DropShipping ऑटोमेशन खातीर तुमच्या Shopify स्टोरांत उत्पाद आयात करात

नवे खातें तयार करचें

14 दीस फुकट प्रयत्न करात!


तुमचीं rutine ड्रॉपशिपिंग कार्यां स्वयंचलीत करात - तुमच्या shopify स्टोरांत उत्पाद स्टॉक, दर आयात आनी अद्ययावत करात

ड्रॉपशिपिंग उत्पाद आयात करप

- CSV/Excel
- XML
- JSON
- API

खरेदी करपाक उत्पाद निर्यात करप

- Shopify csv
- Shopify API

स्वयंचलित Shopify उत्पादांचें पुनर्मूल्य थारावप

- पुरवणदारांच्या दरांचेर आदारीत
- सर्तकांच्या दरांचेर आदारीत
- आरआरपी आदार
- वायट दरांचेर अलर्ट
- रुटीन कार्यां खातीर वेळापत्रक

Shopify उत्पादां खातीर दर मार्कअप आनी मार्जिन व्याख्या करात

सूत्रां प्रमाण दर बदलप
हाचेर आदारून आसता:
- किंमत, चलन
- निर्मातो, श्रेणी
- तारीख, वेळ
- वजन.

Shopify कथित उत्पाद क्षेत्रां

- वैशिश्ट्यां,पर्याय,वेरिएंट

उत्पाद गाळप

खंयच्याय क्षेत्रा प्रमाणें फिल्टर करचें

एकाधिक दर

आमी फकत मुखेल (बेस) किंमत न्हय तर आनी 1 उत्पादनाक 10 अतिरिक्त दरांक तेंको दितात

चलनां

- बहु-चलन आदार: १.USD,EUR,CNY,TL...
- भौशीक एपीआय कडल्यान रियल-टायम अद्ययावत

पुरवणदार उत्पादां खातीर एपीआय प्रवेश

- डेटा निर्यात करप
- कार्यां चालीक लावचीं आनी तपासचीं

एका परस चड निर्यात प्रोफायल समर्थीत

- भागांनी विभागलेले
- वेगवेगळ्या बाजारपेठे खातीर वेगवेगळीं फीड
- दरेक फायलीक वेगवेगळीं दर

एका परस चड स्वरूपांक तेंको आसा

तुमचीं उत्पादनां वेगवेगळ्या फायलींनी निर्यात करात
- csv/excel
- xml
- json

Shopify CMS कडेन थेट आयात

- products api
- availability api
Yfifx ही तुमच्या तुमच्या Shopify स्टोरांत उत्पाद आयात करपा खातीर एक ऑनलायन सेवा आसा. Yfifx तुमकां तुमचो उत्पाद डेटाबेस तयार करपाक आनी ऑनलायन Shopify स्टोरां खातीर दर आनी स्टॉक अद्ययावत करपाक परवानगी दिता. तो फकत पुरवणदार फीडाचेर स्वयंचलीत प्रक्रिया करपाचें साधन न्हय, पूण तातूंत परतून किंमत थारावपा खातीर, उत्पाद सामुग्री अद्ययावत करपा खातीर कार्यां आसात. पुरवणदार आनी सर्तकांच्या Shopify च्या फीड, दर निरिक्षण आनी सामुग्री वेब स्क्रेपर आदी वांगडा काम करपा खातीर yfifx ही सगळ्यांत बरी पद्दत आसा.

खंयच्याय स्वरूपाच्यो फीड आयात करात

तुमकां सकयल दिल्ल्या स्वरूपाच्या फीडांतल्यान उत्पाद आयात करूंक मेळटले: csv,excel,xml,json आनी तांचे खंयचेय पर्याय. वापरपी संवादांत, तुमकां फकत स्तंभ / फीडांचें मॅपिंग स्पश्ट करचें पडटलें आनी तें जालें! हे पर्याय म्हत्वाचे आसात कारण ताका लागून तुमकां नव्या पुरवणदारांक बेगीन काम सुरू करपाक मेळटलें आनी फीड्स प्रक्रिया करपा खातीर पर्यायांचो व्यापक संच तुमकां सगळ्यांत बरो डेटा तयार करपाक मदत करतलो.

तुमी तुमच्या Shopify स्टोरांतल्यान सकयल दिल्ल्या स्वरूपांत उत्पाद डेटा निर्यात करूंक शकतात

 • सीएसव्ही, एक्सेल, एक्सएमएल, जेएसओएन
 • एपीआय प्रवेश
 • थेट आयात/अद्ययावत/समक्रमण करप

फीड्स आयात करपाचे पर्याय

 • पीसी कडल्यान हाताळणी अपलोड करप
 • web link (http)
 • ftp
 • ईमेल संदेश
 • dropbox
 • google drive
 • api
तुमचो वेवसाय वाडत आसा जाल्यार तुमचे कडेन जायते पुरवणदार आसात जे तुमचे कडेन वेगवेगळ्या तरेन उत्पादांची म्हायती वांटतात अशें आमी मानतात. आनी तुमच्या स्टोरांत उत्पाद अद्ययावत करपा खातीर वारंवारता वाडोवपा खातीर तुमकां पुरवणदारांच्या फीडा वयल्यान उत्पाद आयात स्वयंचलीत करपाची गरज आसा.

तुमच्या shopify कडेन नवे पुरवणदार जोडचे

 • ठोक दर तपासात
 • वर्गीकरण वाडोवप
 • ड्रॉपशिपिंग मॉडेला वांगडा काम करप
 • पुरवणदारांचे दर बदलतात
हेर ड्रॉपशिपिंग खेळगड्या कडेन तुळा केल्यार तुमकां वेगळे जावपाक मेळटलें. जेन्ना तांकां नव्या पुरवणदाराक जोडपाक 1 सप्तक घालपाची गरज आसता तेन्ना तुमी हें काम 1-2 वरां करूंक शकतात. ताका लागून गूगल खातीर तुमचीं एसईओ पदां वाडटलीं.

उत्पादांची तुळा करात

 • दर एका उत्पादनाक सगळ्यांत बरो पुरवणदार सोदून काडात
 • सर्तकांचे दर तपासात
 • उत्पाद जुळोवपा खातीर हाताळणी आनी स्वयंचलीत कार्यां
 • तत्सम उत्पादनांची तुळा करप
तुमी वेगवेगळ्या पुरवणदारांकडल्यान एकूच उत्पादन विकतात जाल्यार yfifx तुमकां दरेका उत्पादनाक सगळ्यांत बरी किंमत आनी सगळ्यांत बरी पुरवणदार निवडपाक परवानगी दिता. तुमचे कडेन ड्रॉपशिपिंग स्टोर आसल्यार तुमी तुमच्या स्टोराचेर सगळ्यांत बरी किंमत प्रकाशीत करूंक शकतात हें मान्य करात - तुमच्या ग्राहकांक तें आवडटलें!

दराची गणना करप

 • सूत्रांवरवीं
 • आरआरपी/एमआरपी सूत्रां
 • फकत उपलब्ध आशिल्ल्या उत्पादनां खातीर
 • श्रेणी, ब्रँड, दर श्रेणी प्रमाण फिल्टर करतात
 • हाताळणीन सेट करपाची तांक
 • पुरवणदारांक प्राधान्य दिवप
 • शिपिंग खर्च
तुमच्या उत्पादनां खातीर निमाणे दर तुमकां सदांच परतून मेजपाची गरज आसता, yfifx तुमकां ते खातीर वेळ वाटोवंक परवानगी दिता. दर बदलां खातीर एकदां सूत्रां/नियम/फिल्टर व्याख्या करात आनी दर खेपे yfifx तुमचें MainFeed अद्ययावत सुरू करतना तें तुमकां काम करतलें.

आरआरपी आदार

 • अस्तित्वांत आसल्यार आरआरपी वापरात
 • आरआरपी परस सवाय विकतात
 • आरआरपी परस चड विकतात
तुमच्या पुरवणांत आरआरपी/एमआरपी आसल्यार yfifx तुमच्या उत्पादनां खातीर परतून किंमत करता तेन्ना तें लक्षांत घेतले. तुमकां तुमच्या ड्रॉपशिपिंग स्टोरा खातीर दंड मेळूंक ना जाल्यार तुमी विकतात त्या तुमच्या सगळ्या उत्पादनां खातीर आरआरपी योग्य रितीन प्रक्रिया करपाची गरज आसा. पूण तुमकां आरआरपी दरांनी "खेळपाक" जाय जाल्यार आनी चड वा उणें विकपाक जाय जाल्यार तुमी yfifx चेर हाचे खातीर विशिश्ट कार्यां वापरूं येतात.

दर आनी प्रमाण अद्ययावत करप

 • पुरायपणान स्वयंचलीत अद्ययावत
 • सगळ्या सूत्रांनी अद्ययावत करचें
 • एकदां सेट करून विसरलो
 • डंपिंग आड संरक्षण दिवप

उत्पादनाची सामग्री

 • वेरिएंट आशिल्लीं उत्पादनां (पर्याय आशिल्ले कॉम्बिनाटोइन) समर्थीत आसात
 • सगळे जटिल पर्याय समर्थीत आसात
 • हेर खावडांतल्यान आयात करतात
 • गरजेचीं उत्पाद क्षेत्रां अद्ययावत करपाक कार्यां

खाद्य पदार्थांचेर आपोआप प्रक्रिया करप

 • वेळापत्रका प्रमाण फीडांचेर प्रक्रिया सुरू करप
 • कृतींच्या साखळीचें स्वचालन करप
 • दुव्यां वरवीं, मेलांतल्यान, एपीआय वरवीं फीडांचें स्वयंचलित डाउनलोड
 • आयात केल्ल्या फीडांचेर आपोआप प्रक्रिया करप

नियोजीत सुरवात

 • सगळ्यो कृती आपोआप सुरू करूं येतात
 • फीड्स डाउनलोड करात
 • नव्या उत्पादनांची आयात करप
 • पोरणी उत्पाद अद्ययावत करप
 • वर्गा प्रमाण गाळप
 • नवे चलन विनिमय दर लोड करप
 • मार्जिन लक्षांत घेवन दर अद्ययावत करप (सगल्या सुत्रां प्रमाण)
 • साइटचेर डेटा निर्यात करप

सर्तकांचे दर निरिक्षण

 • दरांची तुळा करप
 • वेब स्क्रेपर उत्पादनाचे दर एकठांय करतले
 • नवो डेटा आयात करचो
 • तुमच्या दरांची परतून गणना करपाक वापरात

उत्पादन बदलाचो इतिहास

दर एका खावडाखातीर

 • नवी उत्पादनां दाखयता
 • ना जाल्लीं उत्पादनां दाखयता
 • जंय प्रमाण बदलला थंय उत्पाद दाखयता
 • जंय किंमत बदलल्या थंय उत्पाद दाखयता
 • आलेख आनी कोश्टकांतल्या बदलांचें प्रदर्शन
पुरवणदारांच्या फीडाचेर कितें बदललें, खंय बदलले स्टॉक, दर आदी हें जाणून घेवप मनोरंजक आसल्यार. yfifx हे बदल दाखयता. तुमकां तुमच्या स्टोरा खातीर google AD मोहीम वा facebook AD मोहीम सुरू करपाची आसल्यार तुमी उत्पादनांत बदल जावचे पयलीं विश्लेशण करूंक शकतात आनी तुमच्या निकशाक अनुरूप आशिल्लीं उत्पादनां घेवंक शकतात.

