DropShipping awtomatizasiýasy üçin önümleri “Shopify” dükanyna import ediň

Täze hasap dörediň

14 gün mugt synap görüň!


Düwürtikli düşüriş meseleleriňizi awtomatlaşdyryň - önümleriň ätiýaçlyklaryny, dükanlaryňyza bahalary import we täzeläň

Açylýan önümleri import ediň

- CSV/Excel
- XML
- JSON
- API

Söwda etmek üçin önümleri eksport ediň

- Shopify csv
- Shopify API

Önümleriň awtomatiki görnüşi

- Üpjün edijileriň bahalaryna esaslanýar
- Bäsdeşleriň bahalaryna esaslanýar
- RRP goldawy
- Erbet bahalar barada duýduryş
- Rutin meselelerini meýilleşdiriji

“Shopify” önümleri üçin baha belligini we marginini kesgitläň

Bahalary formulalar boýunça üýtgediň
baglydyr:
- bahasy, walýuta
- öndüriji, kategoriýa
- senesi, wagty
- agramy.

Göz öňünde tutulan önüm meýdanlaryny satyn alyň

- Aýratynlyklary, Görnüşleri, Görnüşleri

Önümleriň süzülmesi

Islendik meýdan boýunça süzüň

Birnäçe baha

Diňe esasy (esasy) bahany däl, 1 önüm üçin 10 goşmaça bahany goldaýarys

Walýuta

- Köp walýuta goldawy:USD,EUR,CNY,TL...
- Jemgyýetçilik API-den hakyky wagtda täzelenme

Üpjün edijileriň önümleri üçin API giriş

- Maglumatlary eksport ediň
- Işleri işlediň we barlaň

Birnäçe eksport profilini goldaýar

- böleklere bölünýär
- dürli bazarlar üçin dürli iýmitler
- her faýl üçin dürli bahalar

Birnäçe format goldaýar

Önümleriňizi dürli faýllara eksport ediň
- csv/excel
- xml
- json

“Chopify CMS” -e göni import

- products api
- availability api
“Yfifx”, “Shopify” dükanyna önümleri import etmek üçin onlaýn hyzmatdyr. “Yfifx” önümleriň maglumatlar bazasyny gurmaga we onlaýn “Shopify” dükanlary üçin bahalary we paýnamalary täzelemäge mümkinçilik berýär. Diňe üpjün edijiniň iýmitlerini awtomatiki gaýtadan işlemek üçin gural däl, eýsem köpeltmek, önümleriň mazmunyny täzelemek funksiýalary bar. “Yfifx” üpjün edijileriň we bäsdeşleriň “Shopify” -iň iýmitleri, bahalara gözegçilik we mazmun web gyryjylary we ş.m. bilen işlemek üçin iň oňat tejribe.

Islendik formatdaky iýmitleri import ediň

Aşakdaky formatlardaky iýmitlerden önümleri import edip bilersiňiz: csv, Excel, xml, json we olaryň islendik görnüşi. Ulanyjy interfeýsinde diňe sütünleriň / iýmitleriň kartalaşdyrylyşyny görkezmeli we hut şu! Bu opsiýalar möhümdir, sebäbi täze üpjün edijiler bilen çalt işe başlamaga mümkinçilik berer we iýmleri gaýtadan işlemek üçin giň mümkinçilikler maglumatlary iň gowy usulda taýýarlamaga kömek eder.

“Shopify” dükanyndan önüm maglumatlaryny aşakdaky formatlarda eksport edip bilersiňiz

 • CSV, Excel, XML, JSON
 • API giriş
 • Göni import / täzelenme / sinhronlamak

Iýmitleri import etmegiň görnüşleri

 • kompýuterden el bilen ýüklemek
 • web link (http)
 • ftp
 • e-poçta habary
 • dropbox
 • google drive
 • api
Işewürligiňiz ösýän bolsa, önümler barada maglumatlary dürli usullar bilen paýlaşýan üpjün edijileriňiziň köpdügine ynanýarys. Dükanyňyzdaky önümleriň täzelenmegi üçin ýygylygy ýokarlandyrmak üçin üpjün edijileriň iýmitlerinden import edilýän önümleri awtomatlaşdyrmaly.

Dükanyňyza täze üpjün edijileri birikdiriň

 • lomaý bahalary barlaň
 • assortimentini köpeltmek
 • düşýän model bilen işlemek
 • üpjün edijiniň bahalaryny üýtgetmek
Beýleki düşýän oýunçylar bilen deňeşdirilende başgaça bolmaga mümkinçilik berer. Täze üpjün ediji bilen birikmek üçin 1 hepde sarp etmeli bolanda, bu işi 1-2 sagat edip bilersiňiz. Google üçin SEO pozisiýalaryňyzy artdyrar.

