Oomishaalee gara suuqii Shopify keessanitti galchuun ofumaan DropShipping gochuuf

Akkaawuntii haaraa uumuu

Guyyaa 14 bilisaan yaalaa!


Hojiiwwan rutine dropshipping keessan ofumaan hojjedhaa - istookii oomishaa, gatii gara suuqii shopify keessanitti galchuu fi fooyyessuu

Oomishaalee dropshipping galchuu

- CSV/Excel
- XML
- JSON
- API

Oomishaalee gara shopify tti erguu

- Shopify csv
- Shopify API

Oomishaalee Shopify ofumaan gatii irra deebi'anii kaa'uu

- Gatii dhiyeessitootaa irratti hundaa’uun
- Gatii dorgomtootaa irratti hundaa'uun
- Deeggarsa RRP
- Gatii badaa irratti akeekkachiisa
- Sagantaa hojiiwwan rutine

Mallattoo gatii fi margina oomishaalee Shopify ibsi

Gatii foormulaadhaan jijjiiruu
irratti hundaa’a:
- gatii, maallaqa
- oomishtoota, gosa
- guyyaa, sa’aatii
- ulfaatina.

Dirreewwan oomishaalee jedhaman Shopify

- Amaloota,Filannoo,Garaagarummaa

Omishaalee calaluu

Dirree kamiinuu calaluu

Gatii Dachaa

Gatii ijoo (bu'uuraa) qofa osoo hin taane fi fi gatii dabalataa 10 oomisha 1f ni deeggarra

Maallaqa

- Deeggarsa Maallaqa Hedduu:USD,EUR,CNY,TL...
- Fooyya'iinsa yeroo dhugaa API uummataa irraa

API oomishaalee dhiyeessitootaaf qaqqabummaa

- Daataa erguu
- Hojiiwwan fiiguu fi sakatta'uu

Profaayilii al-ergii hedduu deeggarame

- kutaa kutaadhaan qoodamu
- nyaata adda addaa bakka gabaa adda addaatiif
- tokkoon tokkoon faayiliidhaaf gatii adda addaa

Akkaataa dachaa deeggarame

Oomishaalee kee gara faayiloota adda addaatti ergi
- csv/excel
- xml
- json

Kallattiin gara Shopify CMS tti galchuu

- products api
- availability api
Yfifx tajaajila onlaayinii oomishaalee gara mana daldalaa Shopify keessaniitti galchuudha. Yfifx kuusdeetaa oomishaalee keessanii ijaaruu fi gatii fi istookii manneen daldalaa Shopify toora interneetii irratti fooyyessuuf isin dandeessisa. Meeshaa nyaata dhiyeessitootaa ofumaan adeemsisuuf gargaaru qofa osoo hin taane, dalagaalee gatii irra deebi’anii murteessuu, qabiyyee oomishaa fooyyessuu qaba. yfifx muuxannoowwan gaarii nyaata dhiyeessitootaa fi dorgomtoota Shopify, hordoffii gatii fi qabiyyee web scrapers fi kkf wajjin hojjechuuf.

Nyaata bifa kamiyyuu galchi

Oomishaalee nyaata bifa armaan gadii irraa galchuu ni dandeessa: csv,excel,xml,json fi filannoo isaanii kamiyyuu. Walqunnamtii fayyadamaa keessatti, kaartaa tarjaa / nyaata ifteessuu qofa si barbaachisa fi kana qofa! Filannoon kun barbaachisoodha sababiin isaas dhiyeessitoota haaraa wajjin saffisaan hojjechuu akka jalqabdu waan si dandeessisuufi fi filannoowwan bal’aan adeemsa nyaataaf ta’an deetaa karaa hunda caaluun qopheessuuf si gargaara.

Kuusaa Shopify kee irraa deetaa oomishaalee bifa armaan gadiitiin Erguu dandeessa

 • CSV, Ekseel, XML, JSON
 • API qaqqabummaa
 • Kallatti galchuu/fooyyessi/walsimsiisuu

Filannoowwan nyaata galchuuf

 • PC irraa harkaan olkaa'uu
 • web link (http)
 • ftp
 • ergaa email
 • dropbox
 • google drive
 • api
Yoo daldalli keessan guddachaa jira ta'e dhiyeessitoota baay'ee kanneen karaa adda addaatiin odeeffannoo oomishaa isiniif qoodan akka qabdan ni amanna. Akkasumas irra deddeebiin dabaluudhaaf oomishaalee fooyya’iinsa suuqii keessan irratti oomishaalee nyaata dhiyeessitootaa irraa ofumaan galchuu qabdu.

Dhiyeessitoota haaraa shopify keessan waliin wal qunnamsiisaa

 • gatii gurgurtaa jumlaa ilaaluu
 • assortment dabaluu
 • moodeela dropshipping wajjin hojjechuu
 • gatii dhiyeessitootaa jijjiiruu
Taphattoota dropshipping biroo wajjin yoo wal bira qabamtan adda ta'uuf isin dandeessisa. Yeroo isaan dhiyeessaa haaraa waliin wal qunnamuuf torban 1 dabarsuu barbaadan hojii kana sa'aatii 1-2 hojjechuu dandeessu. Google'f ejjennoo SEO keessan ni dabala.

Oomishaalee Walbira Qabsiisuu

 • tokkoon tokkoon oomishaaf dhiyeessaa hundarra gaarii ta’e argachuu
 • gatii dorgomtootaa ilaaluu
 • dalagaalee harkaa fi ofumaan oomishaalee walsimsiisuuf
 • oomishaalee walfakkaatan wal bira qabuu
Yoo oomisha walfakkaataa dhiyeessitoota adda addaa irraa gurgurte yfifx tokkoon tokkoon oomishaaf gatii gaarii fi dhiyeessaa hundarra gaarii ta'e filachuuf si dandeessisa. Yoo suuqii dropshipping qabaattan gatii hundarra gaarii ta'e suuqii keessan irratti maxxansuu akka dandeessan walii galaa - maamiltoonni keessan ni jaallatu!

Shallaggii gatii

 • foormulaadhaan
 • Foormulaawwan RRP/MRP
 • oomishaalee argaman qofaaf
 • filtara gosa, maqaa, sadarkaa gatiitiin
 • dandeettii harkaan saaguu
 • dursa dhiyeessitootaaf kenna
 • baasii ergaa
Yeroo hunda gatii dhumaa oomisha keetii irra deebitee shallaguu qabda, yfifx sanaaf yeroo qusachuuf si dandeessisa. Jijjiirama gatiif foormulaa/seera/filtara al tokko ibsi yeroo hunda yeroo yfifx fooyya'iinsa MainFeed kee jalqabu siif hojjeta.

Deeggarsa RRP

 • yoo jiraate RRP fayyadamuu
 • RRP caalaa gatii salphaadhaan gurguru
 • RRP ol gurguruu
Yoo dhiyeessiin keessan RRP/MRP qabaate yfifx yeroo oomisha keessaniif gatii irra deebi'ee murteessu sana tilmaama keessa galcha. Yoo adabbii dropshipping store keessaniif argachuu hin barbaanne oomisha keessan hundaaf RRP karaa sirrii ta'een adeemsisuu qabdu. Garuu yoo gatii RRP waliin "taphachuu" barbaadde fi ol'aanaa ykn gadi aanaa gurguruu barbaadde kanaaf yfifx irratti dalagaalee addaa fayyadamuu dandeessa.

Gatii fi baay'ina haaromsuu

 • guutummaatti ofumaan haaromsuu
 • foormulaa hundaan haaromsuu
 • al tokko dhaabatee dagate
 • eegumsa gatamuu irraa

Qabiyyee oomishaa

 • oomishaalee garaagarummaa qaban (combinatoins filannoowwan qaban) ni deeggaramu
 • filannoowwan walxaxaa ta’an hundi ni deeggaramu
 • nyaata biroo irraa galchuu
 • dalagaalee man'ee oomishaalee barbaachisoo ta'an haaromsuuf

Nyaata ofumaan hojjechuu

 • adeemsa nyaataa sagantaa tokkoon jalqabuu
 • otoomaatikii sansalata gochootaa
 • ofumaan nyaata liinkiidhaan, poostaa irraa, APIn buufachuu
 • nyaata biyya alaatii galfame ofumaan hojjechuu

Jalqaba beellamame

 • gochoonni hundi ofumaan jalqabamuu danda'u
 • feeds buufachuu
 • oomisha haaraa galchuu
 • oomishaalee durii haaromsuu
 • gosa tokkoon calaluu
 • jijjiirraa maallaqaa haaraa fe’uu
 • margin tilmaama keessa galchuun gatii fooyyessuu (akka foormulaa hundaatti) .
 • daataa gara saayitii erguu

Hordoffii Gatii Dorgomtootaa

 • gatii wal bira qabuu
 • web scraper gatii oomishaa ni walitti qaba
 • deetaa haaraa galchuu
 • gatii keessan irra deebi’anii shallaguuf itti fayyadamaa

Seenaa jijjiirama oomishaa

Tokkoon tokkoon nyaataaf

 • oomishaalee haaraa agarsiisa
 • oomishaalee badan agarsiisa
 • oomishaalee bakka baay’inni itti jijjiirame agarsiisa
 • oomishaalee bakka gatiin itti jijjiirame agarsiisa
 • agarsiisa jijjiirama giraafii fi gabatee keessatti
Yoo nyaata dhiyeessitootaa irratti maaltu akka jijjiirame, eessatti istookiin jijjiirame, gatii fi kkf beekuun nama hawwata ta'e. yfifx jijjiirama kana agarsiisa. Yoo duula google AD ykn duula facebook AD suuqii keessaniif jalqabuu barbaaddan jijjiirama oomishaa duraan xiinxaluu fi oomisha ulaagaa keessaniif malu fudhachuu dandeessu.