Shopify किंमत आनी स्टॉक विश्लेशण

 • दरांतल्या बदलांचें विश्लेशण करप
 • उपलब्धतेंतल्या बदलांचें विश्लेशण करप
 • पुरवणदाराच्या उत्पादनांचें विश्लेशण करप
 • स्पर्धकाच्या उत्पादनांचें विश्लेशण करप

उत्पाद आयात / अद्ययावत / परतून किंमत ड्रॉपशिपिंग खातीर आमी Shopify CMS चो ​​समर्थन करतात.

Shopify CSV आनी Excel आयात.

Yfifx.com सेवा वापरून तुमच्या Shopify स्टोरांत CSV आनी Exceli फायली आयात करात!

Yfifx तुमच्या Shopify स्टोरां खातीर खंयच्याय CSV फायलीं वयल्यान डेटा आयात / अद्ययावत / समक्रमीत करपा खातीर पुराय ऑटोमेशन करपाक परवानगी दिता. तुमी खंयच्याय आकाराच्या फायलींचें आयात करूंक शकतात: आमी तें 10GB आकाराच्या CSV चेर चांचणी केलां. कशें काम करता

1. तुमी कसलेच बदल करिनासतना पुरवणदार उत्पाद म्हणून yfifx कडेन CSV AS IS उत्पाद आयात करतात. 2. तुमी परतून किंमत थारावपा खातीर मार्जिन नेम व्याख्या करतात. 3. तुमकां Shopify कडेन आयात करपाक जाय तें तुमी सगळ्यो उत्पाद वा पुरवणदार वर्ग / उत्पादांचो खंयचोय उपसंच निवडटात. 4. yfifx MainFEED चेर नव्या दरांनी वेंचून काडिल्लीं उत्पादनां अद्ययावत करता. 5. तुमचो MainFEED तुमी तुमच्या Shopify स्टोरांत API वा थेट SQL db कॉल वरवीं निर्यात करूंक शकतात वा तुमी API वरवीं डेटा ऍक्सॅस करूंक शकतात.

CSV Shopify आयात करपाखातीर उत्पाद क्षेत्रां

- SKU, ID,MPN,UPC,BARCODE,Ref इत्यादी, - किंमत, विक्री किंमत, पोरणी किंमत, सवलत, - प्रमाण/स्टॉक/उपलब्धता, 1.1. - नांव, - श्रेणी, 1.1. - निर्मातो, २. - खाशेलपणा, - पर्याय,वेरिएंट (रंग,आकार आदी), - परिमाण: एल x डब्ल्यू x एच, आनी वजन, - वर्णन, - प्रतिमा , . - Url.


yfifx.com वरवीं तुमच्या Shopify स्टोरांत CSV फायली आयात करात

yfifx तुमकां तुमच्या Shopify स्टोरां खातीर खंयच्याय CSV फायलीं वयल्यान उत्पाद अद्ययावत आनी समक्रमण करपा खातीर पुराय ऑटोमेशन करपाक परवानगी दिता. तुमी स्वता नवे पुरवणदार CSV फायली जोडूंक शकतात वा विनंती करून तुमकां तें करपाक सांगपाक.

Shopify खातीर आमच्या सॉफ्टवॅरा भितर तें कशें दिसता तें सकयल सोदून काडात.

पांवडो 1 – Shopify CSV आयात करपा खातीर फीड संरचना

CSV फायल कशी अपलोड करची हे जायते पर्याय अस्तित्वांत आसात — पीसी कडल्यान — URL, FTP, ड्रॉपबॉक्स, गूगल पत्रकां आदी कडल्यान. — ईमेलांतल्यान — केन्ना केन्नाय ग्राहकाच्या लॉगीन & पासवर्ड खाला पुरवणदार संकेतथळा वयल्यान फायल डाउनलोड करप गरजेचें आसता (तें शक्य आसा पूण सानुकूल विकासाची गरज आसतली)

व्हिडियो सुचोवण्यो – पुरवणदाराची फीड तयार करप आनी फायल अपलोड करप

पांवडो 2 – CSV Shopify आयात करतना CSV स्वरूप निवड

— पूर्वनिर्धारीतपणान, प्रणालीक तुमी व्याख्या केल्ल्या फायलीन स्वरूप कळना, — हुशार अल्गोरिदम Shopify खातीर स्वता स्वरूप (तुमच्या बाबतींत CSV फायल) सोदून काडपाचो यत्न करता — जर तुमकां स्वरूप सोदून काडपाक खंयचोय प्रस्न दिसलो जाल्यार, तुमी योग्य वेरिएंट हाताळणीन सेट करूंक शकतात

पांवडो 3 – Shopify त CSV आयात करचे पयलीं CSV, डिलिमिटर आनी रॅपर खातीर एन्कोडिंग

— CSV फायल कशी जतनाय घेवंक मेळटा अशे जायते मार्ग आसात — Shopify खातीर CSV फायलीन सामान्य वेरिएंट उगडपाक सॉफ्टवॅर तयार आसपाक जाय — हुशार अल्गोरिदम सगळे पर्याय आपोआप सोदून काडपाचो यत्न करता — ह्या प्रतिमेचेर, तुमकां विशिश्ट फायलीक सोद परिणाम दिसता — तुमकां हाताळणीन समस्या दिसल्यार क्लायंट पर्याय बदलूं येतात

व्हिडियो सुचोवण्यो – Shopify त CSV आयात करचे पयलीं CSV, डिलिमिटर आनी रॅपर खातीर एन्कोडिंग

पांवडो 4 – CSV फायलीक स्तंभ व्याख्या

— Shopify आयात करपाखातीर दरेक फायलीक स्तंभ आसतात — वापरप्याक खंयच्या स्तंभांत नांवां आसात, खंयच्या स्तंभांत दर आसात हाची व्याख्या करची पडटा. तो स्तंभ जुळपी आसता — yfifx हांगा CSV फायलीक तें कशें करप हाचे 2 मार्ग आसात १) स्तंभ व्याख्या वरवीं 2) उत्पादन मॉडेल क्षेत्रां व्याख्या वरवीं(प्रगत मोड – विस्तारीत सेटिंग्ज)

पांवडो 4.1 — श्रेणी लोड करप

1) वर्ग आनी उपवर्ग वेगवेगळ्या स्तंभांत आसल्यार, मागीर तीं लोड करपाक, तुमकां स्तंभांचें नांव Category1, Category2, आदी अशें व्याख्या करचें पडटलें.

2) जर श्रेणी आनी उपवर्ग एकाच सेलांत आसत जाल्यार, मागीर आमी स्तंभ नांव CategoryMultivalued अशें व्याख्या करतात. मागीर श्रेणी टॅबांतल्या विस्तारीत मांडावळींनी वचून, CategoryDelimiter ओळींत, श्रेणी आनी उपवर्गा मदलो विभाजक दाखयात. म्हज्या उदाहरणांत हें एक स्लॅश.

व्हिडियो सुचोवण्यो – श्रेणी लोड करप

पांवडो 4.2 — मुळावो उत्पादन डेटा लोड करप

उत्पादना विशीं मुळावी म्हायती – SKU, नांव (डावनलोड करपाक गरजेचीं क्षेत्रां), किंमत, प्रमाण, आदी तीं लोड करपाक, तुमकां स्तंभ नांवां योग्य रितीन जुळोवंक जाय.

व्हिडियो सुचोवण्यो – मुळावो उत्पादन डेटा लोड करप

पांवडो 4.3 — प्रतिमा अपलोड करप

1) प्रतिमांचे दुवे वेगवेगळ्या स्तंभांत आसल्यार, मागीर तुमकां दर एका स्तंभाचें नांव “प्रतिमा 1 (URL)” अशें व्याख्या करचें पडटलें.

2) प्रतिमांच्यो सगळ्यो दुवे एकाच सेलांतल्या एका स्तंभांत आसल्यार आमी स्तंभ नांव “Image1 (URL)” अशें व्याख्या करतात. फुडें, विस्तारीत मांडावळी → प्रतिमा टॅबांत वचात, "ImagesDelimiter" ओळींत, प्रतिमां मदलो विभाजक दाखयात.

व्हिडियो सुचोवण्यो – प्रतिमा अपलोड करप

पांवडो 4.4 — वैशिश्ट्यां लोड करप

1)वैशिश्ट्यांचें बल्क लोडिंग. फायलीन वैशिश्ट्यां आशिल्ले स्तंभ एका फाटल्यान एक गेले जाल्यार, मागीर वैशिश्ट्य आशिल्ल्या पयल्या स्तंभा खातीर, आमी नांव "FeatureFirst" म्हणून व्याख्या करतात, उरिल्ल्या स्तंभांचीं नांवां आनी मोलां आपोआप लोड जातलीं.

२) फायलीन वैशिश्ट्यां आशिल्ले स्तंभ क्रमांतल्यान भायर आसल्यार, मागीर वैशिश्ट्यां आशिल्ले स्तंभ "Feature1", "Feature2" आनी अशे तरेन व्याख्या केल्यात. आनी वैशिश्ट्यां टॅबांतल्या विस्तारीत मांडावळींनी "FeatureName" ओळींत वैशिश्ट्याचें नांव दाखयात.

व्हिडियो सुचोवण्यो – वैशिश्ट्यां लोड करप

पांवडो 4.5 — वेरिएंट आशिल्लीं उत्पादनां लोड करप

1)वेरिएंट आशिल्ले उत्पाद लोड करपाक, फायलीन SKU आशिल्लो स्तंभ आसपाक जाय जो सगळे वेरिएंट एकठांय करतलो (आमी ताची व्याख्या SKU म्हणून करतात) आनी दर एका वेरिएंटा खातीर स्वताचो खाशेलो SKU आशिल्लो स्तंभ आसूंक जाय (आमी स्तंभाची व्याख्या अशी करतात एक संयोजनस्कू). विस्तारीत मांडावळी → संयोजनां टॅबांत, आमी खंयच्या स्तंभांतल्यान किंमत, प्रमाण, प्रतिमा, आदी खातीर मोलां घेवचीं हें दाखयतात.

2)पर्याय वेरिएंट डाउनलोड करपाची खात्री करात — हें एक उत्पादन वेरिएंट दुसऱ्या परस वेगळें करता, देखीक, तो उत्पादनाचो आकार वा रंग आसूं येता. हें करपाक, आमी पर्याय आशिल्ले स्तंभ "संयोजन. पर्याय1", "संयोजन. पर्याय2", आदी व्याख्या करतात, आनी विस्तारीत मांडावळींनी → संयोजनां टॅबांत, "OptionName" ओळींत, पर्यायांचें नांव घालतात.