Önümleri deňeşdiriň

 • her önüm üçin iň oňat üpjün edijini tapyň
 • bäsdeşleriň bahalaryny barlaň
 • gabat gelýän önümler üçin el bilen we awtomatiki funksiýalar
 • meňzeş önümleri deňeşdiriň
Şol bir önümi dürli üpjün edijilerden satsaňyz, yfifx her önüm üçin iň gowy bahany we iň gowy üpjün edijini saýlamaga mümkinçilik berýär. Dükanyňyzda iň gowy bahany dükanyňyzda çap edip biljekdigiňize razy boluň - müşderileriňiz göwnünden turar!

Bahalary hasaplamak

 • formulalar bilen
 • RRP / MRP formulalary
 • diňe elýeterli önümler üçin
 • kategoriýalar, markalar, bahalar boýunça süzgüçler
 • el bilen düzmek ukyby
 • üpjün edijileriň ileri tutulýan ugurlary
 • eltip bermek üçin çykdajylar
Elmydama önümleriňiziň soňky bahalaryny täzeden hasaplamaly bolarsyňyz, yfifx munuň üçin wagt tygşytlamaga mümkinçilik berýär. Bahalaryň üýtgemegi üçin formulalary / düzgünleri / süzgüçleri bir gezek kesgitläň we her gezek yfifx MainFeed täzelenmä başlanda size peýdaly bolar.

RRP goldawy

 • bar bolsa RRP ulanyň
 • RRP-den arzan satyň
 • RRP-den ýokarda satyň
Eger üpjünçiligiňizde RRP / MRP bar bolsa, yfifx önümleriňiziň haçan bahalandyryljakdygyny göz öňünde tutar. Açylýan dükanyňyz üçin jerime almak islemeýän bolsaňyz, satýan ähli önümleriňiz üçin RRP dogry işlemeli. Röne RRP bahalary bilen "oýnamak" we has ýokary ýa-da pes satmak isleseňiz, yfifx-de munuň üçin aýratyn funksiýalary ulanyp bilersiňiz.

Bahalary we mukdarlary täzelemek

 • doly awtomatiki täzelenme
 • ähli formulalar bilen täzelen
 • bir gezek guruň we ýatdan çykardyňyz
 • zyňmakdan goramak

Haryt mazmuny

 • wariantlary bolan önümler (opsiýalar bilen kombinatoinler) goldaýar
 • ähli çylşyrymly wariantlar goldanýar
 • beýleki iýmitlerden getiriň
 • zerur önüm meýdanlaryny täzelemek funksiýalary

Iýmitleri awtomatiki gaýtadan işlemek

 • iýmitleri gaýtadan işlemäge başlamak
 • hereketler zynjyryny awtomatlaşdyrmak
 • Iýmitleri baglanyşyklar, poçta, API arkaly awtomatiki göçürip almak
 • import edilýän iýmitleri awtomatiki gaýtadan işlemek

Meýilleşdirilen başlangyç

 • ähli hereketleri awtomatiki başlap bolar
 • iýmitleri göçürip alyň
 • täze önümleri import ediň
 • köne önümleri täzeläň
 • kategoriýa boýunça süzmek
 • täze walýuta hümmetini ýüklemek
 • marjini göz öňünde tutup bahalary täzelemek (ähli formulalara görä)
 • maglumatlary sahypa eksport ediň

Bäsdeşler bahalara gözegçilik

 • bahalary deňeşdiriň
 • web gyryjy önümiň bahalaryny ýygnaýar
 • täze maglumatlary import ediň
 • bahalaryňyzy gaýtadan hasaplamak üçin ulanyň

Önümiň üýtgemegi taryhy

Her iýmit üçin

 • täze önümleri görkezýär
 • ýiten önümleri görkezýär
 • mukdary üýtgedilen önümleri görkezýär
 • bahasynyň üýtgedilen önümlerini görkezýär
 • grafiklerde we tablisalarda üýtgeşmeleriň görkezilmegi
Üpjün edijileriň iýmitinde näme üýtgedilendigini, paýnamalaryň, bahalaryň we ş.m. üýtgänini bilmek gyzykly bolsa. yfifx bu üýtgeşmeleri görkezýär. Dükanyňyz üçin google AD kampaniýasyny ýa-da facebook AD kampaniýasyny başlamak isleseňiz, önümiň üýtgemelerini seljerip we ölçegleriňize laýyk önümleri alyp bilersiňiz.

“Shopify Price” we paýnamalaryň derňewi

 • bahalaryň üýtgemeginiň derňewi
 • elýeterliliginiň üýtgemelerini seljermek
 • üpjün edijiniň önümleriniň derňewi
 • bäsdeşiň önümleriniň derňewi

Önümleri import etmek / täzelemek / düşürmek üçin Shopify CMS-i goldaýarys.

