސް، “އާރްއާރުޕީ ޑިސެބަލް” އަށް ޓިކް ޖަހައި “އަޕްޑޭޓް” އަށް ފިތާލާށެވެ.

އާރުޕީ އަށް ވުރެ މަތީގައި ވިއްކާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

އާންމުކޮށް އަދިވެސް ވިއްކަނީ އާރުޕީގައެވެ. އެކަމަކު އާރުއާރުޕީގެ އިއުލާންކޮށްފައިވާ އަގަށް ވުރެ ގިނައިން ވިއްކުމަކީ ކުރެވޭނެ އަދި ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިސާލަކަށް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް މާކެޓް ޕްލޭސްއެއްގައި އުފެއްދުމެއް ވިއްކާނަމަ އަގު މޮނިޓަރ ކުރުމުން ވަކި ވަގުތެއްގައި ވަކި އުފެއްދުމަކަށް ވާދަވެރިން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އޭރުން އާރުޕީ އަށް ވުރެ މަތީގައި ވިއްކާލެވޭނެ.

yfifx ގައި، “މެއިން ފީޑްގައި އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން” ފަންކްޝަންގައި ތިރީގައިވާ ސުލޫކު ސެޓްކުރެވޭނެއެވެ.

އެކްސްޕޯޓް މެއިން ފީޑް

މިހާރުވެސް ވެބްސައިޓުގައި ހުރި އުފެއްދުންތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި yfifx ގެ ފަންކްޝަން ބޭނުން ކުރާށެވެ — މެއިން ފީޑް (ޚިދުމަތުން) އެކްސްޕޯޓް ކުރުން.

މެއިން ފީޑް ފައިލަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރުން

ފައިލަކަށް މެއިން ފީޑް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ފަސޭހައިން: މެނޫގައި ފަންކްޝަންސް — އެކްސްޕޯޓް މެއިން ފީޑް އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ. ފެންނަ ވިންޑޯގައި މެއިން ފީޑް އަށް އެކްސްޕޯޓް ކޮންފިގް އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ:

“އެކްސްޕޯޓް ކޮންފިގް ފޯރ މެއިން ފީޑް” ވިންޑޯގައި ފައިލް ޓައިޕް ހޮވާށެވެ. ދެން “ސޭވް” (3) އަށް ފިތާލުމަށްފަހު ވިންޑޯ ބަންދުކުރާށެވެ:

“މެއިން ފީޑް އެކްސްޕޯޓް” ވިންޑޯގައި ރަން އަށް ފިތާލާށެވެ. ފައިލަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ނިމުމުން، އެކްސްޕޯޓް ކުރެވިފައިވާ ފައިލްސް ކޮލަމް އިން ފައިލް ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ:

މެއިން ފީޑް އީމެއިލް އަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން

މެއިން ފީޑް އީމެއިލްއަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.

 1. މެއިން ފީޑް އަޕްލޯޑް ކުރާނެ ފައިލް ފޯމެޓް ހޮވާށެވެ.
 2. މެއިން ފީޑް ފޮނުވާނެ އީމެއިލް ހޮވާފައިވާ ފޯމެޓުގައި ލިޔެލާށެވެ.
 3. ދެން “ސޭވް” އަށް ކްލިކްކޮށް، “އެކްސްޕޯޓް ކޮންފިގް ފޯރ މެއިން ފީޑް” ވިންޑޯ ބަންދުކޮށް އެކްސްޕޯޓް ފަށާށެވެ:

އެކްސްޕޯޓް ނިމުމުން، އަންލޯޑްކޮށްފައިވާ މެއިން ފީޑް ފައިލް ހިމެނޭ ސިޓީއެއް ތިޔަބޭފުޅުންގެ އީމެއިލްއަށް ފޮނުވާނެއެވެ:

ތިބާގެ ސައިޓްގެ ކެޓަގަރީތަކަށް ކެޓަގަރީތައް މެޕިންގ ކުރުން

އެކަން ދިމާވީ ގިނަ ހާލަތްތަކުގައި ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި ކެޓަގަރީއެއް ނެތް ނަމަވެސް އޭގެ އިދިކޮޅު ހާލަތެއް ވެސް ދިމާވެއެވެ — އެއީ.