व्हिडियो सुचोवण्यो – वेरिएंट आशिल्लीं उत्पाद लोड करप

Shopify XML आयात उत्पाद

Yfifx.com सेवा वापरून तुमच्या Shopify स्टोरांत XML फायली आयात करात!

Yfifx तुमच्या Shopify स्टोरां खातीर खंयच्याय XML फायलीं वयल्यान डेटा आयात / अद्ययावत / समक्रमीत करपा खातीर पुराय ऑटोमेशन करपाक परवानगी दिता. तुमी खंयच्याय आकाराच्या फायलींचें आयात करूंक शकतात: आमी तें 10GB आकाराच्या XML चेर चांचणी केलां.


कशें काम करता

1. तुमी कसलेच बदल करिनासतना पुरवणदार उत्पाद म्हणून yfifx कडेन XML AS IS उत्पाद आयात करतात. 2. तुमी परतून किंमत थारावपा खातीर मार्जिन नेम व्याख्या करतात. 3. तुमकां Shopify कडेन आयात करपाक जाय तें तुमी सगळ्यो उत्पाद वा पुरवणदार वर्ग / उत्पादांचो खंयचोय उपसंच निवडटात. 4. yfifx MainFEED चेर नव्या दरांनी वेंचून काडिल्लीं उत्पादनां अद्ययावत करता. 5. तुमचो MainFEED तुमी तुमच्या Shopify स्टोरांत API वा थेट SQL db कॉल वरवीं निर्यात करूंक शकतात वा तुमी API वरवीं डेटा ऍक्सॅस करूंक शकतात.

XML Shopify आयात करपाखातीर उत्पाद क्षेत्रां

- SKU, ID,MPN,UPC,BARCODE,Ref इत्यादी, - किंमत, विक्री किंमत, पोरणी किंमत, सवलत, - प्रमाण/स्टॉक/उपलब्धता, 1.1. - नांव, - श्रेणी, 1.1. - निर्मातो, २. - खाशेलपणा, - पर्याय,वेरिएंट (रंग,आकार आदी), - परिमाण: एल x डब्ल्यू x एच, आनी वजन, - वर्णन, - प्रतिमा , . - Url.आमकां संपर्क सादचो आनी 14 दिसांचो फुकट डेमो मेळोवचो
तुमच्या Shopify स्टोरांत XML फायली आयात करात!

yfifx तुमकां तुमच्या Shopify स्टोरां खातीर खंयच्याय XML फायलीं वयल्यान उत्पाद अद्ययावत आनी समक्रमण करपा खातीर पुराय ऑटोमेशन करपाक परवानगी दिता. तुमी स्वता नवे पुरवणदार XML फायली जोडूंक शकतात वा विनंती करून तुमकां तें करपाक सांगपाक.

Shopify खातीर आमच्या सॉफ्टवॅरा भितर तें कशें दिसता तें सकयल सोदून काडात

पांवडो 1 – फीड संरचना

XML फायल कशी अपलोड करची हे जायते पर्याय अस्तित्वांत आसात — पीसी कडल्यान — URL, FTP, ड्रॉपबॉक्स, गूगल पत्रकां आदी कडल्यान. — ईमेलांतल्यान — केन्ना केन्नाय ग्राहकाच्या लॉगीन & पासवर्ड खाला पुरवणदार संकेतथळा वयल्यान फायल डाउनलोड करप गरजेचें आसता (तें शक्य आसा पूण सानुकूल विकासाची गरज आसतली)

व्हिडियो सुचोवण्यो - पुरवणदाराची फीड तयार करप आनी फायल अपलोड करप

पांवडो 2 – XML स्वरूप निवड

— पूर्वनिर्धारीतपणान, प्रणालीक तुमी व्याख्या केल्ल्या फायलीन स्वरूप कळना, — हुशार अल्गोरिदम Shopify खातीर स्वता स्वरूप (तुमच्या बाबतींत XML फायल) सोदून काडपाचो यत्न करता — जर तुमकां स्वरूप सोदून काडपाक खंयचोय प्रस्न दिसलो जाल्यार, तुमी योग्य वेरिएंट हाताळणीन सेट करूंक शकतात

पांवडो 3 — XML फायलीक XML टॅग व्याख्या

— Shopify आयात करपाखातीर दरेक XML फायलीक टॅग आसात

— वापरप्याक खंयच्या XML कडेन नांवां आसात, खंयच्या स्तंभांत दर आसात हाची व्याख्या करची पडटली. तो स्तंभ जुळपी आसता — yfifx हांगा XML फायलीक तें कशें करप हाचे 2 मार्ग आसात १) टॅग्स व्याख्या वरवीं

पांवडो 4 — तुमच्या XML फायलीन गरजेच्या क्षेत्रां खातीर XPath व्याख्या करात

मानक XML फायल दोन ब्लॉक आसतात: वर्ग आशिल्लो ब्लॉक आनी उत्पादन कार्ड आशिल्लो ब्लॉक. उत्पादन कार्ड आशिल्ल्या ब्लॉकांत प्रतिमा आशिल्लो उपब्लॉक, खाशेलपणां आशिल्लो ब्लॉक, उत्पादन वेरिएंट आशिल्लो ब्लॉक आसूं येता

व्हिडियो सुचोवण्यो - Xml फायल संरचना

पांवडो 4.1 — वर्गीकरणां

1) पयलीं आमी श्रेणी आशिल्ले मुळावे घटक व्याख्या करतात आनी "Category._Item" आनी "Category._Root" ह्या ओळींत इनपुट करतात. मुळाव्या घटकांक XPath "//" वरवीं इनपुट जाता.

2) फुडें, आमी "category" टॅगाच्या गुणधर्मां खातीर XPath इनपुट करतात: "id" आनी "parentId". गुणधर्मांक XPath "//@" वरवीं इनपुट केला.

3) श्रेणी नावा खातीर XPath इनपुट करात. हें करपाक आमी "Category" टॅगाचीं मोलां काडचीं पडटलीं. श्रेणी नावा खातीर XPath "//text()" आसतलो.

४) दर एका उत्पादन कार्डांत एक टॅग आसता जो ह्या उत्पादनांत खंयचो वर्ग आसा तें दाखयता. चड करून ह्या टॅगाक "CategoryID" अशें म्हण्टात. "CategoryID" खातीर XPath "Product.CategoryId" ओळींत इनपुट केला.

व्हिडियो सुचोवण्यो - वर्गा खातीर XPath इनपुट करात

पांवडो 4.2 — एक उत्पादन

1) आमी उत्पादन कार्ड आशिल्ले मुळावे घटक व्याख्या करतात आनी तांचे XPath "Product._Root" आनी "Product._Item" ओळींत इनपुट करतात. कांय फायलींनी "Product._Root" मुळावो घटक ना, ह्या प्रकरणांत आमी फकत "Product._Item" इनपुट करतात.

व्हिडियो सुचोवण्यो - उत्पादन कार्डाचो मुळावो घटक

2) मागीर XPath SKU (गरजेचें इनपुट क्षेत्र), नांव, प्रमाण, किंमत आदी मोलां कडेन इनपुट करात.

व्हिडियो सुचोवण्यो - डेटाच्या मोलाक XPath

पांवडो 4.3 — प्रतिमा

1) जर प्रतिमा उत्पादन कार्डांतलो वेगळो ब्लॉक आसत जाल्यार, मागीर प्रतिमा आशिल्ल्या ब्लॉकाच्या मुळाव्या घटकांक आनी प्रतिमेची दुवो आशिल्ल्या टॅगांत XPath इनपुट करात

2) जर प्रतिमेचो दुवो उत्पादन कार्डांत वेगळो टॅग म्हूण नोंद केल्लो आसत जाल्यार, मागीर "Product.ImageUrl" ओळींतल्या दुव्याक XPath घालात.

व्हिडियो सुचोवण्यो - प्रतिमा आयात करात

पांवडो 4.4 — वैशिश्ट्यां

1)जर वैशिश्ट्यां उत्पादन कार्डांतल्या वेगळ्या ब्लॉकांत आसत जाल्यार, मागीर "Product.Features_Item" आनी "Product.Features_Root" ह्या ओळींतल्या ब्लॉकाच्या मुळाव्या घटकांक XPath इनपुट करात.

2) वैशिश्ट्याच्या नांवाक आनी मोलाक XPath "उत्पादन.वैशिश्ट्य नांव" आनी "उत्पादन.वैशिश्ट्य मोल" ह्या ओळींत घालतात.

3) जर वैशिश्ट्यां उत्पादन कार्डांत आसात जाल्यार, मागीर ताका XPath "Product.FeaturesExtra" ओळींत इनपुट करात. पयलीं आमी वैशिश्ट्यांचें नांव, मागीर "[--->]" आनी वैशिश्ट्यांक XPath इनपुट करतात. अशीं जायतीं खाशेलपणां आसल्यार, मागीर तांचे मदलो विभाजक - "[फुडें]" आसतलो.

पांवडो 4.5 — वेरिएंट आशिल्लीं उत्पादनां

1)उत्पादन वेरिएंट आयात करप हें उत्पादन आयात करपा सारकें आसता, पयलीं आमी उत्पादन वेरिएंट आशिल्ल्या ब्लॉकाच्या मुळाव्या घटकांचीय व्याख्या करतात आनी तांकां "Variant._Root" आनी "Variant._Item"" ह्या ओळींत XPath इनपुट करतात.

व्हिडियो सुचोवण्यो - उत्पादन वेरिएंट आशिल्ले ब्लॉकाचे मुळावे घटक

2) उपरांत, तुमकां डाउनलोड करपाक जाय आशिल्ल्या उत्पादन वेरिएंट डेटांत XPath इनपुट करात

व्हिडियो सुचोवण्यो - उत्पादन वेरिएंट डेटाक XPath

३) वेरिएंट आशिल्ले उत्पादन पर्याय. वेरिएंट आशिल्ल्या उत्पादांचे पर्याय वेगवेगळ्या टॅगां वरवीं फायलीन आसल्यार, मागीर ताका XPath "Variant.OptionsExtra" ओळींत घालात. पयलीं, पर्यायाचें नांव, मागीर "[--->]" आनी पर्यायाक XPath इनपुट करात. अशे जायते पर्याय आसल्यार, मागीर तांचे मदलो विभाजक - "[फुडलो]" आसतलो.

4) वेरिएंट आशिल्ले उत्पादन पर्याय वेगळ्या ब्लॉकांत आसल्यार, मागीर "Variant.Options_Root" आनी "Variant.Options_Item" ह्या ओळींतल्या ब्लॉकाच्या मुळाव्या घटकांक XPath इनपुट करात. पर्यायाच्या नांवाक आनी मोलाक XPath "Variant.Option Name" आनी "Variant.Option Value" ह्या ओळींत इनपुट केला.

व्हिडियो सुचोवण्यो - उत्पादन पर्याय

तुमच्या Shopify स्टोरांत स्वयंचलीत श्रेणी आयात करात

You can import categories from any csv xml excel file into your shopify .
We store categories from source file like tags.
You can use tags for building smart categories for your shopify store.