Xiinxala Gatii fi Istookii Shopify

 • xiinxala jijjiirama gatii
 • xiinxala jijjiirama argamaa
 • xiinxala oomishaalee dhiyeessaa
 • xiinxala oomisha dorgomtootaa

Shopify CMS oomishaalee galchuu / fooyyessuu / irra deebi'anii gatii dropshipping ni deeggarra.

Shopify CSV fi Excel galchuu.

Tajaajila Yfifx.com fayyadamuun faayiloota CSV fi Exceli gara suuqii Shopify keessanitti galchaa!

Yfifx faayilii CSV kamiyyuu irraa deetaa galchuu / fooyyessuu / walsimsiisuuf ofumaan guutuu akka hojjettu siif hayyama, kuusaawwan Shopify keetii. Faayilota hamma kamiyyuu galchuu dandeessa: sana CSV safara 10GB irratti qoranne. Akkaataa itti hojjetu

1. Jijjiirama tokko malee oomishaalee CSV AS IS gara yfifx akka oomisha dhiyeessitootaatti galchita. 2. Irra deebiin gatii baasuuf seera margin ni ibsita. 3. Oomishaalee hunda ykn tuuta xiqqaa gosoota / oomishaalee dhiyeessitootaa kamiyyuu waan gara Shopify galchuu barbaaddu filatta. 4. yfifx oomishaalee filataman gatii haaraatiin MainFEED irratti haaromsa. 5. MainFEED kee karaa API ykn kallattiin SQL db calls gara Shopify store keetii erguu dandeessa ykn karaa API deetaa argachuu dandeessa.

Dirreewwan oomishaalee galchuu CSV Shopify

- SKU,ID,MPN,UPC,BARCODE,Ref fi kkf, - Gatii, Gatii Gurgurtaa, Gatii Durii, Hir'ina, . - Baay’ina/Istookii/Argamuu, . - Maqaa, - Ramaddiiwwan, . - Oomishaa, . - Amaloota, - Filannoo,Garaagarummaa (Halluu,Hanga kkf), . - Safartuu: L x W x H, fi Ulfaatina, . - Ibsa, - Fakkiiwwan , . - Url.


Faayilota CSV gara kuusaa Shopify keessanitti karaa yfifx.com galchi

yfifx oomishaalee fooyyessuu fi faayilii CSV kamiyyuu irraa manneen daldalaa Shopify keessaniif ofumaan guutuu akka hojjettan isin dandeessisa. Faayilota CSV dhiyeessitoota haaraa ofumaa dabaluu dandeessu ykn gaaffiidhaan akka siif goonu nu gaafachuuf.

Software keenya Shopify keessaa akkamitti akka fakkaatu armaan gaditti argadhaa.

Tarkaanfii 1 – Qindaa’ina nyaataa galchuu Shopify CSV

Filannoon hedduun jiru akkaataa faayilii CSV olkaa'uu — PC irraa — URL, FTP, Dropbox, waraqaa Google fi kkf irraa. — Imeelii irraa — yeroo tokko tokko file website supplier irraa client's login & password jalatti buufachuun barbaachisaadha (ni danda'ama garuu custom development ni barbaachisa)

Qajeelfama viidiyoo – nyaata dhiyeessaa uumuu fi faayilii olkaa’uu

Tarkaanfii 2 – Filannoo bifa CSV yeroo CSV Shopify galchuu

— akka durtiitti, sirnichi bifa faayilii ati ibsite hin beeku, . — algorithm qaroo ta'e Shopify'f ofuma isaatii (haala kee keessatti faayilii CSV) bifa adda baasuuf yaala — yoo dhimma kamiyyuu kan bifa adda baasuu irratti argite, garaagarummaa sirrii harkaan saaguu dandeessa

Tarkaanfii 3ffaa – CSV gara Shopifytti galchuu dura CSV, delimiter fi wrapper encoding gochuu

— akkaataa faayilii CSV itti qusachuu danda'u karaaleen hedduudha — sooftiweerii Shopify'f garaagarummaa faayila CSV waliigalaa banuuf qophaa'uu qaba — algorithm qaroo filannoo hunda ofumaan adda baasuuf yaala — fakkii kana irratti, bu'aa adda baasuu faayilii murtaa'eef argita — maamiltoonni yoo dhimmoota harkaan argite filannoo jijjiiruu danda'a

Qajeelfama viidiyoo – CSV gara Shopifytti galchuu dura CSV, daangeessaa fi marfataaf koodii gochuu

Tarkaanfii 4 – Hiika tarjaa faayilii CSV

— tokkoon tokkoon faayilii galchuu Shopify tarjaa qaba — fayyadamaan tarjaan kam maqaa akka of keessaa qabu, tarjaan kam gatii akka of keessaa qabu ibsuu qaba. Innis tarreewwan walsimsiisuudha — karaa 2 akkaataa sana gochuu dandeenyu faayilii CSV yfifx irratti 1) karaa hiika tarjaa 2) karaa hiika dirree moodeela oomishaa(haala sadarkaa olaanaa – qindaa’inoota dheeraa) .

Tarkaanfii 4.1 — Ramaddiiwwan fe’uu

1) Yoo gosootni fi gosootni xiqqaan tarjaa adda addaa keessatti argaman, sana booda fe'uuf maqaa tarjaa akka Ramaddii1, Ramaddii2 fi kkf ibsuu qabda.

2) Yoo gosootni fi gosootni xiqqaan man'ee tokko keessatti argaman, sana booda maqaa tarjaa akka CategoryMultivalued tti ibsina. Sana booda gara Sajoo Dheeraa caancala Ramaddiiwwan keessaa deemi, sarara RamaddiiDelimiter keessatti, addaan baastuu gosa fi gosa xiqqaa gidduu galchi. Fakkeenya koo keessatti kun slash dha.

Qajeelfama viidiyoo – Loading categories

Tarkaanfii 4.2 — Daataa oomishaa bu’uuraa fe’uu

Odeeffannoo bu’uuraa waa’ee oomishaa – SKU, Maqaa (dirreewwan buufachuuf barbaachisan), Gatii, Baay’ina fi kkf Isaan fe’uuf maqaa tarjaa sirritti walsimsiisuu qabda.

Qajeelfama viidiyoo – Daataa oomishaa bu’uuraa fe’uu

Tarkaanfii 4.3 — Fakkiiwwan olkaa’uu

1) Yoo hidhannoowwan fakkiiwwanii tarjaa adda addaa keessatti argaman, sana booda maqaa tarjaa tokkoon tokkoo isaaniif “Fakkii 1 (URL)” jechuun ibsuu qabda.

2) Yoo hidhannoowwan fakkii hunduu man'ee tokko keessatti tarjaa tokko keessatti argaman, maqaa tarjaa akka “Image1 (URL)” jennee ibsina. Itti aansuudhaan, gara Sajoo Dheeraa → Fakkiiwwan caancala deemi, sarara "ImagesDelimiter" keessatti, addaan baastuu fakkiiwwan gidduu jiru galchi.

Qajeelfama viidiyoo – Fakkiiwwan olkaa’uu

Tarkaanfii 4.4 — Amaloota fe’uu

1)Bulk loading kan amaloota. Yoo tarjaaleen amaloota faayilii keessa jiran tokko tokkoon deeman, kana booda tarjaa jalqabaa amala qabuuf, maqaa akka "FeatureFirst" tti ibsina, maqaawwanii fi gatiiwwan tarjaawwan hafan ofumaan ni fe'amu.

2) Yoo tarjaaleen amala qaban faayilii keessatti tartiiba ala ta'an, tarjaaleen amala qaban akka "Feature1", "Feature2" fi kkftti ibsamu. Akkasumas maqaa amala sararoota "MaqaaAmaloota" keessatti Sajoo Dheeraa caancala Amaloota keessatti galchi.

Qajeelfama viidiyoo – Amaloota fe’uu

Tarkaanfii 4.5 — Oomishaalee garaagarummaa qaban fe’uu

1)Oomishaalee garaagarummaa qaban fe'uuf, faayilii keessatti tarjaan SKU qabu kan garaagarummaa hunda walitti fidu jiraachuu qaba (akka SKUtti ibsina) fi tokkoon tokkoon garaagarummaatiif tarjaan SKU addaa mataa isaa qabu (tarjaa akkasitti ibsina a WalnyaatinsaSku). Sajoo Dheeraa → caancala Walnyaatinsa keessatti, tarjaa kam irraa gatiiwwan Gatii, Baay'ina, Fakkii fi kkf akka fudhannu galchina.

2)Filannoowwan garaagarummaa buufachuu kee mirkaneessi — kunis garaagarummaa oomishaa tokko kan biraa irraa adda kan godhudha, fakkeenyaaf, guddina ykn halluu oomishaa ta'uu danda'a. Kana gochuuf, tarjaawwan filannoo qaban akka "Walnyaatinsa. Filannoo1", "Walnyaatinsa. Filannoo2", fi kkf ibsina, akkasumas qindaa'inoota Dheeraa → caancala Walnyaatinsa keessatti, sararoota "MaqaaFilannoo" keessatti, maqaa filannoowwanii galchi.