ސަޕްލައިއަރަކު އޭގެ ފީޑާއި ކެޓަގަރީތަކުގައި ފޯރުކޮށްދޭއިރު، މި ކެޓަގަރީތައް އެމީހުންގެ ކެޓަގަރީތަކާ، މައި ފީޑްގެ ކެޓަގަރީތަކާ އަޅާކިޔުން ލާޒިމުވެގެންދެއެވެ. މިއީ އަމިއްލައަށް ޖެނެރޭޓް ފީޑް ހުރިނަމަ ވާޖިބު ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަމަށާއި، އަދި ހަމައެކަނި އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ބޭނުންވާ ވަގުތު

މިއީ ތިރީގައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ސަޕްލައިއަރެއްގެ ފީޑް މެއިން ފީޑަކަށް ކޮޕީކުރާއިރު ގުޅުންހުރި ކަމެކެވެ.

 • ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑުން ތިމާގެ މެއިން ފީޑް އުފައްދާއިރު (ތިމާގެ އަމިއްލަ ފީޑެއް ނެތް)، އަދި މިތަނުގައި ކެޓަގަރީތައް ބޭނުންވެއެވެ.
 • ސަޕްލައިއަރސް ފީޑުން މެއިން ފީޑަށް (ތިޔަބޭފުޅުންގެ ފީޑަށް) އާ އުފެއްދުންތައް (މެނުއަލް ނުވަތަ އޮޓޮމެޓިކް) އިތުރުކުރުން. ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތިބާގެ ފީޑަށް ރަނގަޅު ކެޓަގަރީތަކަށް ވަންނަން ޖެހޭއިރު، މި ސެޓިންގް މިކަމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

މިކަން ކުރެވޭތޯ ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި ކެޓަގަރީތަކެއް ލޯޑް ކުރަން ޖެހެއެވެ. ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގައި ކެޓަގަރީތަކެއް ހުރިތޯ ބެލޭނީ ބޭނުންވާ ސަޕްލައިއަރސް ފީޑަށް ގޮސް ކެޓަގަރީސް ބަޓަން ފިއްތާލުމުން މި ތަސްވީރު ފަދަ އެއްޗެއް ހުންނާނެއެވެ:

ކެޓަގަރީތައް ހުރިނަމަ، މި ކެޓަގަރީތައް ތިބާގެ ކެޓަގަރީތަކަށް — މެއިން ފީޑްގެ ކެޓަގަރީތަކަށް މެޕިންގ ކުރުމަށް ސެޓިންގސް ހެދިދާނެއެވެ.

ކުރާނީ ކިހިނެއް

In the yfifx menu, select Functions → Copy supplier feed into Main feed:

A dialog box will open, in which you need to select the Supplier’s Feed from which we will copy the products to the Main Feed and for which you need to configure the mapping of categories. Choose from the list of Supplier’s Feed and download the template (list of categories) for customization:

ޓެމްޕްލޭޓަކީ ކެޓަގަރީތަކުގެ ލިސްޓެއް ހިމެނޭ އެކްސެލް ފައިލެކެވެ. ދެވަނަ ކޮލަމްގައި ތިބާގެ ކެޓަގަރީތަކުގެ ނަމާއި ނެސްޓިންގ ދައްކަން ޖެހޭއިރު، އެތަނުގައި ސަޕްލައިއަރސް ފީޑުން މެއިން ފީޑަށް (ތިބާގެ ފީޑް) އުފެއްދުންތައް ބަދަލުކުރަންޖެހެއެވެ.

If the category and products do not need to be moved, leave the cell empty:

After editing the file, save it and load it back into the system for the required Supplier’s Feed:

މިސާލު ކެޓަގަރީތައް މެޕިންގ

1 ބްލޮކް — ނަންތައް ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ ނެސްޓިންގ ކެޓަގަރީތަކާއެކުގައެވެ

2 ބްލޮކް — ހުސް ގޮޅިތަކުގައި، މި ކެޓަގަރީތައް ކޮޕީ ނުކުރެވޭނެއެވެ.