तुमी तुमच्या स्टोरांतल्यान श्रेणीं कडेन स्त्रोत श्रेणींचीं नांवां (वा मार्ग) नकाशे करूंक शकतात. मॅपिंग खातीर तुमकां hae 2 स्तंभ आशिल्ली excel फायल वापरची: स्त्रोत आनी लक्ष्य.

ते भायर गरजे भायर आशिल्लीं वर्गीकरणां आयातांतल्यान वगळप शक्य आसा.

वैशिश्ट्यां आयात करतात

पर्याय & वेरिएंट उत्पाद Shopify त आयात करतात

YfiFX तुमकां पर्याय & वेरिएंट उत्पाद आयात Shopify त व्हड प्रमाणांत आयात करपाक परवानगी दिता.

Shopify खातीर मर्यादा – दर 1 उत्पादनाक 3 पर्याय मेरेन – दर 1 उत्पादनाक 100 वेरिएंट मेरेन

तुमी खंयच्याय प्रकारच्या फायल स्त्रोता वयल्यान पर्याय आनी वेरिएंट लोड करूंक शकतात: csv excel xml json.

Shopify उत्पादां खातीर बल्क प्रतिमा आयात करतात

Shopify प्रतिमा आयात - लघु सुचोवणी

पांवडो 1. yfifx त डेटा आयात करचो (योग्य पुरवणदार विभागाक)

पांवडो 2. yfifx हांगा मुखेल फीड अद्ययावत करात - "पुनर्मूल्य" कार्य चालीक लावचें

Step 3. Export updated data from yfifx into your Shopify ऑनलायन स्टोर.

*** - All steps can be automated via scheduler.
simple mode - select column from combo-box
advanced mode - define column names

स्टॉक & दर अद्ययावत

yfifx हें Shopify इन्व्हेंट्री वेवस्थापन सॉफ्टवॅर आसा. yfifx तुमकां सादें ग्रिड दृश्य वापरून तुमचें Shopify उत्पादन आनी बदल स्टॉक वेवस्थापन करपाक परवानगी दिता.

मार्जिन आनी मार्कअप

मार्कअप हें खरेदी किंमतीत जोड मोल. मार्कअपाक लागून तुमकां फायदो मेळटा आनी कंपनीचो सगळो खर्च पुराय जाता. यशस्वी विक्री खातीर, मार्जिन जाय पडटा, जर तुमी उत्पादन खरेदी किंमतीन विकलें जाल्यार, मागीर फायदो 0 इतलो आसतलो.

सवाय दरांत माल विकपा खातीर, तुमी, ऑनलायन स्टोर मालक म्हूण, पुरवणदारांनी दिल्ले दर मार्क अप करपाची गरज आसा. तशेंच पुरवणदाराच्या संकेतथळार आशिल्ल्या दरांच्या सकयल संकेतथळार दर थारावंक शकतात. हें करपाक, आमच्या सेवेंत किंमत नेम तयार करतना, ह्या प्रकरणांत, तुमकां नकारात्मक मार्जिन सेट करपाची गरज आसा.

yfifx सेवेंत वेगवेगळे मार्कअप करपाची तांक आसा, तशेंच उण्यांत उणी पुरवणदार किंमत सोदून काडपाची तांक आसा.

उत्पादनांच्या दरांचें परतून किंमत थारावपाच्यो पद्दती: १.

 1. विशिश्ट उत्पादनाक वैयक्तीक मार्कअप. तुमचे कडेन दरेका उत्पादनाक पयलींच वैयक्तीक मार्कअप गुणांक आसल्यार, तुमी तो yfifx त आयात करूंक शकतात.
 2. दरेका पुरवणदाराक मार्कअप. ही एक मानक कार्यक्षमताय आसा जी तुमकां उत्पादन वर्ग, उत्पादन किंमत, ब्रँड हांचेर आदारून दरेका पुरवणदाराच्या फीडा खातीर वैयक्तीक मार्कअप नेम सेट करपाक परवानगी दिता.
 3. सर्तकांच्या दरांचेर आदारून गतिशील मार्कअप. हे मुद्दो 2 त वर्णीत केल्ले मार्कअप पर्याय आसात, आनी स्पर्धक दर. तुमची किंमत सर्तकाच्या दराक (उणें जावंक शकता, वाडूंक शकता) निर्दिश्ट अचूकते प्रमाण समायोजीत जातली, पूण खरेदी किंमत आनी उण्यांत उण्या निर्दिश्ट मार्जिन वा आरआरपी (आसल्यार) परस उणी न्हय.
 4. मुखेल फीडाच्या पांवड्यार मार्कअप (तुमची किंमत वळेरी)

म्हत्वाचें! मार्कअप लक्षांत घेवन उत्पादां खातीर वट्ट दर, तुमी “मुखेल फीडांत दर आनी प्रमाण अद्ययावत करात” कार्य सुरू करतना दिसतले, आनी पुरवणदाराच्या फीडांत नेम तयार केल्या उपरांत रोखडेंच न्हय.

मुखेल खाद्य वा पुरवणदार आहाराच्या पांवड्यार मार्जिन

किंमत नेम पुरवणदाराच्या फीड आनी / वा मुखेल फीडाच्या पातळेचेर संरचीत करूंक शकतात. मुखेल फीड आनी पुरवणदाराच्या फीड ह्या दोनूय प्रकारांत दर थारावपाचे नेम आसल्यार, मागीर मुखेल फीडाच्या पांवड्यार मार्जिनाचें प्राधान्य लक्षांत घेवचें.

दरेक दर वळेरे खातीर, मार्जिन वैयक्तीक आसूं येता, देखीक, कांय ब्रँडां खातीर मार्जिन, दर श्रेणी खातीर वा वर्गा खातीर वा विशिश्ट उत्पादन खातीर मार्कअप.

yfifx सेवा वापरप्याच्या वैयक्तीक खात्यांत, मेनूंतल्या फीड्स बटणाचेर क्लिक करात आनी दिसपी अपलोड केल्ल्या फीडांची वळेरी, तुमकां प्रक्रिया करपाक जाय ती निवडात.

मागीर मार्जिन सेटअपाचेर क्लिक करात आनी उगडपी ‘फीडा खातीर मार्जिन नेम’ विंडोंत ‘नवो नेम तयार करात’ हाचेर क्लिक करात.

एक नवी पटल, मुखेल नेम संपादक, उगडटली, जातूंत तुमी विशिश्ट मार्जिनाक नांव दिवंक शकतात, चलन स्पश्ट करूंक शकतात, खंयच्या वर्गाक आनी (वा) निर्मात्याक मार्जिन लागू जातलें तें दाखोवंक शकतात, किनारी आनी फारीकणी लक्षांत घेवन सूत्र तयार करूंक शकतात मालाची वितरण, पोरणी किंमत तयार करप:

“सेव्ह” बटण क्लिक करात आनी तयार केल्लो नेम “फीडा खातीर मार्जिन नेम” विंडोंत दिसतलो.

इमारत पोरणी किंमत

तुमी मार्जिन नेमांत पोरणी किंमत तयार करूंक शकतात. पोरन्या दराक लागून तुमकां साइटचेर वस्तूं खातीर सवलती तयार करपाक मेळटात.

पोरनो किंमत तयार करपाखातीर किंमत नेमांत K old गुणांक स्पश्ट करचो पडटा. K old म्हळ्यार उत्पादनाचें मोल ज्या टक्केवारीन वाडटलें.

पोरणी किंमत ह्या सूत्रान तयार जाता — किंमत * (1+ (K old / 100))

वैयक्तीक उत्पादन मार्कअप

तुमी स्वता विशिश्ट उत्पादनाक वैयक्तीक मार्कअप सेट करूंक शकतात वा मार्कअप आशिल्लो स्तंभ लोड करूंक शकतात आनी yfifx लोड केल्लो मार्कअप लक्षांत घेवन आपोआप किंमत परतून मेजतलो.

दर वळेरेंतलो पुरवणदार दरेका उत्पादनाक वैयक्तीक मार्कअप दिता अशा प्रकरणांत, yfifx त उत्पाद आयात करतना, तुमी हो स्तंभ मार्कअप (K, %), मार्कअप (गुणांक, *) आनी मार्कअप (S, +) अशें नियुक्त करूंक शकतात. हें .

For example:

किंमत वळेरी लोड केल्या उपरांत, मार्कअप आपोआप मार्कअप टॅबांतल्या उत्पादन प्रेक्षकांत दाखयतले:

मार्जिन नाशिल्ल्या उत्पादनांची वागणूक

1 पुरवणदाराच्या फीडांत वा मुखेल फीडांत मार्जिन नेम लागू जायनात जाल्यार, मागीर खरेदी किंमत उत्पादांची विक्री किंमत जातली:

2 पुरवणदाराच्या फीडांत वा मुखेल फीडांत मार्जिन नेम आसल्यार, पूण उत्पादन ज्या वर्गा खातीर मार्जिन लागू केला त्या निवडिल्ल्या वर्गा खातीर वा निर्मात्या खातीर दर श्रेणींत पडना जाल्यार, मागीर मुखेल फीडांतल्या अशा उत्पादनाची किंमत येतली शून्याचेर रीसेट करप. आनी मुखेल फीडांतल्या किंमत & प्रमाण पुनर्गणनेच्या मजकूर लॉगांत एक त्रुटी दिसतली – “त्रुटी: चांचणी – पुरवणदाराक सूत्रां आसात पूण कोणेंच लागू करूंक ना, देखून किंमत = 0 आसतली”:

Shopify उत्पादां खातीर परतून किंमत थारावप

Shopify पुनर्किंमत सॉफ्टवॅर वापरात. आमी 2009 सावन रिप्रायसिंग सॉफ्टवॅर तयार करतात. Shopify खातीर स्वयंचलीत पुनर्किंमत सॉफ्टवॅरा वरवीं तुमची विक्री वाडोवची आनी चडांत चड फायदो करचो

चड विक्री

बाजारपेठांनी सगळ्यांत बरी किंमत दिवची आनी चड विक्री मेळोवची. तुमी खंयच्याय भायल्या स्त्रोता वयल्यान सर्तकांचो डेटा आयात करूंक शकतात: excel फायल, ईमेल,किंमत निरिक्षण api. yfifx रियल-टायम सुसंगत डेटा लोड करतले आनी तुमच्या Shopify उत्पादांची परतून किंमत थारावपा खातीर ताचो वापर करतले.

आमकां संपर्क सादचो आनी 14 दिसांचो फुकट डेमो मेळोवचो

गरजेची उण्यांत उणी फायद्याची हमी

सॉफ्टवॅर तुमकां मिनी नासतना वस्तू विकपाक दिना. नफो. तुमच्या सर्तकांतलो एकलो अतिरिक्त ल्हान दर उजवाडायल्यार आनी तुमकां तुमचीं उत्पादनां फायद्या बगर विकपाक आडायल्यार yfifx केस सोदून काडटा.

आमकां संपर्क सादचो आनी 14 दिसांचो फुकट डेमो मेळोवचो

Shopify परतून किंमत थारावपा खातीर वेगवेगळीं रणनिती

तुमच्या Shopify स्टोरांत रिप्रायसिंग कशें करप हाची 2 मुखेल रणनिती आसात. १ - सर्तकांचे दर नासतना. २ - सर्तकांच्या दरांनी.