CSV we Excel importyny satyn alyň.

Yfifx.com hyzmatyny ulanyp, Shopify dükanyna CSV we Exceli faýllaryny import ediň!

Yfifx, Shopify dükanlaryňyz üçin islendik CSV faýllaryndan maglumatlary import / täzelemek / sinhronlamak üçin doly awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Islendik ululykdaky faýllary import edip bilersiňiz: 10GB ululykdaky CSV-de synag etdik. Bu nähili işleýär

1. CSV AS IS önümlerini hiç hili üýtgetmän üpjün ediji önüm hökmünde yfifx-e import edýärsiňiz. 2. Köpeltmek üçin margin düzgünlerini kesgitleýärsiňiz. 3. Shopify-a import etmek isleýän zatlaryňyzy ýa-da üpjün edijileriň kategoriýalarynyň / önümleriniň islendik bölegini saýlaýarsyňyz. 4. yfifx MainFEED-de täze bahalar bilen saýlanan önümleri täzeleýär. 5. “MainFEED” -iňizi “Shopify” dükanyna API ýa-da göni SQL db jaňlary arkaly eksport edip bilersiňiz ýa-da API arkaly maglumatlara girip bilersiňiz.

CSV Shopify import üçin önüm meýdanlary

- SKU, ID, MPN, UPC, BARCODE, Ref we ş.m. - Bahasy, Satyş bahasy, Köne baha, arzanladyş, - mukdary / paýnamalary / barlygy, - Ady, - Kategoriýalar, - Öndüriji, - Aýratynlyklary, - Görnüşler, Görnüşler (Reňkler, Ölçegler we ş.m.), - Ölçegleri: L x W x H we Agram, - Düşündiriş, - Suratlar, - Url.


CSV faýllaryny yfifx.com arkaly Shopify dükanyňyza import ediň

yfifx önümleri täzelemek we “Shopify” dükanlaryňyz üçin islendik CSV faýllaryndan sinhronlamak üçin doly awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Täze üpjün edijiler CSV faýllaryny özi goşup bilersiňiz ýa-da islegiňiz boýunça muny etmegimizi haýyş edip bilersiňiz.

“Shopify” programma üpjünçiligimiziň içinde nähili görünýändigini aşakda tapyň.

1-nji ädim - “Shopify CSV” importy üçin iýmit konfigurasiýasy

CSV faýly nädip ýüklemelidigi barada birnäçe wariant bar - HK-den - URL, FTP, Dropbox, Google sahypalaryndan we ş.m. - E-poçta salgysyndan - käwagt müşderiniň giriş we paroly bilen üpjün ediji web sahypasyndan faýly göçürip almaly bolýar (bu mümkin, ýöne adaty ösüşi talap eder)

Wideo görkezmeleri - üpjün edijiniň iýmitini döretmek we faýl ýüklemek

2-nji ädim - CSV Shopify import wagtynda CSV formaty saýlamak

- tertip boýunça ulgam kesgitlän faýlyňyzyň görnüşini bilenok, - akylly algoritm, Shopify üçin formaty (siziň CSV faýlyňyzda) tapmaga synanyşýar - formaty kesgitlemek bilen baglanyşykly haýsydyr bir meseläni görseňiz, dogry warianty el bilen düzüp bilersiňiz

3-nji ädim - CSV-ni Shopify-a import etmezden ozal CSV, delimiter we örtük üçin kodlamak

- CSV faýly ýatda saklamagyň köp usuly bar - programma üpjünçiligi “Shopify” üçin CSV faýlyň umumy görnüşlerini açmaga taýyn bolmaly - akylly algoritm ähli wariantlary awtomatiki tapmaga synanyşýar - bu suratda belli bir faýl üçin ýüze çykaryş netijesini görýärsiňiz - meseläni el bilen görseňiz, müşderi opsiýalary üýtgedip biler

Wideo görkezmeleri - CSV-ni Shopify-a getirmezden ozal CSV, delimiter we örtük üçin kodlamak

4-nji ädim - CSV faýly üçin sütünleriň kesgitlemesi

- “Shopify import” üçin her faýlyň sütünleri bar - ulanyjy haýsy sütüniň atlarynyň bardygyny, haýsy sütüniň bahalarynyň bardygyny kesgitlemeli. Sütünlere gabat gelýär - yfifx-de CSV faýly üçin muny etmegiň 2 usuly bar 1) sütün kesgitlemesi arkaly 2) önümiň model meýdanlarynyň kesgitlemesi arkaly (ösen re modeim - giňeldilen sazlamalar)

4.1-nji ädim - Kategoriýalary ýüklemek

1) Kategoriýalar we kiçi kategoriýalar dürli sütünlerde ýerleşýän bolsa, olary ýüklemek üçin sütünleriň adyny 1-nji kategoriýa, 2-nji kategoriýa we ş.m. diýip kesgitlemeli.