3 ބްލޮކް — އެތައް ކެޓަގަރީއެއް އެއް ކެޓަގަރީއަކަށް އެއްކޮށްލަން ޖެހިއްޖެނަމަ، މަންޒިލް ކެޓަގަރީއަށް އެއް ނަމެއް ލިޔެލާށެވެ.

ސަޕްލައިއަރ އިން މެއިން ފީޑް ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން

yfifx ގައިވާ މެއިން ފީޑްގައި، yfifx ގައި ހުންނަ އެހެން ސަޕްލައިއަރސް ފީޑުން ކޮންޓެންޓް އެޑް ނުވަތަ އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ކީއްވެގެންތޯ ބޭނުންވަނީ — މެއިން ފީޑްގައިވާ އުފެއްދުންތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ކޮންޓެންޓެއް ނެތްނަމަ، ތިމާގެ އަތުގައި ހުރި އެހެން އަޕްލޯޑަކުން އެޑް ނުވަތަ އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. މިއީ މިސާލަކަށް ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ ސައިޓުން ކޮންޓެންޓް ޑައުންލޯޑް ކުރުމަކަށް ވެދާނެއެވެ. ނުވަތަ ޕީއެމް އަށް އަޕްލޯޑް ކުރާ އެހެން ކޮންޓެންޓެއް.

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން އެހެން މަސްދަރުތަކުން ގެއްލިފައިވާ ކޮންޓެންޓުން ޕްރޮޑަކްޓް ކާޑުތައް “މުއްސަނދި” ކުރެވޭނެ އެވެ.

ކޮންޓެންޓްގެ އިތުރުން ޕްރޮޑަކްޓްގެ ބަރުދަން، އުފެއްދުންތެރިޔާ، އުފެއްދުންތެރިޔާގެ ލިޔުން ފަދަ އެހެން އެއްވެސް ޕެރެމިޓަރެއް އަޕްޑޭޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި، ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.

 1. ޕީއެމްގައި ސަޕްލައިއަރސް ފީޑެއް އުފައްދައި އެއަށް ފައިލެއް އަޕްލޯޑް ކުރުން
 2. މެއިން ފީޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ސަޕްލައި ފީޑްގެ މެދުގައި ރެފަރެންސްތައް ބިލްޑްކުރުން، ކޮންޓެންޓް އަޕްލޯޑްކުރި ތަނުގައި؛
 3. ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓް ފަންކްޝަން ލޯންޗްކޮށް، އުފައްދާފައިވާ ރެފަރެންސްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މެއިން ފީޑް އަޕްޑޭޓް ކުރާނެއެވެ.

ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓް ފަންކްޝަން ފެށުމަށްޓަކައި، ސަޕްލައިއަރ އިން ފަންކްޝަންސް — ކޮންޓެންޓް — އަޕްޑޭޓް މެއިން ފީޑް ކޮންޓެންޓް އަށް ދާށެވެ

ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި އަޅުގަނޑުމެން މެއިން ފީޑް އަޕްޑޭޓް ކުރާނެ ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑް ހޮވައި، އަޕްޑޭޓް ކުރަންޖެހޭ ދާއިރާ ހޮވާށެވެ. ތިން އަޕްޑޭޓް އޮޕްޝަނެއް ވެއެވެ: އަބަދުވެސް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، ހުސް ނަމަ އެކަނި އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި، އާ އަގުތައް އިތުރުކުރުން (އެކަނި އެރޭތަކަށް) އެވެ.

ޝެޑިއުލް ކުރާ ފަރާތް

yfifx ގައި، ކޮންފިގްރޭޓް ކުރެވިފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމަލުތައް އޮޓޮމެޓިކުން ކުރާނެ ޝެޑިއުލަރ އެއް ސެޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.

ޝެޑިއުލް ފެށުމުން ތިރީގައިވާ މަސައްކަތްތައް ޑިފޯލްޓްކޮށް ހިންގައެވެ.