Shopify रिप्रायसिंग वापरून चडांत चड फायदो मेळोवचो

Shopify खातीर सॉफ्टवॅर तुमकां सर्तक ना जाल्यार चडांत चड फायदो दितले. yfifx विशिश्ट उत्पादनाक सर्तक नासतना घडणूक सोदून काडटा आनी खरे आसल्यार yfifx set max. त्या उत्पादनाक आपोआप फायदो %.

तुमच्या Shopify परतून किंमत थारावपा खातीर वेगवेगळे पुनर्किंमत नेम तयार करात

yfifx कडेन तुमच्या Shopify उत्पादां खातीर स्वयंचलित मार्जिन नेम खंय आनी कशे लागू करचे, परतून किंमत थारावपा खातीर फिल्टरांची विस्तृत श्रेणी आसा.

वेळापत्रक करपी

सेटअप उत्पाद आयात 1 वेळ आनी ताचे उपरांत उत्पाद आयात / अद्ययावत वेळापत्रका वरवीं आपोआप चालीक लावचो.

समक्रमण आल्गोरिदम

तातूंतल्यान वेपाऱ्यांक तुमच्या ऑनलायन स्टोर स्टोरांनी आपोआप 1K-200K उत्पाद आयात करपाक मेळटात. 1. तुमच्या ऑनलायन स्टोरा खातीर श्रेणी वेवस्थापन श्रेणी अस्तित्वांत ना जाल्यार (नवी आसा) ती तयार जातली दुसऱ्या प्रकरणांत तयार करप वगडायतले. 2. तुमच्या ऑनलायन स्टोरा खातीर उत्पाद वेवस्थापन उत्पादन अस्तित्वांत ना जाल्यार (SKU कडल्यान तपासतले) उत्पादन अद्ययावत करतले खातीर दुसरे प्रकरणांत तयार करतले किंमत, स्टॉक / प्रमाण, उपलब्धताय. 3. तुमच्या ऑनलायन स्टोर उत्पाद आयात स्पेसिफिकेशन बल्क करात नव्या उत्पादनाक सकयल दिल्ले क्षेत्र आयात करतले: - एसकेयू, 1.1. - नांव, - प्रमाण, - उपलब्धताय, २. - किंमत, - सगळ्यो प्रतिमा, - खाशेलपणा, - सगळ्या संबंदां वांगडा पर्याय (वेरिएंट), - वर्णनां: लघु & पूर्ण, - वर्गांत नेमणूक ( 1 वा जायते).

FAQ

तुमी उत्पाद पर्याय/वेरिएंट डेटाक तेंको दितात?

हय, आमी करतात. सगळे वेरिएंट योग्य रितीन काडटले. देखीक आकार, रंग योग्य sku, किंमत, उपलब्धताय हांचे वांगडा काडटले.

एपीआय वरवीं डेटा डाउनलोड करूंक शकता?

हय, तुमकां शक्य आसा.

हांवें एका परस चड फीडांतल्यान डेटा 1 खात्यांत आयात करूंक शकता?

हय, तुमकां शक्य आसा.

विशिश्ट पुरवणदार/वर्ग/उत्पादना खातीर हांवें सानुकूल मार्जिन सेटअप करूंक शकतले?

हय, तुमकां शक्य आसा.

एकूच उत्पादन 2 पुरवणदारांक (वेगवेगळे दर आनी वेगवेगळे स्टॉक) उपलब्ध आसा? अशा प्रकरणाक तुमी तेंको दितात?

हय, आमी ताका तेंको दितात.

म्हाका म्हजो खाजगी ल्हान गोदाम आसा + ड्रॉप शिपिंग करून पुरवणदारांक काम करप. अशा प्रकरणांक तुमी तेंको दितात?

हय, आमी करतात.

पुरवणदार एकठांय करप

तुमकां yfifx कडेन एकठांय करपाक जाय असो पुरवणदार आसा? कसलोच प्रॉब्लेम ना, आमी एकठांय जावंक शकतात!

वेब स्क्रेपर - एकीकरण

तुमचो पुरवणदार डेटा दिना जाल्यार वेब स्क्रेपर वापरात.

विक्री संपर्क करात & आमी तुमच्या एकत्रीकरणाचो अदमास करतले.

एपीआय एकठांय करप

विक्री संपर्क करात & आमी तुमच्या एकत्रीकरणाचो अदमास करतले.

CSV, एक्सेल फायल एकठांय करप

अशा प्रकारच्यो फायली yfifx चेर वापरपाक खऱ्यांनीच सोपी आसात.

XML फायल एकठांय करप

अशा प्रकारच्या फायलींखातीर सानुकूल संरचना जाय पडटा.

विक्री संपर्क करात & आमी तुमच्या एकत्रीकरणाचो अदमास करतले.

JSON फायल एकठांय करप

अशा प्रकारच्या फायलींखातीर सानुकूल संरचना जाय पडटा.

विक्री संपर्क करात & आमी तुमच्या एकत्रीकरणाचो अदमास करतले.

आपी प्रवेश

डेटा निर्यात करप

Shopify उत्पादन मजकूर, सामुग्री, वैशिश्ट्यां, पर्याय अणकारीत करात

तुमच्या मजकूरां खातीर अणकार मेळोवपाची गरज आसल्यार वा वेगवेगळ्या स्त्रोतां वयल्यान डेटा मिक्स करपाची गरज आसल्यार वा एपीआय वरवीं Google / Bing / Yandex अणकार सेवां वरवीं मजकूर अणकारपाक.

पुरवणदाराच्या फीडाची मुखेल फीडांत कॉपी करप

yfifx सेवेंत काम करपाक सुरवात करचे पयलीं, नेमा प्रमाण, तुमचे कडेन तुमची मुखेल फीड पयलींच आसा, जाचे कडल्यान म्हायती तुमच्या ऑनलायन स्टोरांत वता — हें उत्पादनांचें नांव आनी वर्णन, तांचीं दर आनी उपलब्धताय. तुमी सेवेंत काम करपाक सुरवात करतना रोखडेंच हें मुख्य फीड डाउनलोड करतात, तुमचे कडेन आसल्यार.

तशेंच तुमी तुमच्या पुरवणदारांचे दर फीड डाउनलोड आनी अपडेट करतात आनी ह्या दर वळेरेंतल्या उत्पादां मदीं संदर्भ तयार करतात. तुमकां सुरवाती सावन मुखेल खावड तयार करचो पडूं येता वा कांय नव्या पुरवणदाराच्या खाणांचो पूरक करचो पडूं येता. उपरांत तुमी विशिश्ट दर वळेरेच्या चौकटींतल्यान गरजे भायर वस्तूंच्यो वस्तू काडून उडोवंक शकतात.

पुरवणदाराच्या खावडांतल्यान मुखेल खावडांत उत्पादांची प्रतिलिपी करपाचे तीन मार्ग आसात. प्रत करपाचे खंयचेय पद्दतीन, पुरवणदाराच्या उत्पादां मदले संदर्भ आनी मुखेल फीड आपोआप तयार जातात.

“Copy supplier’s feed into Main feed” ह्या कार्या वरवीं उत्पादांची प्रतिलिपी करप

प्रत करपाचे हे पद्दतीन, पुरवणदाराच्या फीडा वयल्यान सगळ्यो उत्पाद प्रत जातात, आनी “वर्ग मॅपिंग” कार्यूय उपलब्ध आसा.

मेनूंत आनी ड्रॉप-डावन वळेरेंत कार्यां निवडात दामचें — “पुरवणदार फीड मुखेल फीडांत कॉपी करात”.

उगडपी विंडोंत, तुमकां उत्पादांची प्रतिलिपी करपाक जाय आशिल्ल्या पुरवणदाराची पुरवणदार फीड निवडात आनी “प्रत चालीक लावची” क्लिक करात.

पुरवणदाराच्या दर पानाचेर उत्पादांची प्रतिलिपी करप

जेन्ना तुमकां सगळ्यो उत्पादांची प्रतिलिपी करपाची गरज आसता, आनी जेन्ना तुमकां पुरवणदाराच्या दर वळेरेंतल्यान उत्पादांचो एक भाग कॉपी करपाची गरज आसता, देखीक, ज्या उत्पादांक फिल्टर लागू केला तेन्ना ही पद्दत सोयीस्कर आसता.

पुरवणदाराच्या दर पानाचेर वचून “सगली मुखेल फीडांत कॉपी करात” क्लिक करात:

पुरवणदाराच्या फीडा वयल्यान मुखेल फीडाक उत्पादांची निवडक प्रत करप

पुरवणदाराच्या दर पानाचेर वचात, चेकमार्कांनी प्रत करपा खातीर गरजेच्यो उत्पाद निवडात आनी “मुखेल फीडाक प्रत करात” क्लिक करात:

चुको, उत्पादनाची प्रतिलिपी कित्याक जावंक शकना

तुमी एका उत्पादनाची नकल करपाक लागतात अशें खूबदां घडटा, पूण तशें जायना.

उत्पादन मुखेल फीडांत कॉपी जावंक नाशिल्ल्याचीं कारणां अशीं आसात:

 1. हें उत्पादन पयलींच मुखेल फीडांत आसा. कितें करचें तें कशें तपासचें: मुखेल फीड उगडात आनी प्रत केल्ल्या उत्पादनाचो लेख सोदांत दाखयात आनी तो अस्तित्वांत आसा काय ना तें पळयात. तशें आसल्यार, मागीर तुमकां तो कॉपी वा काडून उडोवपाचो आसा त्या उत्पादनासयत संदर्भ तयार करात आनी परतून कॉपी करात.
 2. ह्या उत्पादनाक मुखेल आहारांतल्यान मेळपी उत्पादनासयत संदर्भ आसता. संदर्भ मुखेल फीडांत अस्तित्वांत नाशिल्ल्या उत्पादनासयत आसूं येता, मागीर दुव्यांचो प्लस चिन्न पाचवो चकचकीत जायना. कितें करचें तें कशें तपासचें: पुरवणदाराच्या फीडांत संदर्भ बटण उगडात, मागीर “वायट संदर्भ दाखोवचे” क्लिक करात आनी सोदांत आमचो लेख दाखयात. संदर्भ मेळ्ळो जाल्यार तो काडून उडोवंक शकतात. तुमी सुरवातीच्या मांडावळी आनी चांचणीच्या पांवड्यार आसल्यार तुमी सगळे मोडलेले संदर्भ काडून उडोवंक शकतात.
 3. तुमी श्रेणी जुळोवणी वापरतात (तुमी ती वापरना जाल्यार, ही वस्त तुमकां संबंदीत ना) आनी ती प्रत केल्ल्या उत्पादनाच्या वर्गा खातीर स्पश्ट केल्ली ना. कितें करचें तें कशें तपासचें: कॉपी केल्लें उत्पादन उगडात (उत्पादना खातीर उगडचें बटण), श्रेणी टॅबांत वचून पुराय श्रेणी ओळ कॉपी करात. मागीर “कार्यां — पुरवणदार फीड मुखेल फीडांत कॉपी करात” मेनूंत वचात, पुरवणदार निवडात आनी श्रेणी मॅपिंगाची फायल डाउनलोड करात (“साचा डाउनलोड करात” बटण). एक्सेल फायल उगडात आनी तातूंत उत्पादन वर्ग सोदून काडात (CTRL + F). ना जाल्यार फायलीक जोडात आनी परतून कॉपी करात.
 4. जर आयटम 1-3 तपासल्यात आनी उत्पादन अजूनय कॉपी जावंक ना जाल्यार, आमकां बरयात, आनी आमी तुमकां समस्या सोडोवपाक मदत करतले.