2) Kategoriýalar we kiçi kategoriýalar bir öýjükde ýerleşýän bolsa, sütüniň adyny “CategoryMultivalued” diýip kesgitleýäris. Soňra “KategoriýaDelimiter” setirindäki “Kategoriýalar” goýmasyndaky Giňeldilen sazlamalara gidiň, kategoriýa bilen kiçi kategoriýanyň arasyndaky bölüjini giriziň. Mysal üçin, bu çyzgy.

Wideo görkezmeleri - Kategoriýalary ýüklemek

4.2 ädim - Esasy önüm maglumatlaryny ýüklemek

Önüm hakda esasy maglumatlar - SKU, Ady (göçürip almak üçin zerur meýdanlar), Bahasy, mukdary we ş.m. loadüklemek üçin sütün atlaryna dogry laýyk gelmeli.

Wideo görkezmeleri - Esasy önüm maglumatlaryny ýüklemek

4.3-nji ädim - Suratlary ýüklemek

1) Suratlara baglanyşyklar aýratyn sütünlerde ýerleşýän bolsa, her sütüniň adyny “Surat 1 (URL)” diýip kesgitlemeli.

2) Suratlara ähli baglanyşyklar bir öýjükde bir sütünde ýerleşýän bolsa, sütüniň adyny “Image1 (URL)” diýip kesgitleýäris. Ondan soň, "SuratlarDelimiter" setirindäki Giňeldilen sazlamalar → Suratlar goýmasyna giriň we şekilleriň arasyndaky bölüjini giriziň.

Wideo görkezmeleri - Suratlary ýüklemek

4.4-nji ädim - adingükleme aýratynlyklary

1) Aýratynlyklary köp ýüklemek. Faýldaky aýratynlyklary bolan sütünler birin-birin gidýän bolsa, aýratynlyk bilen birinji sütün üçin ady "FeatureFirst" diýip kesgitleýäris, galan sütünleriň atlary we bahalary awtomatiki usulda ýüklener.

2) Aýratynlyklary bolan sütünler faýlda tertipsiz bolsa, aýratynlyklary bolan sütünler "Feature1", "Feature2" we ş.m. kesgitlenýär. Aýratynlyklaryň adyny Giňeldilen sazlamalar bölümine "FeatureName" setirlerine giriziň.

Wideo görkezmeleri - adingükleme aýratynlyklary

4.5 ädim - Wariantlar bilen önümleri ýüklemek

1) Önümleri wariantlar bilen ýüklemek üçin faýlda ähli wariantlary birleşdirjek SKU bilen sütün bolmaly (biz ony SKU diýip kesgitleýäris) we her wariant üçin özboluşly SKU bilen sütün bolmaly (sütüni kesgitleýäris kombinasiýaSku). Giňeldilen sazlamalar → kombinasiýalar goýmasynda, bahalardan, mukdardan, suratdan we ş.m. bahalary almak üçin haýsy sütünlerden girýäris.

2) Saýlaw wariantlaryny göçürip alyň - bu bir önümiň görnüşini başga birinden tapawutlandyrýan zat, mysal üçin önümiň göwrümi ýa-da reňki bolup biler. Munuň üçin sütünleri "Kombinasiýa. Opsiýa1", "Kombinasiýa. Opsiýa 2" we ş.m. diýip kesgitleýäris we Giňeldilen sazlamalar → Kombinasiýa goýmasynda, "OptionName" setirlerinde opsiýalaryň adyny giriziň.

Wideo görkezmeleri - Wariantlar bilen önümleri ýüklemek

XML import önümlerini satyn alyň

Yfifx.com hyzmatyny ulanyp, Shopify dükanyna XML faýllaryny import ediň!

Yfifx, Shopify dükanlaryňyz üçin islendik XML faýllaryndan maglumatlary import / täzelemek / sinhronlamak üçin doly awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Islendik ululykdaky faýllary import edip bilersiňiz: 10GB ululykda XML-de synag etdik.


Bu nähili işleýär

1. XML AS IS önümlerini hiç hili üýtgetmän üpjün ediji önüm hökmünde yfifx-e import edýärsiňiz. 2. Köpeltmek üçin margin düzgünlerini kesgitleýärsiňiz. 3. Shopify-a import etmek isleýän zatlaryňyzy ýa-da üpjün edijileriň kategoriýalarynyň / önümleriniň islendik bölegini saýlaýarsyňyz. 4. yfifx MainFEED-de täze bahalar bilen saýlanan önümleri täzeleýär. 5. “MainFEED” -iňizi “Shopify” dükanyna API ýa-da göni SQL db jaňlary arkaly eksport edip bilersiňiz ýa-da API arkaly maglumatlara girip bilersiňiz.