 1. ބޭރުގެ ސޯސްއެއް އޮންނަ ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ ފީޑްތަކެއް ލޯޑް ކުރެވެނީ (ލިންކް މެދުވެރިކޮށް، މެއިލް އިން، އެޕީއައި އިން ފަދަ) އެވެ. ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑް ކޮމްޕިއުޓަރުން ލޯޑް ކުރާނަމަ، ދެން އެފަދަ ފީޑެއް އެގޮތަށް ލޯޑް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
 2. “މެއިން ފީޑްގައި އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން” މި ފަންކްޝަން ލޯންޗުކުރުން. އަދި ހަމައެހެންމެ ވާދަވެރިންގެ ފީޑަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރީޕްރައިސިންގ، އެއީ ކޮންފިގްރޭޓް ކުރެވިފައިވާ އެއްޗެއްނަމަ.
 3. މައި ފީޑް އެކްސްޕޯޓްކުރުން.

ހުރިހާ ޓާސްކްތަކެއް ލޯންޗް ކުރެވެނީ އެންމެ ފަހުން ލޯންޗް ކުރި ސެޓިންގްސް އާއި އެކުގައެވެ.

އަދި ޝެޑިއުލެއްގައި ހިންގޭނެ ވަކިވަކި ކޮމާންޑްތަކާއި ސެޓިންގްސް ސެޓެއް އުފެއްދުމަކީ ވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މި ސުވާލާއެކު ސަޕޯޓާ ގުޅަން ޖެހެއެވެ.

yfifx އިންޓަރފޭސްގައި ހުންނަ ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ފަންކްޝަންތަކެއް (ކޮންޓެންޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން، ބިލްޑިންގ ރެފަރެންސް، އަގުތައް ކޮޕީކުރުން ފަދަ) ޝެޑިއުލެއްގައި ލޯންޗްކުރެވޭނެއެވެ.

yfifx ޚިދުމަތުގައި އުފެއްދުންތަކުގެ މެދުގައި ރެފަރެންސްތައް ބިނާކުރުން

ބިލްޑިންގ ރެފަރެންސް އަކީ މެއިން ފީޑުން ލިބޭ އުފެއްދުމަކާއި ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑުން ލިބޭ ޕްރޮޑަކްޓެއް އަޅާކިޔުމާއި، އޭގެ ފަހުން ކޮންސްޓްރަކްޓް ރެފަރެންސް ބޭނުންކޮށްގެން މެއިން ފީޑުން ޕްރޮޑަކްޓް ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑުން ލިބޭ ޕްރޮޑަކްޓަކާ އަޕްޑޭޓް ކުރުމެވެ.

މިހެން ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟

ބައެއް ފަހަރު އެއް އުފެއްދުމެއްގައި ތަފާތު އެސްކޭޔޫ އާއި އެހެނިހެން ސިފަތައް ހުރެދާނެ އެވެ. އުފެއްދުންތެރިޔާ އުފައްދާ އެސްކޭޔޫ ވިއްކާ ފަރާތުގައި ހުންނަ އެސްކޭޔޫއާ ތަފާތުވެދާނެ، ނުވަތަ އުފެއްދުމުގެ ނަން އެކި ބަސްބަހުން ​​އެކި އަގު ލިސްޓްތަކުގައި ހުރެދާނެ، ނުވަތަ އެކި ތަންތަނުން ސަޕްލައިކޮށްފައި ހުރެދާނެއެވެ ސައިޓްގައި ބެހެއްޓުމާއި، ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އެންމެ ކުޑަމިނުން ގަތް އަގަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ރަނގަޅަށް މާރޖިން ހެދުން (މިނިމަމް އަގުތައް ވެސް ސަމާރީ ރިޕޯޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެ، ރެފަރެންސްތައް ކޮންފިގްރޭޓް ކުރެވިފައިވާނަމަ) އެވެ.

ސައިޓްގައި އެއް އުފެއްދުމެއް ހުންނާނެ (ގޯސްކޮށް ތަކުރާރު ނުކުރެވޭނެ) ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގަށް މާރޖިން އެއް ހުންނާނެއެވެ.