अणकार – कशे करचे आनी तांची गरज कित्याक.

एका भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत मजकूर अणकार

एका भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत मजकूर अणकारप Google अणकार एपीआय वरवीं काम करता.

तो मुखेल फीडाच्या सेटिंग्जांतल्यान संरचीत केल्लो आसता आनी जेन्ना उत्पादन पुरवणदाराच्या फीडांतल्यान मुखेल फीडांत वा पुरवणदाराच्या फीडाच्या पातळेचेर कॉपी जाता तेन्ना काम करता आनी दराची वळेरी लोड जातकच काम करता.

“Google Translate” ओळींतल्या फीडाच्यो सेटिंग्जांत खंयचे भाशेंतल्यान अणकार करचो, खंयचे भाशेंत अणकार करचो आनी ApiKey ह्या सूत्रा प्रमाणें नोंदणी करप गरजेचें आसा: From | ते | एपीकी. भाशेचे संहिता मेळूंक शकतात

हांगा.

एका उतराचे सुवातेर दुसरें उतर घालप

ह्या अणकार पर्यायाक शब्दकोश संकलित करचो पडटा आनी जेन्ना उत्पादन पुरवणदाराच्या फीडा वयल्यान मुखेल फीडांत कॉपी जाता तेन्ना तो काम करता. ते भायर, तुमी फंक्शनां वरवीं दर वळेरेंत उत्पाद आयात करतना शब्दकोशांतल्यान अणकार कॉल करूंक शकतात.

“अणकार” कार्याची गरज आसा, देखीक, दरांचेर प्रक्रिया करतना सकयल दिल्ल्या प्रकरणां खातीर. 1. मूळ दर वळेरेंतल्यान एक उतर दुसरें उतर घालचें, वा तें पुरायपणान काडून उडोवचें. देखीक, उत्पादन वर्णनांत, एक फोन क्रमांक आसा जो काडून उडोवचो पडटलो वा तुमच्या स्वताच्या क्रमांकांत बदलपाक जाय. 2. एक उतर / वाक्यांश दुसऱ्यांत व्हड प्रमाणांत बदलप. देखीक, जेन्ना तुमकां अमेरिकेच्या प्रणालींतल्यान रशियन प्रणालींत आकार रुपांतरीत करपाची गरज आसता.

अणकारांचे संच एकठांय करतात.

“शब्द बदल” टॅबांत वचात:

अणकारांचें शब्दकोश तयार करप: १.

एक्सेल स्वरूपांत फायलीं खातीर अणकार सेट करप.

एक्सेल डाउनलोडाच्या प्रगत सेटिंग्जांत, गरजेच्या क्षेत्रा खातीर एक सूत्र सेट केल्लें आसता, उदारणा खातीर, = Translator.StringFullChange (F) — वाक्यांश एक ते एक बदलता वा = Translator.TranslateText (F) — मूळ शब्दाचे सुवातेर मजकूर भितर नव्या शब्दाचो वापर करपाखातीर वापरतात. जंय F = ज्या स्तंभांतल्यान स्त्रोत स्ट्रिंग अणकारपाखातीर घेतले.

शब्दांचे भाग न्हय तर उतरांच बदलतात हें समजून घेवप म्हत्वाचें.

तुमकां शब्दांचे भाग बदलपाची गरज आसल्यार, मागीर मानक C# फंक्शन वापरात — string.Replace (“from”, “to”)

दर वळेरेंतल्या पर्याय मोलांचो अणकार करपाचें एक उदाहरण

खंयच्याय स्वरूपांत फायलीं खातीर अणकार सेट करप.

कार्यां — आशय — अणकार दरांत वचात:

तुमकां ज्या किंमत आनी क्षेत्रां खातीर अणकार सुरू करपाचो आसा तें निवडात आनी “चालू” क्लिक करात:

बल्क फीड्स अपडेटर

बल्क फीड्स अपडेटर हो “शेड्यूलर” चो पर्याय आसा, थळाव्यान डाउनलोड केल्ल्या दरांक योग्य. बल्क फीड्स अपडेटर एका विंडोंत अद्ययावत करपा खातीर दरांचें लोडिंग संरचीत करपाक, मुखेल फीडाचें फुडलें अद्ययावत आनी निर्यात सुरू करपाक परवानगी दिता.

सगळ्यो कार्यां फाटल्या खेपे ज्या सेटिंग्जांनी सुरू केल्लीं त्या सेटिंग्जांनी सुरू जातात.

फीड्स प्राधान्य

पूर्वनिर्धारीतपणान, खंयच्याच फीडाक प्राधान्य ना. पूण अशें जाता की तुमकां पुरवणदार वेंचपाची गरज आसता. हाचे खातीर, “फीड्स प्राधान्य” फंक्शन वापरतात.

तर उत्पादनांत पुरवणदार संबंदीत उत्पाद आसल्यार, आनी तातूंतली एकूय तरी फीड्स प्राधान्यांत आसल्यार, मागीर चड प्राधान्य आशिल्लो “विजेतो” जातलो, ताचीं दर आनी प्रमाण वस्तू खातीर परतून गणनेंत वापरतले मुखेल आहारांतल्यान मेळटा.

संरचना — फीड्स प्राधान्य हातूंत वचात. उगडपी विंडोंत, “फीड्स प्राधान्य वापरात” चेक मार्क घालात, ओळी हालयतात, पुरवणदारांच्या फीडाचो गरजेचो क्रम सेट करात आनी “सेव्ह” क्लिक करात:

पुरवणदारांच्या फीडांत आरआरपी/एमआरपी वांगडा काम करप

पुरवणदाराच्या फीडांत आरआरपी/एमआरपी वांगडा काम करप yfifx त समर्थीत आसा. ह्या लेखांत आमी आरआरपी वांगडा काम करपाच्या प्रस्नाचेर विचार करतले.

आरआरपी आनी एमआरपी म्हणल्यार कितें: १.

 • आरआरपी — शिफारस केल्ली किरकोळ किंमत.
 • एमआरपी — किमान किरकोळ किंमत.

आरआरपी आनी एमआरपीच्या दरांचेर प्रक्रिया करपाचे नदरेन ही एकूच गजाल.

yfifx सगळ्या संरचना संवादांत आनी दृश्य घटकांत RRP संक्षेप वापरता.

आरआरपी कित्या खातीर आसा?

वेगवेगळ्या विक्रेत्या खातीर बाजारांत उण्यांत उणें दर वेवस्थापन करपा खातीर पुरवणदार, निर्मातो आरआरपीची वळख करून दिता आनी नियंत्रीत करता.

थोडयाच उतरांनी आरआरपी परस सवाय विकप अशक्य आसा. आनी चड करून आरआरपीचेर नियंत्रण दवरतात, उल्लंघन करप्यांक मंजुरी लागू करतात (उत्पादन धाडनात, सवलती वतात आदी).

पुरवणदाराच्या फीडांतलो आरआरपी कसो लक्षांत घेवचो?

पूर्वनिर्धारीतपणान, तुमी आरआरपींतल्यान आयटम डाउनलोड केल्यार, मागीर उत्पादनाची परतून किंमत दितना आरआरपी वापरतले. तातूंत विक्री किंमत = आरआरपी जातली.

अशें जाता की एकूच उत्पादन वेगवेगळ्या आरआरपी आशिल्ल्या वेगवेगळ्या पुरवणदारांकडल्यान मेळटा. अशी परिस्थिती आसल्यार, मागीर yfifx उणो आरआरपी किंमत म्हणून घेता.

आरआरपी परस सवाय कशी विकप?

तातूंत जायते पर्याय आसात. ह्या दर एका पद्दतीचे आपले फायदे आनी वायटपणां आसतात. तुमकां खंयचें जाय, तुमी कार्यांची चांचणी करतना समजूंक शकतात:

 1. पुरवणदाराच्या फीडांत आरआरपी अपलोड करूंक नाकात.
 2. पुनर्गणना पासून आरआरपी कडल्यान किंमत अक्षम करात. हें करपाक, पुरवणदाराच्या फीडांत, मांडावळी विभागांत वचून “पुनर्गणना पासून किंमत वळेरी अक्षम करप” चेकमार्क घालचो, “सांठोवचो” क्लिक करचो.
 3. “RRP अक्षम” सेटिंग सक्षम करून मार्जिन (किंमत) तयार करात. मार्जिन सेटअपांत वचात — नवे नेम तयार करात, मार्जिन सेट करात आनी “RRP अक्षम” बॉक्साचेर टिक करात, “सेव्ह” क्लिक करात:
 4. विशिश्ट पुरवणदाराच्या फीडा खातीर आरआरपीचो वापर अक्षम करचो. पुरवणदाराच्या फीडांत, सेटिंग्ज विभागांत वचून “RRP अक्षम” चेकमार्क घालचो, “सेव्ह” क्लिक करचो.
 5. जागतीक रितीन पुनर्मूल्यांकन कार्यांत आरआरपी अक्षम करात. “कार्य — मुखेल फीडाचेर दर आनी प्रमाण अद्ययावत” हातूंत वचात, “RRP अक्षम” हाचेर टिक घालात आनी “अद्ययावत” क्लिक करात.

आरआरपी वयर कशी विकप?

चड करून ते अजूनय आरआरपीचेर विकतात. पूण आरआरपीच्या जाहीर केल्ल्या मोला परस चड विक्री करप शक्य आनी गरजेचें अशीं प्रकरणां आसात.

देखीक, तुमी बाजारपेठेंत उत्पादन विकतात जाल्यार हें खूब म्हत्वाचें, दराचेर नियंत्रण दवरल्यार विशिश्ट वेळार एका विशिश्ट उत्पादनाक सर्तक नात अशें दिसून आयलें. मागीर आरआरपी परस चड विकपाक मेळटा.

yfifx त, “मुखेल फीडांत दर आनी प्रमाण अद्ययावत करात” फंक्शनांत सकयल दिल्लें वर्तन सेट करप शक्य आसा:

मुखेल खाद्य निर्यात करप

तुमच्या संकेतथळार पयलींच आशिल्ल्या उत्पादां विशीं म्हायती अद्ययावत करपाक, yfifx चें कार्य वापरात — मुखेल फीड निर्यात करात (सेवेंतल्यान).