Qajeelfama viidiyoo – Oomishaalee garaagarummaa qaban fe’uu

Oomishaalee galchuu XML Shopify

Tajaajila Yfifx.com fayyadamuun faayiloota XML gara suuqii Shopify keessanitti galchaa!

Yfifx faayilii XML kamiyyuu irraa deetaa galchuu / fooyyessuu / walsimsiisuuf ofumaan guutuu akka hojjettu siif hayyama, kuusaawwan Shopify keetii. Faayilota hamma kamiyyuu galchuu dandeessa: sana hamma 10GB XML irratti qoranne.


Akkaataa itti hojjetu

1. Jijjiirama tokko malee oomishaalee XML AS IS gara yfifx akka oomisha dhiyeessitootaatti galchita. 2. Irra deebiin gatii baasuuf seera margin ni ibsita. 3. Oomishaalee hunda ykn tuuta xiqqaa gosoota / oomishaalee dhiyeessitootaa kamiyyuu waan gara Shopify galchuu barbaaddu filatta. 4. yfifx oomishaalee filataman gatii haaraatiin MainFEED irratti haaromsa. 5. MainFEED kee karaa API ykn kallattiin SQL db calls gara Shopify store keetii erguu dandeessa ykn karaa API deetaa argachuu dandeessa.

Dirreewwan oomishaalee galchuuf XML Shopify

- SKU,ID,MPN,UPC,BARCODE,Ref fi kkf, - Gatii, Gatii Gurgurtaa, Gatii Durii, Hir'ina, . - Baay’ina/Istookii/Argamuu, . - Maqaa, - Ramaddiiwwan, . - Oomishaa, . - Amaloota, - Filannoo,Garaagarummaa (Halluu,Hanga kkf), . - Safartuu: L x W x H, fi Ulfaatina, . - Ibsa, - Fakkiiwwan , . - Url.Nu qunnamaa guyyaa 14f demo bilisaa argadhaa
Faayilota XML gara kuusaa Shopify keessanitti galchaa!

yfifx faayilii XML kamiyyuu irraa suuqiiwwan Shopify keessaniif fooyya'iinsa oomishaalee fi walsimsiisuuf ofumaan guutuu akka hojjettan isin dandeessisa. Faayilota XML dhiyeessitoota haaraa ofumaa dabaluu dandeessa ykn gaaffiidhaan akka sana siif goonu nu gaafachuuf.

Software keenya Shopify keessaa akkamitti akka fakkaatu armaan gaditti argattu

Tarkaanfii 1ffaa – Qindeessituu nyaataa

Filannoon hedduun jiru akkaataa faayilii XML olkaa'uu — PC irraa — URL, FTP, Dropbox, waraqaa Google fi kkf irraa. — Imeelii irraa — yeroo tokko tokko file website supplier irraa client's login & password jalatti buufachuun barbaachisaadha (ni danda'ama garuu custom development ni barbaachisa)

Qajeelfama viidiyoo - nyaata dhiyeessaa uumuu fi faayilii olkaa'uu

Tarkaanfii 2ffaa – Filannoo bifa XML

— akka durtiitti, sirnichi bifa faayilii ati ibsite hin beeku, . — algorithm qaroo ta'e Shopify'f ofumaa (haala kee keessatti faayilii XML) bifa adda baasuuf yaala — yoo dhimma kamiyyuu kan bifa adda baasuu irratti argite, garaagarummaa sirrii harkaan saaguu dandeessa

Tarkaanfii 3 — Hiika mallattoolee XML faayilii XML tiif

— tokkoon tokkoon faayilii XML galchuu Shopify mallattoo qaba

— fayyadamaan XML maqaa maal akka of keessaa qabu, tarjaa maaltu gatii akka of keessaa qabu ibsuu qaba. Innis tarreewwan walsimsiisuudha — karaaleen 2 akkaataa sana gochuu dandeenyu faayilii XML yfifx irratti 1) karaa hiika tags

Tarkaanfii 4 — Dirreewwan barbaachisoo faayilii XML keetii XPath ibsi

Faayilli XML istaandaardii uggura lama of keessaa qaba: uggura gosoota qabuu fi uggura kaardii oomishaa qabu. Blookiin kaardii oomishaa qabu bilookii xiqqaa fakkiiwwan qabu, bilookiin amala qabu, bilookiin garaagarummaa oomishaa qabu of keessatti qabachuu danda’a

Qajeelfama viidiyoo - Caasaa faayilii Xml

Tarkaanfii 4.1 — gosoota

1) Jalqaba, qaamolee hundee gosoota of keessaa qaban hiiknee sararoota "Category._Item" fi "Category._Root" keessatti galchina. XPath gara elementoota hundee karaa "//" galfama.

2) Itti aansuudhaan, amaloota mallattoo "gosoota": "id" fi "parentId" tiif XPath galchina. XPath gara amalootaatti karaa "//@" galfama.

3) Maqaa gosa sanaaf XPath galchi. Kana gochuuf, gatiiwwan mallattoo "Category" baasuu qabna. XPath maqaa gosa "//text()" ta'a.

4) Tokkoon tokkoon kaardii oomishaa mallattoo oomishni kun gosa kam akka qabu agarsiisu qaba. Yeroo baayyee mallattoon kun "CategoryID" jedhama. XPath "CategoryID" sarara "Product.CategoryId" keessatti galfama.

Qajeelfama viidiyoo - XPath gosa sanaaf galchi

Tarkaanfii 4.2 — oomisha

1) Qaamolee hundee kaardii oomishaa of keessaa qaban ibsinee sarara "Product._Root" fi "Product._Item" keessatti XPath isaanii galchina. Faayilota tokko tokko keessatti qaamni hundee "Product._Root" hin jiru, haala kana keessatti "Product._Item" qofa galchina.

Qajeelfama viidiyoo - Hundee elementii kaardii oomishaa

2) Sana booda XPath gara gatiiwwan SKU (dirree galtee barbaachisu), Maqaa, Baay'ina, Gatii fi kkf galchi.

Qajeelfama viidiyoo - XPath gara gatiiwwan deetaa

Tarkaanfii 4.3 — fakkiiwwan

1) Yoo fakkiiwwan kaardii oomishaa keessatti uggura addaa ta'an, sana booda XPath gara elementoota hundee uggura fakkiiwwan qabaniifi mallattoo walitti hidhamiinsa fakkichaa of keessaa qabutti galchi

2) Yoo hidhiin fakkichaa kaardii oomishaa keessatti akka mallattoo addaatti galmaa'e, sana booda XPath gara hidhaa sarara "Product.ImageUrl" keessa jirutti galchi.

Qajeelfama viidiyoo - fakkiiwwan galchuu

Tarkaanfii 4.4 — amaloota

1)Yoo amaloonni kaardii oomishaa keessatti bilookii adda ta'e keessatti argaman, sana booda XPath gara elementoota hundee bilookichaa sararoota "Product.Features_Item" fi "Product.Features_Root" keessatti galchi.

2) XPath gara maqaa fi gatii amalaatti sararoota "Product.Feature Name" fi "Product.Feature Value" keessatti galfama.

3) Yoo amaloonni kaardii oomishaa keessatti argaman, sana booda sarara "Product.FeaturesExtra" jedhu keessatti XPath itti galchi. Jalqaba maqaa amaloota, sana booda "[--->]" fi XPath gara amalootaatti galchina. Yoo amaloonni akkasii hedduun jiraatan, kana booda addaan baasu isaan gidduu jiru - "[itti aanu]" ta'a.

Tarkaanfii 4.5 — oomishaalee garaagarummaa qaban

1)Garaagarummaa oomishaa galchuun oomisha galchuu wajjin wal fakkaata, jalqaba akkasumas elementoota hundee bilookii garaagarummaa oomishaatiin ibsinee sararoota "Variant._Root" fi "Variant._Item"" jedhu keessatti XPath isaanitti galchina.

Qajeelfama viidiyoo - Qaamolee hundee bilookii garaagarummaa oomishaa wajjin

2) Itti aansuudhaan XPath gara product variant data kan buufachuu qabdanitti galchi

Qajeelfama viidiyoo - XPath gara deetaa garaagarummaa oomishaatti

3) filannoowwan oomishaa garaagarummaa qaban. Yoo filannoowwan oomishaalee garaagarummaa qaban faayilii keessatti mallattoo adda addaatiin argaman, kana booda XPath gara isaatti sarara "Variant.OptionsExtra" keessatti galchi. Jalqaba, maqaa filannoo galchi, sana booda "[--->]" fi XPath gara filannootti galchi. Yoo filannoowwan akkasii hedduun jiraatan, kana booda addaan baasu isaan gidduu jiru - "[itti aanu]" ta'a.

4) Yoo filannoowwan oomishaa garaagarummaa qaban uggura addaa keessatti argaman, sana booda XPath gara qaamolee hundee uggura sararoota "Variant.Options_Root" fi "Variant.Options_Item" keessatti galchi. XPath gara maqaa fi gatii filannoo sararoota "Variant.Option Name" fi "Variant.Option Value" keessatti galfama.

Qajeelfama viidiyoo - filannoowwan oomishaa

Ramaddiiwwan Ofiin gara suuqii Shopify keessanitti galchi

You can import categories from any csv xml excel file into your shopify .
We store categories from source file like tags.
You can use tags for building smart categories for your shopify store.

Maqaa gosoota madda (ykn daandii) gara gosoota kuusaa kee irraa kaartaa gochuu dandeessa. Kaartaadhaaf faayilii excel tarjaa 2 qabu fayyadamuu qabda: madda fi galma.