ދެ ވައްތަރެއްގެ ރެފަރެންސް ވެއެވެ — މެނުއަލްކޮށް ހަދާ އަދި އޮޓޮމެޓިކުން ވެސް. ޢަމަލީގޮތުން މިއީ، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން، މިދެގޮތް އެއްކޮށްލައިގެން، އޮޓޮމެޓިކް އެލްގޮރިޒަމް ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރާއިރު، ދެން އޮޓޮމެޓިކުން ގުޅިފައި ނުވާ ކަންތައްތައް އަމިއްލައަށް ފުރިހަމަ ކުރުމެވެ.

އޮޓޮމެޓިކުން ރެފަރެންސްތައް ބިނާކުރުން

yfifx ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މީހާގެ ޕާސަނަލް އެކައުންޓުގައި، މެނޫގައި، ފަންކްޝަންސް އަށް ކްލިކްކޮށް، ޑްރޮޕް ޑައުން ލިސްޓުން “ބިލްޑް ރެފަރެންސް” ހޮވާށެވެ.

އުފެއްދުންތަކުގެ މެދުގައި ރިފަރެންސް ކުރެވެނީ އާޓިކަލް (އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް)، ނަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޑޭޓާއަށް ބަލައިގެންނެވެ. ސެޓިންގްސްގައި، މިހާރު ރެފަރެންސް އުފައްދަންވީ ކޮން ސަޕްލައިއަރ ފީޑެއްގެ މެދުގައިކަން ކަނޑައަޅައި، ރިފަރެންސް ކުރާނެ ދާއިރާ (2) ހޮވައި، ޕްރޮސެސް ފެށުން (3) އެވެ.

ރެފަރެންސް ބިނާކުރުމުގެ ޕްރޮސެސް ނިމުމުން “ޕްރިވިއު އޮފް ރެފަރެންސް ބިލްޑް ބައި ޕްރޮސެސް” ވިންޑޯ ހުޅުވޭނެއެވެ. މި ވިންޑޯގައި، އުފެއްދި ހުރިހާ ރެފަރެންސްތައް ބޭސްއަށް ސޭވް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ޑިލީޓް ރެފަރެންސް ކުރެވޭނެއެވެ:

ރެފަރެންސްތައް ބިނާކުރުމަށްފަހު، ރެފަރެންސް އެކުލެވޭ އުފެއްދުންތަކުން ޕްލަސް ނިޝާނުގެ ކުލަ ބަދަލުކުރެއެވެ — އަޅިކުލައިން، ފެހިކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ. ޕްލަސް ނިޝާނަށް ކްލިކް ކުރުމުން ޕްރޮޑަކްޓާ ބެހޭ ޕްލޭޓެއް ފެންނާނެ ކަމަށާއި، އެ ޕްލޭޓްގައި މި ޕްރޮޑަކްޓަކީ ކޮން ސަޕްލައިއަރެއްގެ ފީޑުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ގަތް އަގާއި ވިއްކާ އަގަކީ ކޮބައިކަން (މި މިސާލުގައި %10 މާކަޕް އާއެކު) ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ އަޕްޑޭޓް ކޮށްފައިވާ ފީޑްގައިވާ ޕްރޮޑަކްޓް ގެއްލި، ދެން އަލުން ފެނިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ރެފަރެންސް އަލުން ލިބޭނެ އެވެ. އެއީ، ކޮންމެ ސަޕްލައިއަރެއްގެ ފީޑްގެ ތެރޭގައި، ޚިޔާރުކޮށްގެން ޑިލީޓް ކުރެވޭ ނުވަތަ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް، އެކަމަކު ޚުދު ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑް ނޫން (ސްޕްލައިއަރގެ ފީޑް ފީޑްތަކުގެ ލިސްޓުން ނައްތާލެވޭނީ ފީޑް ޕޭޖްގެ ވާތްފަރާތުގައިވާ ރިމޫވް އަށް ކްލިކް ކުރުމުން) އެވެ. ޚުދު ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑް މުޅިން ޑިލީޓްކޮށްފިނަމަ، ސިސްޓަމުން ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް ނެތިގެންދާނެ، އަދި ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑް އަލުން ލޯޑްކޮށް، ފީލްޑްތަކުގެ ކޮރެސްޕޮންޑެންސް ސެޓްކޮށް، މި ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި އެހެން އުފެއްދުންތަކާ ދެމެދު ރެފަރެންސް އުފައްދަން ޖެހޭނެއެވެ.