XML Shopify importy üçin önüm meýdanlary

- SKU, ID, MPN, UPC, BARCODE, Ref we ş.m. - Bahasy, Satyş bahasy, Köne baha, arzanladyş, - mukdary / paýnamalary / barlygy, - Ady, - Kategoriýalar, - Öndüriji, - Aýratynlyklary, - Görnüşler, Görnüşler (Reňkler, Ölçegler we ş.m.), - Ölçegleri: L x W x H we Agram, - Düşündiriş, - Suratlar, - Url.Biz bilen habarlaşyň we 14 günlük mugt demo alyň
Shopify dükanyňyza XML faýllaryny import ediň!

yfifx önümleri täzelemek we “Shopify” dükanlaryňyz üçin islendik XML faýllaryndan sinhronlamak üçin doly awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Täze üpjün edijilere XML faýllaryny goşup bilersiňiz ýa-da haýyş bilen siziň üçin muny etmegimizi haýyş edip bilersiňiz.

“Shopify” programma üpjünçiligimiziň içinde nähili görünýändigini aşakda tapyň

1-nji ädim - Iýmit konfigurasiýasy

XML faýly nädip ýüklemelidigi barada birnäçe wariant bar - HK-den - URL, FTP, Dropbox, Google sahypalaryndan we ş.m. - E-poçta salgysyndan - käwagt müşderiniň giriş we paroly bilen üpjün ediji web sahypasyndan faýly göçürip almaly bolýar (bu mümkin, ýöne adaty ösüşi talap eder)

Wideo görkezmeleri - üpjün edijiniň iýmitini döretmek we faýl ýüklemek

2-nji ädim - XML ​​formatyny saýlamak

- tertip boýunça ulgam kesgitlän faýlyňyzyň görnüşini bilenok, - akylly algoritm “Shopify” üçin formaty (siziň XML faýlyňyzda) kesgitlemäge synanyşýar - formaty kesgitlemek bilen baglanyşykly haýsydyr bir meseläni görseňiz, dogry warianty el bilen düzüp bilersiňiz

3-nji ädim - XML ​​faýly üçin XML bellikleri

- “Shopify import” üçin her XML faýlyň bellikleri bar

- ulanyjy XML-de atlaryň, haýsy sütüniň bahalarynyň bardygyny kesgitlemeli. Sütünlere gabat gelýär - yfifx-de XML faýly üçin muny etmegiň 2 usuly bar 1) bellikleri kesgitlemek arkaly

4-nji ädim - XML ​​faýlyňyzyň zerur meýdanlary üçin XPath kesgitläň

Adaty XML faýly iki blokdan ybarat: kategoriýaly blok we önüm kartoçkasy bolan blok. Önüm kartoçkasy bolan blok, şekilleri bolan kiçi blok, aýratynlyklary bolan blok, önüm görnüşleri bolan blok öz içine alyp biler

Wideo görkezmeleri - Xml faýl gurluşy

4.1-nji ädim - kategoriýalar

1) Ilki bilen kategoriýalary öz içine alýan kök elementleri kesgitleýäris we olary "Kategoriýa._Item" we "Kategoriýa._Root" setirlerine girizýäris. Kök elementlerine XPath "//" arkaly ýazylýar

2) Ondan soň, "kategoriýa" belliginiň atributlary üçin XPath girizýäris: "id" we "parentId". Sypatlara XPath "// @" arkaly ýazylýar

3) Kategoriýa ady üçin XPath giriziň. Munuň üçin "Kategoriýa" belliginiň bahalaryny çykarmaly. Kategoriýa ady üçin XPath "// text ()" bolar

4) Her önüm kartasynda bu önümiň haýsy kategoriýa degişlidigini görkezýän bellik bar. Adatça bu bellige "CategoryID" diýilýär. "CategoryID" üçin XPath "Önüm.CategoryId" setirinde ýazylýar.

Wideo görkezmeleri - Kategoriýa üçin XPath giriziň

4.2-nji ädim - önüm

1) Önüm kartasyny öz içine alýan kök elementlerini kesgitleýäris we XPath-y "Önüm._Root" we "Önüm._Item" setirlerine girizýäris. Käbir faýllarda "Önüm._Root" kök elementi ýok, bu ýagdaýda diňe "Önüm._Item" girizýäris.

Wideo görkezmeleri - Önüm kartasynyň kök elementi

2) Soňra XPath-ny SKU (zerur giriş meýdany), Ady, mukdary, bahasy we ş.m. bahalaryna giriziň.