Dabalataanis gosoota hin barbaachifne galtee keessaa baasuun ni danda'ama.

amaloota galchuu

Filannoo & garaagarummaa oomishaa gara Shopify galchu

YfiFX oomisha Filannoo & garaagarummaa oomishaalee gara Shopify tti baay'inaan galchuuf si dandeessisa.

Daangaa Shopify'f – oomisha 1 tokkoof hanga filannoo 3 – oomisha 1 tokkoof hanga garaagarummaa 100

Filannoowwanii fi garaagarummaa gosa madda faayilii kamiyyuu irraa fe'uu dandeessa: csv excel xml json.

Fakkiiwwan Jumlaa Oomishaalee Shopify tiif galchuu

Shopify fakkiiwwan galchuu - qajeelfama gabaabaa

Tarkaanfii 1. Daataa gara yfifx galchuu (gara kutaa dhiyeessaa barbaachisaa ta’etti) .

Tarkaanfii 2. Nyaata Guddaa yfifx Irratti Fooyyessi - Faankishinii "Repricing" hojjedhu

Step 3. Export updated data from yfifx into your Shopify mana daldalaa toora interneetii.

*** - All steps can be automated via scheduler.
simple mode - select column from combo-box
advanced mode - define column names

Stocks & gatii update

yfifx sooftiweerii bulchiinsa inventarii Shopify ti. yfifx ilaalcha giiridii salphaa fayyadamuun oomisha Shopify fi istookii jijjiirama kee akka bulchitu si dandeessisa.

Margin & markup kan jedhu

Mallattoon gatii dabalataa gatii bittaati. Markup bu'aa argachuu fi baasii dhaabbatichaa hunda uwwisuuf si dandeessisa. Gurgurtaa milkaa'aa ta'eef, margin barbaachisa, yoo oomisha gatii bitaatiin gurgurte, sana booda bu'aan 0 waliin walqixa ta'a.

Meeshaalee gatii salphaadhaan gurguruuf, ati akka abbaa suuqii onlaayinii tokkootti gatii dhiyeessitoonni dhiyeessan irratti mallattoo kaa’uu qabda. Akkasumas gatii marsariitii dhiyeessaa irratti argamu gadi marsariitii irratti kaa’uu dandeessu. Kana gochuuf, yeroo tajaajila keenya keessatti seera gatii uumtu, haala kana keessatti, margina negaatiivii saaguu qabda.

Tajaajilli yfifx dandeettii mallattoo adda addaa gochuu, akkasumas gatii dhiyeessaa isa xiqqaa argachuu qaba.

Malleen gatii oomishaalee irra deebiin gatii itti murteessan: 1.1.

 1. Mallattoo dhuunfaa oomisha murtaa’eef. Yoo duraan tokkoon tokkoo oomishaaf koofiishinii mallattoo dhuunfaa qabaatte, gara yfifx galchuu dandeessa.
 2. Tokkoon tokkoon dhiyeessaadhaaf mallattoo. Kun dalagaa istaandaardii kan ta’ee fi gosa oomishaa, gatii oomishaa, maqaa irratti hundaa’uun nyaata dhiyeessaa tokkoon tokkoo isaaniif seera mallattoo dhuunfaa saaguuf isin dandeessisudha.
 3. Gatii dorgomtootaa irratti hundaa’uun mallattoo daayinamikii. Isaan kun filannoowwan mallattoo qabxii 2 irratti ibsaman, dabalataan gatii dorgomtootaati. Gatiin kee gatii dorgomaa (hir’achuu danda’a, dabaluu danda’a) sirrii ta’uun ni sirreeffama, garuu gatii bittaa fi margina ykn RRP xiqqaa ibsame (yoo jiraate) gadi miti.
 4. Mallattoo sadarkaa Nyaata Guddaa (tarree gatii kee) .

Barbaachisaa! Gatiin waliigalaa oomishaalee, mallattoo tilmaama keessa galchuun, yeroo faankishinii “Gatii fi baay’ina Nyaata Guddaa irratti haaromsi” jalqabdu kan mul’atu yoo ta’u, battaluma nyaata dhiyeessaa keessatti seera uumtee booda miti.

Margin sadarkaa Nyaata Guddaa ykn nyaata dhiyeessaa irratti

Seerotni gatii sadarkaa nyaata dhiyeessaa fi / ykn nyaata Guddaa irratti qindaa’uu danda’u. Nyaata Guddaa fi nyaata dhiyeessaa lamaan keessatti seera gatii yoo jiraate, dursi margina sadarkaa nyaata Guddaa irratti tilmaama keessa galfamuu qaba.

Tokkoon tokkoon tarree gatiitiif, margiin dhuunfaa ta’uu danda’a, fakkeenyaaf, margina maqaawwan murtaa’aniif, hamma gatii ykn mallattoo gosa tokkoof ykn oomisha murtaa’eef.

Herrega dhuunfaa fayyadamaa tajaajila yfifx keessatti, qaree Nyaata menu keessaa cuqaasuun tarree nyaata olkaa'amee mul'atu keessatti isa adeemsisuuf barbaaddu filadhu.

Sana booda Margin Setup cuqaasuun foddaa 'Margin rules for feed' banamu keessatti 'Create new rule' cuqaasaa.

Foddaan haaraan, gulaalaa Seera Ijoo, ni banama, kan keessatti margina murtaa'e maqaa dhahuu dandeessu, maallaqa ifteessuu dandeessu, gosa fi (ykn) oomishtoota kam irratti margiin akka hojiirra oolu agarsiisuu dandeessu, marginality fi kaffaltii tilmaama keessa galchuun foormulaa uumi geejjibni meeshaalee, gatii durii uumuu:

Qabduu “Save” cuqaasuun seerri uumame foddaa “Margin rules for feed” keessatti ni mul’ata.

Gatii Durii Ijaarsa

Seera Margin keessatti Gatii Durii uumuu dandeessa. Gatiin durii meeshaalee marsariitii irratti hir'ina uumuuf si dandeessisa.

Gatii Durii uumuuf, koofiishiin K durii seera gatii keessatti ibsamuu qaba. K old jechuun dhibbeentaa gatiin oomishaa itti dabaluudha.

Gatiin durii foormulaa — Gatii * (1+ (K durii / 100)) tiin uuma.

Mallattoo oomisha dhuunfaa

Ofii keetii oomisha murtaa'eef mallattoo dhuunfaa saaguu dandeessa ykn tarjaa mallattoo fe'uu dandeessa fi yfifx mallattoo fe'ame tilmaama keessa galchuun ofumaan gatii irra deebi'ee shallaga.

Haala yeroo dhiyeessaan tarree gatii keessa jiru tokkoon tokkoon oomishaaf mallattoo dhuunfaa kennu keessatti, yeroo oomisha gara yfifx galchu, tarjaa kana akka Mallattoo (K, %), Mallattoo (Coefficient, *) fi Mallattoo (S, +) jettee moggaasuu dandeessa. .

For example:

Tarree gatii erga fe'amee booda, mallattoon ofumaan ilaaltuu oomishaa keessatti caancala Mallattoo keessatti mul'ata:

Amala oomishaalee margin hin qabne

1 Yoo seera Margin nyaata dhiyeessaa keessatti ykn nyaata Guddaa keessatti raawwatiinsa hin qabne ta’e, sana booda gatiin bittaa gatii gurgurtaa oomishaalee ta’a:

2 Nyaata dhiyeessaa keessa yookiin nyaata ijoo keessa seerri margin yoo jiraate, garuu oomishni gosa filatame ykn oomishtootaaf margiin itti hojiirra ooleef gara gatiitti hin bu’u, gatiin oomisha akkasii nyaata ijoo keessatti . gara zeerootti deebi'uu. Akkasumas dogongorri Text Log of Price & Quantity recalculation in the Main Feed keessatti ni mul’ata – “Dogongorri: Qormaata – Dhiyeessaan foormulaa qaba garuu namni hojiirra oolche hin jiru, kanaaf gatii = 0 ta’a”:

Gatii Oomishaalee Shopify

Softiweeri gatii irra deebiin murteessuu Shopify fayyadami. Software gatii irra deebi'uu bara 2009 irraa eegalee hojjenna. Gurgurtaa keessan guddisuu fi bu'aa guddisuu karaa sooftiweerii gatii irra deebi'uu ofumaan Shopify'f

Gurgurtaa dabalataa

Bakka gabaatti gatii hundarra gaarii ta'e kenni Gurgurtaa dabalataas argadhu. Madda alaa kamirraayyuu deetaa dorgomtootaa galchuu dandeessa: excel file, email,price monitoring api. yfifx deetaa walsimsiisaa yeroo dhugaa ni fe'a, oomishaalee Shopify kee irra deebi'ee gatii murteessuuf ni fayyadama.

Nu qunnamaa guyyaa 14f demo bilisaa argadhaa

Wabii bu’aa xiqqaa barbaachisu

Software min malee meeshaalee gurguruuf siif hin kennu. bu'aa. yfifx dorgomtoonni kee keessaa tokko gatii xiqqaa dabalataa maxxansee oomisha kee bu'aa malee akka hin gurgurre yoo si dhorke case detects.

Nu qunnamaa guyyaa 14f demo bilisaa argadhaa

Tooftaalee adda addaa Shopify repricing

Tooftaa gurguddoo 2 akkaataa repricing itti gootan Shopify store keessan irratti. 1 - dorgomtoota malee gatii. 2 - gatii dorgomtoota waliin.