މެނުއަލްކޮށް ރެފަރެންސްތައް ބިނާކުރުން

މައި ފީޑްގެ އުފެއްދުންތަކާއި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތުގެ ފީޑާ ދެމެދު ރެފަރެންސް ސެޓްއަޕް ކުރުމަށް:

 1. ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑްގައި ޕްރޮޑަކްޓެއް ހޮވައި “+” (1) އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ؛
 2. “އެޑް ރެފަރެންސް” (2) އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ؛
 3. ހުޅުވޭ ވިންޑޯގައި، ރެފަރެންސް ހަދަމުންދާ ސަޕްލައިއަރގެ ފީޑް ހޮވާށެވެ (3)؛
 4. ލިސްޓުން ބޭނުންވާ އުފެއްދުން ހޮވުން ނުވަތަ ކަނާތްފަރާތުގައިވާ ސަރޗް ބާރ ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދުން (4)
 5. ބޭނުންވާ އުފެއްދުން ހޮވުން (5)؛
 6. “އެޑް ރެފަރެންސް” (6) އަށް ފިތާލާށެވެ.

އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން

yfifx ހިދުމަތަކީ އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އޮޓޮމެޓިކުން އަޕްޑޭޓް ކުރުމުގެ ފަންކްޝަން ތަންފީޒުކުރާ ހިދުމަތެކެވެ.

“މެއިން ފީޑްގައި އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން” މި ފަންކްޝަނަކީ yfifx ގެ މައިގަނޑު ފަންކްޝަނެވެ. އަދި މި ފަންކްޝަންގެ ސަބަބުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މާރޖިނަކާއެކު އަގުތައް އަލުން ހިސާބުކުރުމާއި، ކުރީގެ އަގު އުފެދުމާއި، ވާދަވެރިންގެ އަގުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރީވެލިއުޝަން އެއް ފަށައެވެ.

އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެނީ މެއިން ފީޑްގައި ކަމަށާއި، އެއިން ޑޭޓާ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އޮންލައިން ސްޓޯރަށް ފޮނުވާ ނުވަތަ އެކްސެލް، ސީއެސްވީ، އެކްސްއެމްއެލް، ވައިއެމްއެލް، ޖޭއެސްއޯއެން ފައިލްތަކަށް އަޕްލޯޑް ކުރެވެއެވެ. އަގުތަކާއި އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ސަޕްލައި ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު ލިސްޓްތައް ހިދުމަތަށް އަޕްލޯޑްކޮށް އުފެއްދުންތަކުގެ މެދުގައި ރެފަރެންސް އުފައްދަން ޖެހެ އެވެ.

ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްސް ލޯޑް ކުރެވިފައިވާނަމަ، ދެން މެނޫއިން ފަންކްޝަންސް ހޮވައި، ޑްރޮޕް ޑައުން ލިސްޓުގައި “Update prices and quantities at Main feed” އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ.

“ޕްރައިސް އެންޑް ކިއުއަންޓީސް އަޕްޑޭޓް ފޯރ މެއިން ފީޑް ފްރޮމް ސަޕްލައިއަރ ފީޑް” ވިންޑޯގައި ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ހޮވަން ޖެހޭނެ — އަގުތައް، އަދަދުތައް ނުވަތަ ކުރީގެ އަގުތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން؛ އަގާއި (ނުވަތަ) ސުމަކާ އެއްވަރުގެ އަދަދަކަށް އުފެއްދުންތައް އަޕްޑޭޓްކުރުން؛ ވިއްކާ އަގު އާރުއާރުޕީއަށް ވުރެ ބޮޑުވާ ގޮތަށް ފޮށި ޗެކްކުރުން؛ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން. ރެފަރެންސް ނެތި އުފެއްދުންތަކާ މުއާމަލާތް ކުރާނެ ގޮތް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެ — ބަދަލެއް ނުގެނެސް ދޫކޮށްލުން، އަދަދު ސުމަކަށް، ނުވަތަ އަދަދާއި އަގު ވެސް ސުމަކަށް ދޫކޮށްލުން. އަޕްޑޭޓް ޕްރޮސެސް ފެށުމަށްޓަކައި “އަޕްޑޭޓް” އަށް ކްލިކް ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެސްކޭޔޫ އިން ޕޭރެންޓް ފީޑް އަޕްޑޭޓްކުރުން