मुखेल फीड फायलीक निर्यात करात

फायलीक मुखेल फीड निर्यात करप फकत जाता: मेनूंत, कार्यां — मुखेल फीड निर्यात करात क्लिक करात. दिसपी विंडोंत, मुखेल फीडा खातीर कॉन्फिग निर्यात करात हाचेर क्लिक करात:

“मुखेल फीडा खातीर कॉन्फिग निर्यात करात” विंडोंत फायल प्रकार निवडात. मागीर “सेव” (3) क्लिक करात आनी विंडो बंद करात:

“मुखेल फीड निर्यात” विंडोंत, चालीक लावप क्लिक करचें. फायलीक निर्यात सोंपतकच, तुमी निर्यात केल्लीं फायली स्तंभांतल्यान फायल डाउनलोड करूंक शकतात:

मुखेल फीड ईमेलाचेर निर्यात करात

मुखेल फीड ई-मेलाचेर निर्यात करपाक, तुमकां जाय:

 1. मुखेल फीड खंयच्या फायल स्वरूपांत अपलोड जातलो तें निवडात.
 2. ज्या ई-मेलाक मुखेल फीड धाडटले तें निवडिल्ल्या स्वरूपांत बरोवचें.
 3. फुडें, “सेव्ह” क्लिक करात, “मुखेल फीडा खातीर कॉन्फिग निर्यात करात” विंडो बंद करात आनी निर्यात सुरू करात:

निर्यात पुराय जातकच, अनलोड केल्ली मुखेल फीड फायल आशिल्लें पत्र तुमच्या ई-मेलाचेर धाडटले:

तुमच्या साइटच्या वर्गांक नकाशे तयार करपाच्यो श्रेणी

अशें जालें की चडशा प्रकरणांनी पुरवणदाराच्या फीडांत वर्ग नात, पूण उरफाटी परिस्थितीय घडटा — तीं आसात.

जेन्ना पुरवणदार आपल्या खावड आनी वर्गांत पुरवण करता तेन्ना ह्या वर्गांची तुळा तांच्या वर्गांकडेन, मुखेल खाद्याच्या वर्गांकडेन करप गरजेचें जाता. तुमचे कडेन तुमची स्वता तयार केल्ली फीड आसल्यार ही बंधनकारक कृती न्हय, आनी तुमकां फकत दर आनी प्रमाण अद्ययावत करपाची गरज आसा.

जेन्ना तुमकां ताची गरज आसता

पुरवणदाराच्या फीडाची मुखेल फीडांत प्रतिलिपी करतना फुडल्या प्रकरणांत हें प्रासंगीक आसता:

 • जेन्ना तुमी पुरवणदाराच्या फीडा वयल्यान तुमचो मुखेल फीड तयार करतात (तुमचे कडेन तुमचें स्वताचें फीड ना), आनी हांगा वर्गांची गरज आसता.
 • पुरवणदाराच्या फीडा वयल्यान मुखेल फीडांत (तुमच्या फीडाक) नवे उत्पाद जोडप (हस्तबद्ध वा स्वयंचलीत). तुमच्या फीडा खातीर उत्पाद योग्य वर्गांत पडपाक जाय, आनी ही मांडावळ हाचे खातीर मदत करूंक शकता.

हें काम करपा खातीर, पुरवणदाराच्या फीडांत वर्गीकरणां लोड जावंक जाय. पुरवणदाराच्या फीडांत वर्ग आसात काय ना तें जाय आशिल्ल्या पुरवणदाराच्या फीडांत वचून श्रेणी बटण दामून तपासूं येता, ह्या चित्रा सारकें कितें तरी आसतलें:

वर्ग आसल्यार, तुमी ह्या वर्गांचें तुमच्या वर्गांक — मुखेल फीडाच्यो श्रेणी — मॅपिंग करपाक मांडावळी करूंक शकतात.

कशें करप

In the yfifx menu, select Functions → Copy supplier feed into Main feed:

A dialog box will open, in which you need to select the Supplier’s Feed from which we will copy the products to the Main Feed and for which you need to configure the mapping of categories. Choose from the list of Supplier’s Feed and download the template (list of categories) for customization:

साचा म्हळ्यार वर्गांची वळेरी आशिल्ली एक्सेल फायल. दुसर् या स्तंभांत, तुमकां तुमच्या वर्गांचें नांव आनी घोंस घालप दाखोवंक जाय, जंय तुमकां पुरवणदाराच्या फीडा वयल्यान मुखेल फीडाक (तुमचें फीड) उत्पाद हस्तांतरीत करपाक जाय.

If the category and products do not need to be moved, leave the cell empty:

After editing the file, save it and load it back into the system for the required Supplier’s Feed:

उदाहरण श्रेणींचें नकाशे तयार करप

१ ब्लॉक — घोंस घालपाच्या वर्गांवांगडा नांवां बदललीं

२ ब्लॉक — रिते कक्ष, ह्यो वर्ग प्रत करच्यो नात.

3 ब्लॉक — तुमकां जायत्यो श्रेणी एकठांय करपाची गरज आसल्यार, गंतव्य वर्गा खातीर एकूच नांव बरयात.

पुरवणदाराकडल्यान मुखेल फीड सामुग्री अद्ययावत करात

yfifx त मुखेल फीडांत, तुमी yfifx त आशिल्ल्या हेर पुरवणदार फीडांतल्यान सामुग्री जोडूंक वा अद्ययावत करूंक शकतात.

कित्याक गरज आसा — मुखेल फीडांतल्या उत्पादांनी फावो ती सामुग्री ना जाल्यार, तुमी ती तुमचे कडेन आशिल्ल्या हेर खंयच्याय अपलोडा वयल्यान जोडूंक वा अद्ययावत करूंक शकतात. हें पुरवणदाराच्या साइटांतल्यान सामुग्री डाउनलोड करप आसूं येता, देखीक. वा पीएमचेर अपलोड केल्ली हेर खंयचीय सामुग्री.

ताका लागून, कार्य तुमकां तुमच्या उत्पादन कार्डांक हेर स्त्रोतां कडल्यान गळून पडपी सामुग्री “समृध्द” करपाक परवानगी दिता.

सामुग्री भायर, तुमी हेर खंयचेय मापदंड अद्ययावत करूंक शकतात, जशे की उत्पादनाचें वजन, निर्मातो, निर्मात्याचो लेख, आदी.

सामुग्री अद्ययावत करपाक, तुमकां जाय:

 1. पीएमांत पुरवणदाराची फीड तयार करात आनी तातूंत फायल अपलोड करात
 2. मुखेल फीड आनी पुरवणदार फीडाच्या उत्पादां मदीं संदर्भ तयार करप, जंय सामुग्री अपलोड केल्ली;
 3. सामुग्री अद्ययावत कार्य सुरू करात, जें तयार केल्ले संदर्भ वापरून मुखेल फीड अद्ययावत करतले.

सामुग्री अद्ययावत कार्य सुरू करपाक, कार्यां — सामुग्री — पुरवणदाराकडल्यान मुखेल फीड सामुग्री अद्ययावत करात हातूंत वचात

उगडपी विंडोंत, पुरवणदाराची फीड निवडात जाचे वयल्यान आमी मुखेल फीड अद्ययावत करतले आनी अद्ययावत करपाक जाय आशिल्लें क्षेत्र निवडात. तीन अद्ययावत पर्याय आसात: सदांच अद्ययावत करप, रितें आसल्यारच अद्ययावत करप, आनी नवी मोलां जोडप (फकत ऍरे खातीर).

वेळापत्रक करपी

yfifx त, तुमी एक वेळापत्रक सेट करूंक शकतात जो आपसूकच जायत्यो संरचीत कृती करतलो.

जेन्ना वेळापत्रक सुरू जाता, तेन्ना सकयल दिल्ल्यो कामां पूर्वनिर्धारीतपणान चालीक लायतात:

 1. भायलो स्त्रोत आशिल्ल्या पुरवणदारांचे सगळे फीड लोड जातात (दुव्यां वरवीं, मेलांतल्यान, एपीआय वरवीं, आदी). पुरवणदारांची फीड संगणका वयल्यान लोड जाल्यार, मागीर अशें फीड ते प्रमाण लोड जावचें ना.
 2. “मुखेल फीडाचेर दर आनी प्रमाण अद्ययावत करप” कार्य सुरू करप. आनी तशेंच सर्तकांच्या फीडाचो विचार करून परतून किंमत थारावप, जर तें संरचीत केल्लें आसल्यार.
 3. मुखेल खाद्याची निर्यात करप.

सगळ्यो कार्यां फाटल्या खेपे ज्या सेटिंग्जांनी सुरू केल्लीं त्या सेटिंग्जांनी सुरू जातात.

तशेंच वेळापत्रकाचेर चालीक लावपाक मेळपी आदेश आनी मांडावळींचो वैयक्तीक संच तयार करप शक्य आसा. ह्या प्रस्ना वांगडा तुमकां आदाराक संपर्क करचो पडटलो.

yfifx संवादांत उपलब्ध आशिल्लीं चड करून सगळीं कार्यां (सामुग्री अद्ययावत करप, संदर्भ तयार करप, दर प्रत करप, आदी) वेळापत्रकाचेर सुरू करूं येतात.

yfifx सेवेंत उत्पादां मदीं संदर्भ तयार करप

इमारत संदर्भ म्हळ्यार मुखेल खावडांतल्यान उत्पादन आनी पुरवणदाराच्या खावडांतल्यान उत्पादनाची तुळा, आनी उपरांत मुखेल आहारांतल्यान उत्पादनाचें अद्ययावत करप आनी तयार केल्ल्या संदर्भाचो उपेग करून पुरवणदाराच्या खावडांतल्यान उत्पादनाकडेन करप.

अशें कित्याक करतात?

केन्ना केन्नाय एकाच उत्पादनांत वेगळीं एसकेयू आनी हेर खाशेलपणां आसूं येतात. निर्मात्यान तयार केल्लो SKU विक्रेत्या कडेन आशिल्ल्या SKU परस वेगळो आसूं येता, वा उत्पादनाचें नांव वेगवेगळ्या भाशांनी ​​वेगळ्या दर वळेरेंत आसूं येता, वा वेगवेगळ्या सुवातेर पुरवण केल्लो आसूं येता, आदी उत्पादां मदले संदर्भ डुप्लीकेट टाळपाक मदत करतात साइटचेर आनी योग्य रितीन मार्जिन करप, पुरवणदारांची उण्यांत उणी खरेदी किंमत लक्षांत घेवन (उण्यांत उणीं दर सारांश अहवालांतय पळोवंक मेळटात, जर संदर्भ संरचीत केल्यात).

साइटचेर एक उत्पादन आसतलें (चुकीची पुनरावृत्ती ना) आनी पुरवणदाराच्या उण्यांत उण्या दराचेर मार्जिन आसतलें.

संदर्भ दोन प्रकार आसात — हाताळणी आनी आपोआप केल्ले. वेव्हारांत, हो नेमा प्रमाण दोनूय पर्यायांचो मेळ आसता, जेन्ना स्वयंचलीत अल्गोरिदम पयलीं काम करता, आनी मागीर आपोआप जोडिल्लें नाशिल्लें हाताळणीन पुराय जाता.