Bu'aa guddaa argachuu Shopify repricing fayyadamuun

Software for Shopify yoo dorgomtoonni hin jirre bu'aa guddaa siif argamsiisa. yfifx taatee kan adda baasu yeroo dorgomtoonni oomisha murtaa'eef hin jirree fi yoo dhugaa ta'e yfifx set max. bu'aa % oomisha sanaaf ofumaan.

Irra deebiin gatii Shopify keessaniif seera irra deebiin gatii adda addaa uumi

yfifx filtara bal'aa bakka fi akkaataa seera margina ofumaan oomishaalee Shopify keessaniif irra deebi'anii gatii itti fayyadamtan qaba.

sagantaa qopheessaa

Oomishaalee saagi yeroo 1 galchuu fi sana booda oomishaalee galchuu / fooyyessuu karaa sagantaa ofumaan fiigi.

Algoritmii Walsimsiisaa

Daldaltoonni oomisha 1K-200K ofumaan gara manneen daldalaa onlaayinii keessaniitti akka galchan ni taasisa. 1. Bulchiinsa gosoota suuqii onlaayinii keessaniif Yoo ramaddiin hin jirre (haaraa ta'e) haala biraa keessatti ni uuma uumamni ni darba. 2. Bulchiinsa oomishaalee mana daldalaa onlaayinii keessaniif Yoo oomishni hin jirre (SKUn ni sakatta'ama) haala biraa keessatti ni uumama oomishaaf ni haaromfama Gatii, STOCK / Baay'ina, Argamuu. 3. Bulk oomishaalee suuqii onlaayinii keessanii ibsa galchuu Dirreewwan armaan gadii oomisha haaraadhaaf ni galfamu: - SKU, 2019. - maqaa, - baay'ina, - argamuu, . - gatii, - fakkiiwwan hunda, . - amaloota, - filannoowwan (variants) hariiroo hunda waliin, . - ibsa: gabaabaa & guutuu, . - ramaddii gara gosa ( 1 ykn baay'ee).

FAQ

Deetaa filannoo/variants oomishaa ni deeggartuu?

Eeyyee, ni qabna. Garaagarummaan hundi sirritti ni baafama. Fakkeenyaaf safara, halluuwwan sku, gatii, argamuun sirrii ta'een ni baafamu.

Karaa API deetaa buufachuu nan danda'aa?

Eeyyee ni dandeessa.

Nyaata hedduu irraa daataa gara herrega 1tti galchuu nan danda'aa?

Eeyyee ni dandeessa.

Dhiyeessaa/gosa/oomisha murtaa'eef margin amala saaguu nan danda'aa?

Eeyyee ni dandeessa.

Omishni walfakkaataan dhiyeessitoota 2 (gatii adda addaa fi istookii adda addaa) irratti argamaa? Dhimma akkasii ni deeggartuu?

Eeyyee ni deeggarra.

Kuusaa xiqqaa dhuunfaa koo qaba + dhiyeessitoota waliin drop shipping tiin hojjedha. Dhimmoota akkanaa ni deeggartuu?

Eeyyee, ni qabna.

Ida’amuu Dhiyeessitootaa

Dhiyeessaa yfifx waliin walitti makuu barbaaddan qabduu? Rakkoo hin qabu, walitti makamuu dandeenya!

Web Scrapers - walitti makamuu

Yoo dhiyeessaan keessan daataa hin kennine web scrapers fayyadamaa.

Gurgurtaa qunnamaa & walitti makamuu keessan ni tilmaamna.

Walitti makamuu API

Gurgurtaa qunnamaa & walitti makamuu keessan ni tilmaamna.

CSV, Walitti makamuu Faayilii Excel

Gosti faayiloota akkasii dhuguma yfifx irratti fayyadamuun salphaadha.

XML Faayilii walitti makamuu

Gosti faayilii akkasii qindeessaa amala barbaada.

Gurgurtaa qunnamaa & walitti makamuu keessan ni tilmaamna.

JSON Faayilii walitti makamuu

Gosti faayilii akkasii qindeessaa amala barbaada.

Gurgurtaa qunnamaa & walitti makamuu keessan ni tilmaamna.

Api qaqqabummaa

Daataa erguu

Barreeffamoota oomishaa, qabiyyee, amaloota, filannoowwan Shopify hiikuu

Yoo barreeffamoota keetiif hiika argachuu barbaadde ykn maddoota adda addaa irraa deetaa walitti makuu barbaadde ykn barreeffama karaa Google / Bing / Yandex tajaajila hiikkaa karaa API hiikuuf.

Nyaata dhiyeessaa gara nyaata Guddaatti waraabuu

Tajaajila yfifx keessatti hojjechuu osoo hin jalqabin dura, akka seeraatti, duraan nyaata Main kee qabda, odeeffannoon irraa gara mana daldalaa onlaayinii keetii deemu — kun maqaa fi ibsa oomishaalee, gatii isaanii, fi argama isaaniiti. Yeroo tajaajila keessatti hojjechuu jalqabdu battaluma sanatti Main feed kana buufatta, yoo qabaatte.

Akkasumas nyaata gatii dhiyeessitoota keetii buufachuu fi haaromsuu fi oomishaalee tarreewwan gatii kana keessa jiran gidduutti wabii ni uumta. Nyaata Guddaa jalqabarraa uumuu ykn nyaata dhiyeessaa haaraa tokko tokkoon dabaluu si barbaachisuu danda’a. Sana booda meeshaalee meeshaalee hin barbaachifne tarree gatii murtaa'e keessatti haquu dandeessa.

Oomishaalee nyaata dhiyeessaa irraa gara nyaata Guddaatti waraabuuf karaaleen sadii jiru. Mala waraabbii kamiinuu, wabiiwwan oomishaalee dhiyeessaa fi Nyaata Guddaa gidduu jiran ofumaan ijaaramu.

Oomishaalee karaa faankishinii “Copy supplier’s feed into Main feed” jedhuun waraabuu .

Mala waraabbii kanaan oomishoonni nyaata dhiyeessaa irraa dhufan hundi waraabamu, faankishiniin “Kaartaa Gosoota” jedhus ni argama.

Faankishiniiwwan menu keessaa fi tarree gadi bu'aa keessatti — “Copy supplier feed into Main feed” dhiibi.

Foddaa banamu keessatti, Supplier Feed kan dhiyeessaa oomishaalee irraa waraabuu barbaaddan filachuun “Run copy” cuqaasaa.

Fuula gatii dhiyeessaa irraa oomishaalee waraabuu

Malli kun yeroo oomishaalee hunda waraabuu barbaaddu, fi yeroo oomishaalee gartokkee tarree gatii dhiyeessaa irraa waraabuu barbaaddutti mijataa dha, fakkeenyaaf, oomishaalee Filter irratti hojjetame.

Gara fuula gatii dhiyeessaa deemuun “Copy all to the Main Feed” cuqaasaa:

Oomishaalee nyaata dhiyeessaa irraa gara nyaata Guddaatti filannoodhaan waraabuu

Gara fuula gatii dhiyeessaa deemtee, oomishaalee barbaachisoo mallattooleetiin waraabuuf filadhuutii “Copy to Main Feed” cuqaasi:

Dogoggora, maaliif oomishni waraabamuu dhiisuu danda'a

Yeroo baayyee oomisha tokko waraabuu akka jalqabdu ni ta'a, garuu hin ta'u.

Sababoonni oomishni gara Nyaata Guddaatti hin waraabamneef kanneen armaan gadiiti:

 1. Omishni kun duraanuu Nyaata Guddaa keessa jira. Akkaataa maal gochuu akka qabnu sakatta'uu: Main Feed banuun barruu oomisha waraabamee barbaacha keessa galchuun jiraachuu isaa ilaalaa. Yoo akkas ta'e, sana booda oomisha waraabuu ykn haquu barbaaddu waliin wabii ijaarii irra deebi'ii waraabi.
 2. Omishni kun oomisha Nyaata Guddaa irraa argame waliin wabii qaba. Wabii oomisha hin jirre waliin Nyaata Guddaa keessatti ta'uu danda'a, sana booda mallattoon dabalataa walitti hidhamiinsa magariisa hin ifu. Akkaataa maal gochuu akka qabnu ilaallu: qaree References kan supplier’s feed keessatti bana, sana booda “Show bad references” cuqaasuun barruu keenya barbaacha keessatti galchi. Yoo wabii argame, haquu dandeessa. Yoo sadarkaa qindaa'inoota jalqabaa fi qorannoo irra jirta ta'e wabiiwwan cabee hunda haquu dandeessa.
 3. Walsimsiisa gosa fayyadamaa jirta (yoo hin fayyadamne, wanti kun siif barbaachisaa miti) akkasumas gosa oomisha waraabameef hin ibsamne. Akkaataa maal gochuu akka qabdu sakatta'uu: oomisha waraabame banaa (qaree Banaa oomishaaf), gara caancala Ramaddiiwwanii deemii sarara gosa guutuu waraabi. Sana booda gara menu “Functions — Copy supplier feed into Main feed” jedhu deemuun, supplier filachuun faayilii Categories Mapping (button “Download template”) buufadhaa. Faayilii Excel baniitii gosa oomishaa isa keessa jiru barbaadi (CTRL + F). Yoo hin jirre faayilii sanatti dabalii irra deebi'ii waraabi.
 4. Yoo wantootni 1-3 sakatta’amanii fi oomishni ammallee hin waraabamne ta’e, nuuf barreessaa, nutis rakkinicha furuuf isin gargaarra.