Wideo görkezmeleri - Maglumatlaryň bahalaryna XPath

4.3-nji ädim - suratlar

1) Suratlar önüm kartasyndaky aýratyn blok bolsa, onda XPath-y şekiller we şekiliň baglanyşygyny öz içine alýan bellik bilen blokyň kök elementlerine giriziň.

2) Surata baglanyşyk önüm kartasynda aýratyn bellik hökmünde hasaba alnan bolsa, XPath-y "Önüm.ImageUrl" setirindäki baglanyşyga giriziň.

Wideo görkezmeleri - suratlary import ediň

4.4-nji ädim - aýratynlyklar

1) Aýratynlyklar önüm kartasyndaky aýratyn blokda ýerleşýän bolsa, XPath-y blokuň kök elementlerine "Önüm.Feature_Item" we "Önüm.Feature_Root" setirlerine giriziň.

2) Aýratynlygyň adyna we bahasyna XPath "Önüm.Feature Name" we "Product.Feature Value" setirlerinde ýazylýar.

3) Aýratynlyklar önüm kartasynda ýerleşýän bolsa, onda XPath-a "Önüm.FeatureExtra" setirine giriziň. Ilki bilen aýratynlyklaryň adyny, soňra "[--->]" we aýratynlyklara XPath girizýäris. Şeýle aýratynlyklar bar bolsa, olaryň arasyndaky aýyryjy - "[indiki]" bolar.

4.5 ädim - wariantlary bolan önümler

1) Önümiň import görnüşleri önüm importyna meňzeýär, ilki bilen önümiň wariantlary bilen blokyň kök elementlerini kesgitleýäris we olara "Variant._Root" we "Variant._Item" setirlerinde XPath girizýäris.

Wideo görkezmeleri - Önümiň görnüşleri bilen blokyň kök elementleri

2) Ondan soň, göçürip almaly önümiň warianty maglumatlaryna XPath giriziň

Wideo görkezmeleri - Önümiň warianty maglumatlaryna XPath

3) wariantlary bolan önüm görnüşleri. Wariantlary bolan önümleriň görnüşleri faýlda aýratyn bellikler bilen ýerleşýän bolsa, onda XPath-a "Variant.OptionsExtra" setirine giriziň. Ilki bilen opsiýanyň adyny, soňra "[--->]" we opsiýa XPath giriziň. Şeýle birnäçe wariant bar bolsa, olaryň arasyndaky aýyryjy - "[indiki]" bolar. "

4) Wariantlary bolan önüm opsiýalary aýratyn blokda ýerleşýän bolsa, XPath-ny "Variant.Options_Root" we "Variant.Options_Item" setirlerine blokyň kök elementlerine giriziň. Opsiýanyň adyna we bahasyna XPath "Variant.Option Name" we "Variant.Option Value" setirlerinde ýazylýar.

Wideo görkezmeleri - önümiň görnüşleri

“Shopify” dükanyna awtomatiki kategoriýalar import edilýär

You can import categories from any csv xml excel file into your shopify .
We store categories from source file like tags.
You can use tags for building smart categories for your shopify store.

Çeşme kategoriýalarynyň atlaryny (ýa-da ýollaryny) dükanyňyzdan kategoriýalara karta edip bilersiňiz. Kartalaşdyrmak üçin Excel faýlyny 2 sütün bilen ulanyň: çeşme we maksat.

Mundan başga-da, zerur däl kategoriýalary importdan aýyrmak mümkin.

import aýratynlyklary

Shopify-a import edilýän wariantlar we wariantlar

YfiFX size “Shopify” -e import edilýän Görnüşleri we wariantlary köp mukdarda import etmäge mümkinçilik berýär.

Shopify üçin çäklendirmeler - 1 önüme 3 wariant - 1 önüme 100-e çenli wariant

Islendik faýl çeşmesinden opsiýalary we wariantlary ýükläp bilersiňiz: csv excel xml json.

“Shopify Products” üçin köpçülikleýin suratlar import edilýär

Suratlary import ediň - gysga görkezme

Stepdim 1. Yfifx-e maglumatlary import ediň (degişli üpjün ediji bölümine)

Stepdim 2. Esasy iýmini täzeläň yfifx-de - "Gaýtalama" funksiýasyny işlediň

Step 3. Export updated data from yfifx into your Onlaýn dükany satyn alyň.