संदर्भ आपोआप तयार करप

yfifx सेवा वापरप्याच्या वैयक्तीक खात्यांत, मेनूंत, कार्यां क्लिक करात आनी ड्रॉप-डावन वळेरेंतल्यान “संदर्भ तयार करात” निवडात.

उत्पादां मदीं संदर्भ लेख (सगल्यांत बरो पर्याय), नांव वा हेर डेटा प्रमाणें केल्यात. सेटिंग्जांत, आतां संदर्भ तयार करपाचो खंयच्या पुरवणदार फीडा मदीं स्पश्ट करात (1), संदर्भ दिवपा खातीर क्षेत्र निवडात (2) आनी प्रक्रिया सुरू करात (3).

संदर्भ तयार करपाची प्रक्रिया सोंपल्या उपरांत, “प्रक्रिया वरवीं तयार केल्ल्या संदर्भांचें पूर्वावलोकन” पटल उगडटा. ह्या विंडोंत, तुमी सगळे तयार केल्ले संदर्भ बेसाक जतनाय घेवंक शकतात वा संदर्भ काडून उडोवंक शकतात:

संदर्भ तयार केल्या उपरांत, संदर्भ आशिल्लीं उत्पादनां प्लस चिन्नाचो रंग बदलतात — राशींतल्यान, तो पाचवो जाता. जेन्ना तुमी प्लस चिन्नाचेर क्लिक करतात, तेन्ना उत्पादना विशीं एक प्लेट दिसता, जातूंत तुमकां हें उत्पादन खंयच्या पुरवणदाराच्या फीडांत पळोवंक मेळटा आनी खरेदी किंमत आनी विक्री किंमत कितें (ह्या उदाहरणांत, 10% मार्कअपासयत).

पुरवणदाराच्या अद्ययावत फीडांतलें उत्पादन ना जालें आनी मागीर परतून दिसलें तरी संदर्भ परतून मेळटलो. देखूनच, खंयच्याय पुरवणदाराच्या फीडा भितर, तुमी निवडून वा सगळ्यो उत्पाद काडून उडोवंक शकतात, पूण पुरवणदाराचें फीड स्वता न्हय (फीड पानांत उजवे वटेन काडून उडोवचें हाचेर क्लिक करून पुरवणदाराचें फीड फीड वळेरेंतल्यान काडून उडयतात). तुमी पुरवणदाराची फीड स्वता पुरायपणान काडून उडयल्यार, मागीर प्रणालींतलो सगळो डेटा ना जातलो, आनी तुमकां पुरवणदाराची फीड परतून लोड करचो पडटलो, क्षेत्रांचो पत्रवेव्हार सेट करचो पडटलो आनी ह्या पुरवणदाराच्या फीडाच्या आनी हेरां मदीं संदर्भ तयार करचो पडटलो.

संदर्भ हाताळणीन तयार करप

मुखेल खावड आनी पुरवणदाराच्या खावडाच्या उत्पादनां मदीं संदर्भ स्थापन करपाक:

 1. पुरवणदाराच्या फीडांत उत्पादन निवडात आनी “+” (1) चेर क्लिक करात;
 2. “संदर्भ जोडात” (2) हाचेर क्लिक करात;
 3. उगडपी विंडोंत, तुमी संदर्भ दितात त्या पुरवणदाराची फीड निवडात (3);
 4. वळेरेंतल्यान जाय आशिल्लें उत्पादन निवडात वा उजवे वटेन आशिल्ली सोद पट्टी वापरून सोद घेयात (4)
 5. जाय आशिल्लें उत्पादन निवडात (5);
 6. “संदर्भ जोडात” (6) क्लिक करात.

दर आनी प्रमाण अद्ययावत करात

yfifx सेवा दर आनी प्रमाण आपोआप अद्ययावत करपाचें कार्य चालीक लायता.

“मुखेल फीडाचेर दर आनी प्रमाण अद्ययावत करप” हें कार्य yfifx चें मुखेल कार्य आसा. तशेंच हें कार्य थारायिल्ल्या मार्जिनान दरांची पुनर्गणना, पोरन्या दराची निर्मिती सुरू करता आनी सर्तकांचे दर लक्षांत घेवन पुनर्मूल्यांकन सुरू करता.

दर आनी प्रमाण मुखेल फीडांत अद्ययावत करतात, जाचे कडल्यान डेटा तुमच्या ऑनलायन स्टोरांत धाडटात वा Excel, CSV, XML, YML, JSON फायलींनी अपलोड करतात. दर आनी प्रमाण अद्ययावत करपा खातीर, तुमकां पुरवणदारांचीं दर वळेरी सेवेंत अपलोड करचे पडटले आनी उत्पादां मदीं संदर्भ तयार करचे पडटले.

पुरवणदारांची फीड लोड केल्यार, मागीर मेनूंतल्यान कार्यां निवडात आनी ड्रॉप-डावन वळेरेंत “मुखेल फीडाचेर दर आनी प्रमाण अद्ययावत करात” क्लिक करात.

“पुरवणदार फीडा कडल्यान मुखेल फीडा खातीर किंमत आनी प्रमाण अद्ययावत” विंडोंत तुमकां तुमकां जाय तें निवडपाक जाय — दर, प्रमाण वा पोरणी दर अद्ययावत करप; शून्या इतले किंमत आनी (वा) प्रमाण आशिल्लीं उत्पादनां अद्ययावत करप; विक्री किंमत आरआरपी परस चड आसची म्हणून बॉक्स तपासात; सारांश अहवाल तयार करपाक सुरवात करप. संदर्भ नासतना उत्पादां कडेन कसो वागचो तें तुमी निवडूंक शकतात — बदलूंक नासतना सोडचें, प्रमाण शून्य करचें, वा प्रमाण आनी किंमत दोनूय शून्य करचें. अद्ययावत प्रक्रिया सुरू करपाक, तुमकां “अद्ययावत” क्लिक करचें पडटलें.

SKU कडल्यान पालक फीड अद्ययावत करप

पुरवणदार उत्पादनांची आशय आशिल्ली एक दर वळेरी दिता, आनी दुसरे दर वळेरेंत, देखीक दर आनी प्रमाण दिता अशी परिस्थिती येतात. ह्या दोन दरांची वळेरी एकठांय करपा खातीर — yfifx त, दर तयार करप शक्य आसा — पालक (मुखेल आशय) आनी भुरगो (देखीक, दर आनी प्रमाण).

भुरग्यांच्या दराची वळेरी लोड करतना, डाउनलोड सेटिंग्जांत निर्देशीत केल्लीं क्षेत्रां, देखीक, दर आनी प्रमाण, पालक फीडांत आपोआप अद्ययावत जातलीं. लेखा प्रमाणें पालक फीड अद्ययावत केलां.

पालक दरांची वळेरी कशी तयार करची आनी अद्ययावत करची

 1. आमी पयलीं पालक फीड लोड करतात. देखीक, हांव एक दर वळेरी लोड करतां, जातूंत दर आनी प्रमाण नात, आनी म्हाका दुसरे दर वळेरेंतल्यान हे स्तंभ अद्ययावत करचे पडटले:
 2. दुसरी दराची वळेरी तयार करात, जातूंत आमी चाइल्ड फीड लोड करतले.
 3. पालक फीड अद्ययावत करपा खातीर मांडावळी खातीर, तुमकां पालक फीडाचो ID कळपाक जाय. हें करपाक, तयार केल्ल्या दर वळेरेंत, दर वळेरेच्या नांवाचेर क्लिक करात. सगळ्या पुरवणदार फीडाच्या दाखयल्ल्या वळेरेंतल्यान, तुमकां पालक फीड सोदपाची गरज आसा आनी ताचो आयडी याद दवरचो पडटलो.
 4. फुडें, “अपलोड” टॅबाचेर क्लिक करात.
 5. डाउनलोड विंडोंत, योग्य डाउनलोड प्रकार (1) निवडात आनी सगळ्यांत सकयली ओळ “अतिरिक्त मांडावळी” (2) क्लिक करात.
 6. “पालक किंमत आयडी” ओळींत — पालक फीडाचो आयडी बरोवचो.
 7. “ParentPriceUpdateProcessingMode (Qty, Price, RRP, Weight आदी)” ओळींत — अद्ययावत करपाक जाय आशिल्लें क्षेत्र बरयात, जर जायतीं क्षेत्रां आसल्यार, मागीर स्वल्पविरामांनी वेगळें करचें. देखीक, तुमकां किंमत आनी उपलब्धताय अद्ययावत करपाची गरज आसल्यार, ओळींत बरयात — Qty,Price(3).
 8. “चालू दवरात” (4) क्लिक करात आनी सदचे भशेन दराची वळेरी लोड करात.
 9. पालक फीडांत बाल फीड लोड केल्ल्यान, तुमी मांडावळींनी निर्देशीत केल्लीं क्षेत्रां SKU प्रमाणें आपोआप अद्ययावत जातलीं. म्हज्या बाबतींत, पालक फीडांत भुरग्यांचें फीड लोड केल्या उपरांत, दर, आनी प्रमाण अद्ययावत केल्ले:

अद्ययावत करपाक उपलब्ध आशिल्लीं क्षेत्रां

अद्ययावत करपाची ही पद्दत वापरून, तुमी फकत प्रमाण आनी किंमत न्हय, तर yfifx तली चडशीं क्षेत्रां अद्ययावत करूंक शकतात. क्षेत्र नांवांचीं उदाहरणां ह्या कोश्टकांत मेळूं येतात:

उत्पादन वैशिश्ट्यां जुळोवप

ह्या पुस्तिकांत, आमी “जुळोवपी वैशिश्ट्यां” कार्याचें विश्लेशण करतले.

देखीक, पुरवणदार फीडांत “उंचाय (मिमी)” अशें खाशेलपण आसा, आनी मुखेल फीडांत तेंच वैशिश्ट्य “उंचाय, मिमी” अशें स्पेलिंग केलां. पुरवणदार फीडांतल्यान मुखेल फीडांत उत्पाद कॉपी करतना डुप्लीकेट वैशिश्ट्यां तयार करूंक नाकात, तुमी “जुळोवपी वैशिश्ट्यां” कार्य वापरूं येता.

हें करपाक, पुरवणदार फीडांत, “जुळोवपी वैशिश्ट्यां” टॅबांत वचात:

वैशिश्ट्यांचें सामुहीक संपादन करपा खातीर, “सद्याचीं मांडावळी डाउनलोड करात” (1) क्लिक करात, फायल डाउनलोड जातली जातूंत तुमकां दुसरे स्तंभांत नांव बदलिल्लीं वैशिश्ट्यां बरोवपाची गरज आसा. तुमी सगळ्या वर्गां खातीर वा विशिश्ट वर्गां खातीर फायलीन वैशिश्ट्यांय संपादीत करूंक शकतात. फायल संपादीत करप सोंपतकच, “नवी मांडावळ अपलोड करात” बटणाचेर क्लिक करून ती सेवांत अपलोड करात (2)

सुरवात करपाक तयार आसात?

14 दीस फुकट प्रयत्न करात!