Hiikkaa – akkamitti akka hojjetamuu fi maaliif akka barbaachisu.

Barreeffama afaan tokko irraa gara afaan biraatti hiikuu

Barreeffama afaan tokko irraa gara afaan biraatti hiikuun karaa API hiikkaa Google hojjeta.

Karaa Sajoo Nyaata Guddaa kan qindaa’ee fi yeroo oomishni nyaata dhiyeessaa irraa gara Nyaata Guddaatti waraabamu ykn sadarkaa nyaata dhiyeessaa irratti kan hojjetu yoo ta’u yeroo tarreen gatii fe’amu hojjeta.

Settings of the feed keessatti sarara “Google Translate” keessatti afaan kamirraa akka hiikamu, gara afaan kamitti akka hiikamu fi ApiKey akkaataa foormulaa: From | Gara | ApiKey jedhamuun beekama. Koodiiwwan afaanii argachuun ni danda’ama

as.

Jecha tokko jecha biraatiin bakka buusuu

Filannoon hiikkaa kun galmee jechootaa qindeessuu kan barbaadu yoo ta’u, yeroo oomishni nyaata dhiyeessaa irraa gara Nyaata Guddaatti waraabamu hojjeta. Dabalataan, yeroo oomishaalee gara tarree gatiitti galfaman karaa faankishiniiwwanii hiikkaawwan galmee jechootaa irraa waamuun ni danda'ama.

Faankishiniin “hiikkaawwan” barbaachisaadha, fakkeenyaaf, haalawwan armaan gadii adeemsa gatii keessatti. 1. Jecha tokko tarree gatii jalqabaa keessaa kan biraatiin bakka buusi, ykn guutummaatti haqi. Fakkeenyaaf, ibsa oomishaa keessatti lakkoofsi bilbilaa haqamuu ykn gara kan keetii jijjiiramuu qabu jira. 2. Jecha / gaalee tokko gara kan biraatti baay’inaan jijjiiruu. Fakkeenyaaf, yeroo sirna Ameerikaa irraa gara sirna Raashiyaatti safara jijjiiruu qabdu.

Tuutni hiikkaa qindaa’a.

Gara caancala “Words replacement” jedhutti deemaa:

Galmee jechootaa hiikkaa qindeessuun:

Hiikkaawwan faayilii bifa Excel tiin saaguu.

Sajoo sadarkaa olaanaa buufachuu Excel keessatti, foormulaan dirree barbaadameef saagama, . Fakkeenyaaf, = Translator.StringFullChange (F) — gaaleewwan tokko tokkoon bakka buusa yookaan = Translator.TranslateText (F) — jecha jalqabaa barruu keessaa isa haaraatiin bakka buusuuf fayyadama. Bakka F = tarjaa dhangii madda hiikkaaf irraa fudhatamu.

Kan bakka bu’u jechoota malee kutaalee jechootaa akka hin taane hubachuun barbaachisaadha.

Yoo kutaalee jechootaa bakka buusuu barbaadde, sana booda faankishinii C# istaandaardii fayyadami — dhangii.Bakka buusi (“irraa”, “gara”) .

Fakkeenya gatiiwwan filannoo tarree gatii keessatti hiikuu

Hiikkaawwan faayilii bifa kamiinuu saaguu.

Gara Faankishiniiwwan — Qabiyyee — Gatii hiikkaa:

Gatii fi man’eewwan hiikkaa jalqabuu barbaaddu filadhuutii “Fiigi” cuqaasi:

Fooyyessituu nyaata hedduu

Bulk feeds updater filannoo “Scheduler” ti, gatiiwwan naannootti buufamaniif mijataadha. Fooyyessituu nyaata hedduu foddaa tokko keessatti fe'iinsa gatii fooyyessuuf qindeessuuf, fooyya'iinsa dabalataa fi erguuf Nyaata Guddaa jalqabuuf hayyama.

Hojiiwwan hundinuu qindaa'inoota yeroo darbe ittiin jalqabamaniin jalqabamu.

Dursa Nyaata

Akka durtiitti, nyaatni tokkollee filannoo hin qabu. Garuu akkas ta'ee dhiyeessaa filachuu qabda. Kanaaf ammoo faankishiniin “Feeds Priority” jedhu fayyadama.

Kanaafuu Omishni sun oomishaalee dhiyeessaa wajjin walqabatan yoo qabaate, yoo xiqqaate isaan keessaa tokko dursa nyaataa keessa yoo jiraate, sana booda kan dursa olaanaa qabu “mo’ataa” ta’a, gatii fi baay’inni isaa meeshaa sanaaf irra deebiin shallaggii keessatti ni fayyadama Nyaata Guddaa irraa.

Gara Qindeessituu — Dursa Nyaataa deemi. Foddaa banamu keessatti mallattoo filannoo “Use feeds priorities” kaa’i, sararoota sochoosi, tartiiba barbaadamu kan dhiyeessitoota’ feed saagiitii “Save” cuqaasi:

Nyaata Dhiyeessitootaa keessatti RRP/MRP waliin hojjechuu

Nyaata Dhiyeessaa keessatti RRP/MRP waliin hojjechuun yfifx keessatti ni deeggarama. Barreeffama kana keessatti dhimma RRP waliin hojjechuu ilaalla.

RRP fi MRP maali:

 • RRP — Gatii Gurgurtaa Gorfamu.
 • MRP — Gatii Gurgurtaa Xiqqaa.

Ija adeemsa gatii RRP fi MRP irraa yoo ilaalle kun waanuma tokko.

yfifx gabaabduu RRP qaaqa qindeessaa fi qaamolee mul'ataa hunda keessatti fayyadama.

RRPn maaliif?

Dhiyeessaan, oomishtoonni gurgurtoota adda addaatiif gatii xiqqaa gabaa keessatti argamu bulchuuf jecha RRP ni beeksisa, ni to’ata.

Gabaabumatti RRP caalaa gatii salphaadhaan gurguruun hin danda'amu. Akkasumas yeroo baayyee RRPn kan to’atamu yoo ta’u, qoqqobbii namoota seera cabsan irratti ni raawwatama (oomishaan hin ergamu, hir’inni ni bada, fi kkf).

RRP Nyaata Dhiyeessaa keessatti akkamitti tilmaama keessa galchuu dandeenya?

Akka durtiitti, yoo wanta RRP irraa buufatte, sana booda RRPn yeroo oomisha sanaaf gatii irra deebi'u ni fayyadama. Kanneen keessatti gatiin gurgurtaa = RRP ta’a.

Akka tasaatti oomishni walfakkaataan dhiyeessitoota adda addaa RRP adda addaa qaban irraa argama. Yoo haalli akkasii jiraate, yfifx RRP gadi aanaa akka gatiitti fudhata.

Akkamitti RRP caalaa gatii salphaadhaan gurguruu dandeenya?

Filannoon hedduun jira. Tokkoon tokkoon maloota kanaa faayidaa fi miidhaa mataa isaa qaba. Kam akka si barbaachisu, yeroo qorannoo faankishinii hubachuu dandeessa:

 1. RRP gara Nyaata Dhiyeessaatti hin olkaa’inaa.
 2. Gatii RRP irraa irra deebi'anii shallaguu irraa hanqisi. Kana gochuuf, Supplier’s Feed keessatti, kutaa Settings deemee mallattoo “Disabling price list from recalculate” kaa’i, “Save” cuqaasi.
 3. Sajoo “RRP disable” dandeessifame waliin margin (Pricing) uumi. Gara Margin Setup — Seera haaraa uumuu, margin saaguu fi sanduuqa “RRP disable” irratti mallattoo kaa’uu, “Save” cuqaasaa:
 4. Fayyadama RRP Nyaata Dhiyeessaa murtaa’eef hanqisi. Supplier’s Feed keessatti kutaa Setting jedhutti seenuun mallattoo “RRP disable” jedhu kaa’uudhaan, “Save” cuqaasaa.
 5. RRP faankishinii irra deebiin madaaluu keessatti akka addunyaatti hanqisi. Gara “Functions — Update prices and quantities at Main Feed” dhaqi, “RRP disable” irratti mallattoo kaa’iitii “Update” cuqaasi.

Akkamitti RRP ol gurguruu dandeenya?

Yeroo baayyee, ammallee RRP irratti gurguru. Garuu gatii RRP labsame caalaa gurguruun kan danda’amuu fi barbaachisaa ta’e ni jira.

Fakkeenyaaf, kun baay’ee barbaachisaa dha yoo oomisha gabaa irratti gurgurte, hordoffiin gatii yeroo murtaa’e tokkotti oomisha murtaa’eef dorgomtoonni akka hin jirre agarsiise. Sana booda RRP olitti gurguruu dandeessu.

yfifx keessatti, faankishinii “Gatii fi baay’ina Fooyyessi Nyaata Guddaa irratti” keessatti amala armaan gadii saaguun ni danda’ama:

Nyaata Ijoo Al-ergii

Odeeffannoo waa'ee oomishaalee duraan marsariitii kee irratti argaman haaromsuuf, dalagaa yfifx fayyadami — Nyaata Guddaa (tajaajila irraa) erguu.