*** - All steps can be automated via scheduler.
simple mode - select column from combo-box
advanced mode - define column names

Birocksalar we bahalar täzelenýär

yfifx “Shopify” inwentar dolandyryş programma üpjünçiligi. yfifx, ýönekeý gözenek görnüşini ulanyp, “Shopify” önümiňizi we üýtgeýän paýnamalaryňyzy dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Margin we bellik

Bellik, satyn alyş bahasyna goşulan bahadyr. Bellik, girdeji gazanmaga we kompaniýanyň ähli çykdajylaryny ýapmaga mümkinçilik berýär. Üstünlikli satmak üçin margin talap edilýär, önümi satyn alyş bahasyndan satsaňyz, girdeji 0-a deň bolar.

Harytlary arzan bahadan satmak üçin, onlaýn dükanyň eýesi hökmünde üpjün edijiler tarapyndan hödürlenýän bahalary bellemeli. Şeýle hem, üpjün edijiniň web sahypasyndaky bahalardan aşakda web sahypasynda bahalary belläp bilersiňiz. Munuň üçin hyzmatymyzda nyrh düzgünini döredeniňizde, bu ýagdaýda negatiw margin bellemeli.

“Yfifx” hyzmaty dürli bellikleri düzmek, üpjün edijiniň iň pes bahasyny tapmak ukybyna eýedir.

Önümleriň bahalaryny bahalandyrmagyň usullary:

 1. Belli bir önüm üçin aýratyn bellik. Her önüm üçin aýratyn bellik koeffisiýenti bar bolsa, ony yfifx-e import edip bilersiňiz.
 2. Her üpjün ediji üçin bellikler. Bu, önümiň kategoriýasyna, önümiň bahasyna, markasyna baglylykda her üpjün edijiniň iýmleri üçin aýratyn bellik düzgünlerini kesgitlemäge mümkinçilik berýän adaty bir funksiýa.
 3. Bäsdeşleriň bahalaryna baglylykda dinamiki bellik. Bular 2-nji punktda beýan edilen bellik wariantlary we bäsdeş bahalary. Siziň bahaňyz görkezilen takyklyk bilen bäsdeşiň bahasyna sazlanar (peselip biler, artyp biler), ýöne satyn alyş bahasyndan we iň pes görkezilen margin ýa-da RRP (bar bolsa) pes bolmaz.
 4. Esasy iýmit derejesinde bellikler (baha sanawyňyz)

Möhüm! Belgini göz öňünde tutup, önümleriň umumy bahalary, “Esasy iýmitde bahalary we mukdarlary täzeläň” funksiýasyna başlanyňyzda, üpjün edijiniň iýmitinde düzgün döredilenden soň derrew peýda bolar.

Esasy iýmit ýa-da üpjün ediji iýmit derejesinde margin

Bahalaryň düzgünleri üpjün edijiniň iýmit we / ýa-da esasy iýmit derejesinde düzülip bilner. Esasy iýmitde we üpjün edijiniň iýmitinde nyrh düzgünleri bar bolsa, esasy iýmit derejesinde marjanyň ileri tutulmagy göz öňünde tutulmalydyr.

Her bir baha sanawy üçin, margin aýratyn bolup biler, mysal üçin, belli markalar üçin margin, bahalar aralygy ýa-da bir kategoriýa ýa-da belli bir önüm üçin bellik.

“Yfifx” hyzmatyny ulanyjynyň şahsy hasabynda menýudaky “Iýmitler” düwmesine basyň we peýda bolan ýüklenen iýmitleriň sanawynda işlemek isleýän birini saýlaň.

Soňra “Margin Setup” -a we açylýan “Iýmit üçin margin düzgünleri” penjiresine basyň we “Täze düzgün döretmek” düwmesine basyň.

Esasy düzgüniň redaktory täze penjire açylar, onda belli bir margin belläp bilersiňiz, walýutany kesgitläp bilersiňiz, marjanyň haýsy kategoriýa we (ýa-da) öndürijä degişlidigini görkezip, marginallygy we tölegi göz öňünde tutup formula dörediň. harytlary eltip bermek, köne bahany emele getirmek:

"Saklamak" düwmesine basyň we döredilen düzgün "Iýmit üçin margin düzgünleri" penjiresinde peýda bolar.

Köne bahany gurmak

Margin düzgüninde köne bahany döredip bilersiňiz. Köne baha saýtdaky harytlar üçin arzanladyş döretmäge mümkinçilik berýär.

Köne bahany emele getirmek üçin nyrh düzgüninde K köne koeffisiýenti görkezilmelidir. K köne - önümiň bahasynyň ýokarlanjak göterimi.

Köne baha formula bilen emele gelýär - Bahasy * (1+ (K köne / 100))

Aýry-aýry önüm bellikleri

Belli bir önüm üçin aýratyn bellik gurup bilersiňiz ýa-da bellik bilen sütün ýükläp bilersiňiz we yfifx ýüklenen belligi göz öňünde tutup bahany awtomatiki hasaplaýar.