ސަޕްލައިއަރަކު އެއް އަގު ލިސްޓުގައި އުފެއްދުންތަކުގެ ކޮންޓެންޓާއެކު، އަދި އަނެއް އަގު ލިސްޓެއްގައި، މިސާލަކަށް އަގުތަކާއި އަދަދުތައް ދޭ ހާލަތްތައް ވެސް މެދުވެރިވެ އެވެ. މި ދެ އަގު ލިސްޓް އެއްކޮށްލުމަށްޓަކައި — yfifx ގައި، އަގުތައް އުފެއްދުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެއް — ބެލެނިވެރިޔާ (މައިގަނޑު ކޮންޓެންޓް) އަދި ދަރިފުޅު (މިސާލަކަށް، އަގުތަކާއި އަދަދުތައް) އެވެ.

ޗައިލްޑް ޕްރައިސް ލިސްޓެއް ލޯޑް ކުރާއިރު، ޑައުންލޯޑް ސެޓިންގްސްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީލްޑްތައް، މިސާލަކަށް އަގުތަކާއި އަދަދުތައް، ޕޭރެންޓް ފީޑްގައި އޮޓޮމެޓިކުން އަޕްޑޭޓް ވާނެއެވެ. ޕޭރެންޓް ފީޑް އަޕްޑޭޓް ކުރެވެނީ އެ ލިޔުމުގައިވާ ގޮތަށެވެ.

ބެލެނިވެރި އަގު ލިސްޓެއް އުފައްދައި އަޕްޑޭޓް ކުރާނެ ގޮތް

 1. އަހަރެމެން ފުރަތަމަ ލޯޑް ކުރަނީ ޕޭރެންޓް ފީޑް އެވެ. މިސާލަކަށް އަގުތަކާއި އަދަދުތައް ނެތް އަގު ލިސްޓެއް ލޯޑްކޮށް، ދެވަނަ އަގު ލިސްޓުން މި ކޮލަމްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ:
 2. ދެވަނަ އަގު ލިސްޓެއް އުފައްދާ، އޭގެ ތެރެއަށް އަޅުގަނޑުމެން ޗައިލްޑް ފީޑް ލޯޑް ކުރާނަމެވެ.
 3. ޕޭރެންޓް ފީޑް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ސެޓިންގްސް އަށް ޕޭރެންޓް ފީޑްގެ އައިޑީ އެނގެން ޖެހެއެވެ. މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އުފެއްދި އަގު ލިސްޓުގައި އަގު ލިސްޓުގެ ނަމަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ. ހުރިހާ ސަޕްލައިއަރސް ފީޑްގެ ޑިސްޕްލޭޑް ލިސްޓުން، ޕޭރެންޓް ފީޑް ހޯދައި، އޭގެ އައިޑީ ހަނދާން ނައްތާލަން ޖެހެއެވެ.
 4. ދެން “އަޕްލޯޑް” ޓެބަށް ފިތާލާށެވެ.
 5. ޑައުންލޯޑް ވިންޑޯގައި އެކަށީގެންވާ ޑައުންލޯޑް ޓައިޕް (1) ހޮވައި އެންމެ ތިރީގައިވާ ލައިން “އެކްސްޓްރާ ސެޓިންގސް” (2) އަށް ކްލިކް ކުރާށެވެ.
 6. “ޕޭރެންޓް ޕްރައިސް އައިޑީ” ލައިންގައި — ޕޭރެންޓް ފީޑްގެ އައިޑީ ލިޔެލާށެވެ.
 7. “ParentPriceUpdateProcessingMode (Qty, Price, RRP, Weight etc.)” މި ލައިންގައި — އަޕްޑޭޓް ކުރަންޖެހޭ ފީލްޑް ލިޔެ، އެތައް ފީލްޑްތަކެއް ހުރިނަމަ، ދެން ކޮމާ އިން ވަކިކޮށްލާށެވެ. މިސާލަކަށް އަގާއި ލިބޭނެ ގޮތް އަޕްޑޭޓް ކުރަން ބޭނުންނަމަ — Qty,Price(3) މި ލައިންގައި ލިޔެލާށެވެ.
 8. “ކޮންޓިނިއު” (4) އަށް ފިތާލުމަށްފަހު އާދައިގެ މަތިން އަގު ލިސްޓް ލޯޑް ކުރާށެވެ.
 9. ޕޭރެންޓް ފީޑްގައި ޗައިލްޑް ފީޑް ލޯޑް ކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސެޓިންގްސްގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ފީލްޑްތައް އެސްކޭޔޫއާ އެއްގޮތަށް އޮޓޮމެޓިކުން އަޕްޑޭޓް ވާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ޙާލަތުގައި، ޗައިލްޑް ފީޑް ޕޭރެންޓް ފީޑްގައި ލޯޑް ކުރުމަށްފަހު، އަގުތަކާއި، އަދަދުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވުނެވެ:

އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ލިބެން ހުރި ދާއިރާތައް

މި އުސޫލު ބޭނުންކޮށްގެން އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި އަދަދުތަކާއި އަގު ނޫން ކަމަށާއި، yfifx ގައިވާ ގިނަ ދާއިރާތައް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ދާއިރާތަކުގެ ނަންތަކުގެ މިސާލުތައް މި ތާވަލުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ:

ޕްރޮޑަކްޓްގެ ސިފަތައް އެއްގޮތްކުރުން

މި މެނުއަލްގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަޙުލީލުކުރާނީ “މެޗިންގ ފީޗާސް” ފަންކްޝަން އެވެ.

މިސާލަކަށް ސަޕްލައި ފީޑްގައި “އުސްމިން (އެމްއެމް)” ފީޗާއެއް ހުންނައިރު، މެއިން ފީޑްގައި ވެސް ހަމަ އެ ފީޗާ އިސްޕެލްކޮށްފައިވަނީ “އުސްމިން، އެމްއެމް” ގެ ގޮތުގައެވެ. ސަޕްލައި ފީޑުން މެއިން ފީޑަށް އުފެއްދުންތައް ކޮޕީކުރާއިރު ޑަބިލިކޭޓް ފީޗާސް ނުއުފެއްދުމަށްޓަކައި “މެޗިންގ ފީޗާސް” ފަންކްޝަން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.

މިކަން ކުރުމަށްޓަކައި ސަޕްލައި ފީޑްގައި “މެޗިންގ ފީޗާސް” ޓެބަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ:

ފީޗާސް މާސް އެޑިޓް ކުރުމަށް “ޑައުންލޯޑް ކަރަންޓް ސެޓިންގސް” (1) އަށް ފިތާލުމުން، ދެވަނަ ކޮލަމްގައި ނަން ބަދަލުކޮށްފައިވާ ފީޗާސް ލިޔަން ޖެހޭ ފައިލް ޑައުންލޯޑް ވާނެއެވެ. އަދި ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކަށް ނުވަތަ ވަކި ކެޓަގަރީތަކަށް ފައިލްގައިވާ ފީޗާސް އެޑިޓް ކުރެވިދާނެއެވެ. ފައިލް އެޑިޓްކޮށް ނިމުމުން “އަޕްލޯޑް ނިއު ސެޓިންގސް” މި ބަޓަންއަށް ފިތާލުމުން ޚިދުމަތަށް އަޕްލޯޑްކުރުން (2)

ފަށަން ތައްޔާރުތަ؟

ހިލޭ 14 ދުވަހު ޓްރައި ކުރާށެވެ!