Nyaata Guddaa gara faayiliitti ergi

Nyaata Guddaa gara faayilii erguun salphaatti raawwatama: sajoo keessatti, Faankishiniiwwan — Nyaata Guddaa Ergi cuqaasi. Foddaa mul'atu keessatti, Export config for Main Feed irratti cuqaasi:

Foddaa “Export config for Main Feed” keessatti gosa faayilii filadhu. Sana booda “Save” (3) cuqaasuun foddaa cufaa:

Foddaa “Main Feed Export” keessatti, Fiigi cuqaasi. Yeroo gara faayilii erguun xumuramu, faayilii tarjaa Faayilota Al-ergii irraa buufachuu dandeessa:

Main Feed gara email tti erguu

Nyaata Guddaa gara iimeelii erguuf, dirqama:

 1. Akkaataa faayilii kan Nyaata Guddaa itti olkaa'amu fili.
 2. E-mail Nyaanni Guddaan itti ergamu bifa filatameen barreessi.
 3. Itti aansuudhaan, “Save” cuqaasuun, foddaa “Export config for Main Feed” cufaatii al-ergii jalqabi:

Erga al-ergii xumuramee booda, xalayaan faayilii Nyaata Guddaa hin fe'amne qabu gara iimeelii keessaniitti ni ergama:

Kaartaa gosoota gara gosoota marsariitii keetii

Akkasitti ta’e yeroo baay’ee Nyaata Dhiyeessaa keessatti gosootni hin jiran, garuu haalli faallaa kanaas ni ta’a — ni jiru.

Dhiyeessaan tokko nyaata fi gosoota isaa keessatti yeroo dhiyeessu, gosoota kana gosoota isaanii wajjin, gosoota Nyaata Guddaa wajjin walbira qabuun barbaachisaa ta’a. Kun tarkaanfii dirqamaa miti yoo nyaata mataa keetii maddisiise qabaatte, akkasumas gatii fi baay'ina haaromsuu qofa si barbaachisa.

Yeroo isin barbaachisutti

Kun yeroo nyaata dhiyeessaa tokkoo gara Nyaata Guddaatti waraabdu haalawwan armaan gadii keessatti barbaachisaa dha:

 • Yeroo Nyaata Guddaa kee nyaata dhiyeessaa irraa uumtu (nyaata mataa keetii hin qabdu), fi gosootni asitti barbaachisu.
 • Oomishaalee haaraa (harkaan ykn ofumaan) Nyaata Dhiyeessaa irraa gara Nyaata Guddaatti (nyaata keessanitti) dabaluu. Oomishaaleen nyaata keetif gosoota sirrii ta'an keessatti kufuu qabu, qindaa'inni kun kanaaf gargaaruu danda'a.

Kun akka hojjetuuf Nyaanni Dhiyeessaa gosoota fe’amuu qaba. Nyaata Dhiyeessaa keessatti gosootni jiraachuu fi dhiisuu isaanii gara Nyaata Dhiyeessaa barbaadame dhaquun button Categories dhiibuun ilaaluun ni danda’ama, wanti akka suuraa kanaa ni jiraata:

Yoo gosootni jiraatan, sajoo kaartaa gosoota kanaa gara gosoota keetii — gosoota Nyaata Guddaa.

Akkamitti akka hojjetamu

In the yfifx menu, select Functions → Copy supplier feed into Main feed:

A dialog box will open, in which you need to select the Supplier’s Feed from which we will copy the products to the Main Feed and for which you need to configure the mapping of categories. Choose from the list of Supplier’s Feed and download the template (list of categories) for customization:

Unkaan faayilii Excel kan tarree gosoota qabuudha. Tarree lammaffaa keessatti, maqaa fi man’ee gosoota keetii agarsiisuu qabda, bakka oomishaalee Nyaata Dhiyeessaa irraa gara Nyaata Guddaa (nyaata kee) dabarsuu qabdu.

If the category and products do not need to be moved, leave the cell empty:

After editing the file, save it and load it back into the system for the required Supplier’s Feed:

Fakkeenya gosoota kaartaa

1 Uggura — maqaaleen gosoota man'ee wajjin jijjiiramaniiru

2 Uggura — man'eelee duwwaa, gosootni kun hin waraabaman.

3 Uggura — yoo gosoota hedduu gara tokkotti walitti makuu barbaadde, gosa galmaaf maqaa walfakkaataa barreessi.

Qabiyyee Nyaata Guddaa dhiyeessaa irraa haaromsi

Nyaata Guddaa yfifx keessatti, qabiyyee nyaata dhiyeessitoota biroo kan yfifx keessa jiran irraa dabaluu ykn fooyyessuu dandeessa.

Maaliif barbaachisaadha — yoo oomishoonni Nyaata Guddaa keessa jiran qabiyyee gahaa hin qaban ta'e, olkaa'iinsa biroo kamiyyuu kan qabdu irraa dabaluu ykn fooyyessuu dandeessa. Kunis qabiyyee marsariitii dhiyeessaa irraa buufachuu ta’uu danda’a, fakkeenyaaf. Yookaan qabiyyee biroo MM irratti olkaa'ame kamiyyuu.

Kanarraa kan ka’e, faankishinichi kaardii oomishaa keessan qabiyyee maddoota biroo irraa badeen “badhaadhina” akka gootan isin dandeessisa.

Qabiyyee malees, parameetaroota biroo kamiyyuu, kan akka ulfaatina oomishaa, oomishtootaa, barruu oomishtootaa fi kkf haaromsuu dandeessa.

Qabiyyee haaromsuuf, dirqama:

 1. PM keessatti supplier’s feed uumuun faayila itti olkaa’uu
 2. oomishaalee Nyaata Guddaa fi nyaata dhiyeessaa gidduutti wabiiwwan ijaaruu, bakka qabiyyeen itti olkaa’ame;
 3. faankishinii fooyya'iinsa qabiyyee eegali, kunis wabiiwwan uumaman fayyadamuun Nyaata Guddaa haaromsa.

Faankishinii fooyya'iinsa qabiyyee jalqabuuf, gara Faankishiniiwwan — Qabiyyee — Qabiyyee Nyaata Ijoo dhiyeessaa irraa haaromsi

Foddaa banamu keessatti, nyaata dhiyeessaa kan Nyaata Guddaa irraa haaromsinu filachuun dirree fooyya’uu qabu filadhaa. Filannoon fooyya'iinsaa sadii jiru: yeroo hunda fooyyessuu, yoo duwwaa ta'e qofa fooyyessuu, fi gatiiwwan haaraa dabaluu (tarreewwan qofaaf).

Sagantaa qopheessaa

yfifx keessatti, sagantaa kan gochoota qindaa'an baay'ee ofumaan raawwatu saaguu dandeessa.

Yeroo sagantichi jalqabu, hojiiwwan armaan gadii durtiidhaan ni hojjetamu:

 1. Nyaata dhiyeessitoota madda alaa qaban hundi ni fe'amu (walqabsiisaatiin, poostaa irraa, API fi kkf). Yoo nyaanni dhiyeessitootaa kompiitara irraa fe’ame, nyaanni akkasii akkaataa kanaan hin fe’amu.
 2. Eebba faankishinii “Gatii fi baay’ina Main feed irratti haaromsuu”. Akkasumas nyaata dorgomtootaa tilmaama keessa galchuun gatii irra deebi'uu, yoo qindaa'e.
 3. Al-ergii Nyaata Guddaa.

Hojiiwwan hundinuu qindaa'inoota yeroo darbe ittiin jalqabamaniin jalqabamu.

Akkasumas tuuta dhuunfaa ajajootaa fi qindaa'inoota sagantaa irratti hojjetamuu danda'an uumuun ni danda'ama. Gaaffii kanaan deeggarsa qunnamuu qabdu.

Faankishiniiwwan (qabiyyee fooyyessuu, wabiiwwan ijaarsaa, gatii waraabuu fi kkf) kanneen walqunnamtii yfifx keessatti argaman hundi jechuun ni danda'ama sagantaa irratti eegalamuu danda'u.

Tajaajila yfifx keessatti oomishaalee gidduutti wabiiwwan ijaaruu

Wabiiwwan ijaarsaa oomisha Nyaata Guddaa irraa argamee fi oomisha nyaata dhiyeessaa irraa argame walbira qabuudha, fi booda booda oomisha Nyaata Guddaa irraa oomisha nyaata dhiyeessaa irraa argame waliin wabii ijaarame fayyadamuun fooyya’uudha.

Maaliif kana godhu?

Yeroo tokko tokko oomishni walfakkaataan SKU adda addaa fi amala biroo qabaachuu danda’a. SKU oomishtoonni uuman SKU gurgurataa irraa adda ta'uu danda'a, ykn maqaan oomishaa afaanota adda addaa ​​tarree gatii adda addaatiin ta'uu danda'a, ykn bakka adda addaa irraa kan dhiyaate fi kkf.Wabiiwwan oomishaalee gidduu jiran dachaa akka hin taaneef gargaaru marsariitii irratti fi sirritti margin gochuu, gatii bittaa xiqqaa dhiyeessitootaa tilmaama keessa galchuun (gatii xiqqaan gabaasa Cuunfaa keessattis ilaalamuu danda’a, yoo wabiiwwan qindaa’an).

Omishni tokko marsariiticha irratti ni jiraata (irra deddeebi’uu dogoggoraa hin qabu) gatii xiqqaa dhiyeessaa irratti margina qaba.

Wabiiwwan gosa lama qabu — harkaan fi ofumaan kan hojjetaman. Qabatamaan, kun, akka seeraatti, walnyaatinsa filannoo lamaan, yeroo algoritmiin ofumaan dursee hojjetu, achiis wanti ofumaan hin hidhamne harkaan xumuramu.

Wabiiwwan ofumaan ijaaruu

Akkaawuntii dhuunfaa fayyadamaa tajaajila yfifx keessatti, menu keessatti, Functions cuqaasuun tarree gadi bu’aa irraa “Build references” filadhu.

Wabiiwwan oomishaalee gidduutti taasifamu akkaataa barruu (filannoo hundarra gaarii), maqaa ykn daataa birootiin. Sajoo keessatti, nyaata dhiyeessaa kam gidduutti amma wabii akka uumtu ifteessi (1), dirree wabiif filadhu (2) fi adeemsa jalqabi (3).

Adeemsi wabiiwwan ijaaruu erga xumuramee booda, foddaan “Durtii wabiiwwan adeemsaan ijaaraman” ni banama. Foddaa kana keessatti, wabiiwwan uumaman hunda gara bu'uuraatti saaguu ykn wabiiwwan haquu dandeessa:

Erga wabiiwwan ijaaranii booda, oomishoonni wabii qaban halluu mallattoo dabalataa jijjiiru — halluu diimaa irraa, magariisa ta'a. Mallattoo dabalataa yeroo cuqaastu, gabatee waa’ee oomishaa ni mul’ata, kan keessatti nyaata dhiyeessaa kam oomishni kun akka ta’ee fi gatii bittaa fi gatii gurgurtaa maal akka ta’e arguu dandeessu (fakkeenya kana keessatti, mallattoo %10 waliin).

Yoo oomishni nyaata haaromfame dhiyeessaa keessa jiru badee booda deebi'ee mul'atellee, wabii ni deebi'a. Kanaafidha, nyaata dhiyeessaa kamiyyuu keessatti, filannoodhaan ykn oomishaalee hunda haquu dandeessa, garuu nyaata dhiyeessaa ofii isaatii miti (nyaata dhiyeessaa tarree nyaata irraa kan haqamu fuula nyaataa irratti mirga irratti Haquu cuqaasuun). Yoo guutummaatti nyaata dhiyeessaa ofii isaatii haqxe, sana booda deetaan sirnicha irraa hundi ni bada, akkasumas nyaata dhiyeessaa irra deebitee fe’uu, walsimsiisa dirree saaguu fi oomishaalee nyaata dhiyeessaa kanaa fi kanneen biroo gidduutti wabii uumuu qabda.

Wabiiwwan harkaan ijaaruu

Wabii oomishaalee Nyaata Guddaa fi nyaata dhiyeessaa gidduu jiru saaguuf:

 1. Nyaata dhiyeessaa keessaa oomisha filadhuutii “+” (1) cuqaasaa;
 2. “Add reference” kan jedhu cuqaasaa (2);
 3. Foddaa banamu keessatti, nyaata dhiyeessaa kan wabii ittiin hojjettu filadhu (3);
 4. Tarree keessaa oomisha barbaadde filadhu ykn barruu barbaacha mirgaa (4) fayyadamuun barbaadi .
 5. Oomisha barbaadde filadhu (5);
 6. “Wabii dabaluu” (6) cuqaasi.

Gatii fi baay'ina haaromsuu

Tajaajilli yfifx dalagaa gatii fi baay’ina ofumaan fooyyessuu hojiirra oolcha.

Faankishiniin “Gatii fi baay’ina Nyaata Guddaa irratti haaromsuu” dalagaa ijoo yfifx ti. Faankishiniin kun akkasumas irra deebiin shallaggii gatii margina murtaa’een, uumamuu gatii durii kan jalqabu yoo ta’u, gatii dorgomtootaa tilmaama keessa galchuun irra deebiin madaallii ni jalqaba.

Gatiin fi baay'inni Nyaata Guddaa keessatti haaromfama, deetaan irraa gara kuusaa toora interneetii keessaniitti ergama ykn gara faayilii Excel, CSV, XML, YML, JSON tti olkaa'ama. Gatiin fi baay’inni akka fooyya’uuf, tarreewwan gatii dhiyeessitootaa tajaajilicha irratti olkaa’uu fi oomishaalee gidduutti wabii uumuu qabda.

Yoo nyaanni dhiyeessitootaa fe’ame, sana booda menu irraa Functions filadhuutii tarree gadi bu’aa keessatti “Update prices and quantities at Main feed” cuqaasi.

Foddaa “Price and Quantities update for Main feed from supplier feed” keessatti waan si barbaachisu filachuu qabda — gatii, baay’ina ykn gatii durii fooyyessuu; oomishaalee gatii fi (ykn) baay’ina zeeroo waliin walqixa ta’een haaromsuu; gatii gurgurtaa RRP caalaa akka ol ta’uuf saanduqa irratti mallattoo kaa’i; gabaasa Cuunfaa ijaaruu jalqabuudhaan. Akkaataa oomishaalee wabii malee itti hojjettu filachuu dandeessa — osoo hin jijjiiramne dhiisi, baay'ina zeeroo, ykn baay'ina fi gatii lamaan zeeroo. Adeemsa update jalqabuuf “Update” cuqaasuu qabdu.

Nyaata warraa SKUn haaromsuu

Dhiyeessaan tokko tarree gatii tokko qabiyyee oomishaalee waliin, tarree gatii biraa keessatti immoo fakkeenyaaf gatii fi baay’ina kan kennu haalli ni jira. Tarreewwan gatii lamaan kana tokkotti walitti makuuf — yfifx keessatti, gatii uumuun ni danda'ama — warra (qabiyyee ijoo) fi mucaa (fakkeenyaaf, gatii fi baay'ina).

Yeroo tarree gatii mucaa fe'u, man'eewwan qindaa'inoota buufachuu keessatti ifteessaman, fakkeenyaaf, gatiiwwanii fi baay'ina, ofumaan nyaata warraa keessatti ni fooyya'u. Nyaanni warraa akka barreeffamichaatti haaromfama.

Akkaataa tarree gatii warraa uumuu fi haaromsuu

 1. Dursinee nyaata warraa fe'anna. Fakkeenyaaf, tarree gatii gatii fi baay'inni keessa hin jirre nan fe'a, tarree gatii lammaffaa irraas tarjaawwan kana haaromsuu na barbaachisa:
 2. Tarree gatii lammaffaa uumi, kan nyaata mucaa itti fe'annu.
 3. Sajoo nyaata warraa fooyyessuuf, ID nyaata warraa beekuu si barbaachisa. Kana gochuuf, tarree gatii uumame keessatti, maqaa tarree gatii cuqaasi. Tarree nyaata dhiyeessitoota hunda agarsiifame irraa, nyaata warraa barbaaduu fi ID isaa yaadachuu si barbaachisa.
 4. Itti aansuudhaan, “Upload” kan jedhu cuqaasaa.
 5. Foddaa buufannaa keessatti gosa buufannaa sirrii ta’e (1) filadhuutii sarara isa gadii “Extra settings” (2) cuqaasi.
 6. Sarara “Parent Price ID” keessatti — ID nyaata warraa barreessi.
 7. Sarara “ParentPriceUpdateProcessingMode (Qty, Price, RRP, Weight fi kkf)” keessatti — dirree fooyya’uu qabu barreessi, yoo man’eewwan hedduu jiraatan, sana booda komaandiin adda baafame. Fakkeenyaaf, gatii fi argama haaromsuu yoo barbaadde, sarara — Qty,Price(3) keessatti barreessi.
 8. “Continue” (4) cuqaasuun akkuma barame tarree gatii fe’aa.
 9. Bu'aa nyaata mucaa nyaata warraa keessatti fe'uu irraa kan ka'e, man'eewwan ati qindaa'inoota keessatti ifteessite akka SKUtti ofumaan ni fooyya'u. Dhimma koo irratti, nyaata daa'imaa nyaata warraa keessatti erga fe'amee booda, gatiin, fi baay'inni isaa fooyya'eera:

Dirreewwan jiran haaromsuuf

Mala fooyyessuu kana fayyadamuun, baay'inaafi gatii qofa osoo hin taane, irra caalaan man'eewwan yfifx keessa jiran fooyyessuu dandeessa. Fakkeenyonni maqaa dirree gabatee kana keessatti argamuu danda'u:

Amaloota oomishaa walsimsiisuu

Maanuwaalii kana keessatti faankishinii “Matching features” jedhu xiinxalla.

Fakkeenyaaf, nyaata Dhiyeessaa keessatti amalli “Olka’iinsa (mm)” jedhu jira, Nyaata Guddaa keessatti immoo amalli walfakkaataan “Olka’iinsa, mm” jedhamee barreeffameera. Yeroo oomishaalee nyaata Dhiyeessaa irraa gara Nyaata Guddaatti waraabdu amaloota dachaa akka hin uumneef, faankishinii “Amaloota walsimsiisuu” fayyadamuu dandeessa.

Kana gochuuf, nyaata Dhiyeessaa keessatti, gara caancala “Matching features” jedhutti deemi:

Gulaallii baay’inaan amalootaaf, “Download current settings” (1) cuqaasaa, faayilii ni buufama kan amaloota maqaa jijjiiraman tarjaa lammaffaa keessatti barreessuu qabdan. Akkasumas, amaloota faayilii keessaa gosoota hundaaf ykn gosoota murtaa'aniif gulaaluu dandeessa. Erga faayilii gulaaluu xumurtee booda, button “Upload new settings” jedhu cuqaasuun gara tajaajilaatti olkaa’i (2) .

Jalqabuuf qophiidhaa?

Guyyaa 14 bilisaan yaalaa!