Bahalar sanawyndaky üpjün ediji her önüm üçin aýratyn bellik beren ýagdaýynda, önümleri yfifx-e import edeniňizde, bu sütüni Markup (K,%), Markup (Coefficient, *) we Markup (S, +) diýip belläp bilersiňiz. .

For example:

Bahalaryň sanawyny ýükläniňizden soň, bellik belligi belliginde önüm görkezijisinde awtomatiki görkeziler:

Önümleriň marginsiz özüni alyp barşy

1 Margin düzgünleri üpjün edijiniň iýmitinde ýa-da Esasy iýmitde ulanylmasa, satyn alyş bahasy önümleriň satuw bahasyna öwrüler:

2 Eger üpjün edijiniň iýmitinde ýa-da Esasy iýmitde Margin düzgünleri bar bolsa, ýöne önüm marj ulanylýan saýlanan kategoriýa ýa-da öndüriji üçin bahanyň çägine düşmese, esasy iýmitde şeýle önümiň bahasy bolar nola öwüriň. Esasy iýmitde bahanyň we mukdaryň täzeden hasaplanylmagynda säwlik peýda bolar - “roralňyşlyk: Synag - üpjün edijiniň formulalary bar, ýöne hiç kim ulanylmaýar, şonuň üçin bahasy = 0 bolar:

“Shopify Products” -yň bahasy

“Shopify” köpeltmek programma üpjünçiligini ulanyň. 2009-njy ýyldan bäri gaýtadan işleýän programma üpjünçiligini ösdürýäris. Satuwyňyzy artdyryň we “Shopify” üçin awtomatiki bahalandyryş programma üpjünçiligi arkaly girdeji köpeldiň

Has köp satuw

Bazar ýerlerinde iň gowy bahany beriň Has köp satuw alyň. Bäsdeşleriň maglumatlaryny islendik daşarky çeşmeden import edip bilersiňiz: Excel faýly, e-poçta, bahalara gözegçilik api. yfifx real wagt utgaşdyryjy maglumatlary ýüklär we Shopify önümleriňizi köpeltmek üçin ulanar.

Biz bilen habarlaşyň we 14 günlük mugt demo alyň

Iň az girdeji kepilligi

Programma üpjünçiligi size minutsyz zatlary satmaga mümkinçilik bermeýär. girdeji. yfifx, bäsdeşleriňizden biri goşmaça ownuk bahalary çap etse we önümleriňizi girdeji almazdan satmagynyň öňüni alsa, ýagdaýy kesgitleýär.

Biz bilen habarlaşyň we 14 günlük mugt demo alyň

“Shopify” köpeltmek üçin dürli strategiýalar

“Shopify” dükanynda nädip bahalandyrmagyň 2 esasy strategiýasy bar. 1 - bäsdeşleriň bahasy bolmazdan. 2 - bäsdeşleriň bahalary bilen.

“Shopify” köpeltmek arkaly iň köp girdeji alyň

“Shopify” üçin programma üpjünçiligi, bäsdeş ýok bolsa, size iň köp girdeji getirer. yfifx belli bir önüm üçin bäsdeş ýok bolsa we yfifx set max bolsa wakany kesgitleýär. awtomatiki usulda şol önüm üçin girdeji%.

“Shopify” köpeltmek üçin dürli bahalandyryş düzgünlerini dörediň

“Yfifx” -iň “Shopify” önümleriňizi köpeltmek üçin awtomatiki çäk düzgünlerini nirede we nädip ulanmalydygyny görkezýän köp sanly süzgüç bar.

meýilleşdiriji

Gurnama önümleri 1 gezek import edýär we şondan soň önümleri awtomatiki usulda meýilleşdiriji arkaly import / täzeleýär.

Sinhronlamak algoritmi

Söwdagärlere onlaýn dükanlaryňyza 1K-200K önümlerini awtomatiki import etmäge mümkinçilik berýär. 1. Onlaýn dükanyňyz üçin kategoriýalary dolandyrmak Kategoriýa ýok bolsa (täze bolsa) dörediler, beýleki ýagdaýda dörediler. 2. Onlaýn dükanyňyz üçin önümleri dolandyrmak Önüm ýok bolsa (SKU tarapyndan barlanar) önümiň täzelenmegi üçin dörediler Bahasy, STOCK / mukdary, elýeterliligi. 3. Onlaýn dükan önümleriňiziň import spesifikasiýasyny köpeldiň Täze önüm üçin aşakdaky meýdanlar getiriler: - SKU, - ady, - mukdary, - elýeterlilik, - bahasy, - ähli suratlar, - aýratynlyklar, - ähli gatnaşyklar bilen wariantlar (wariantlar), - düşündirişler: gysga we doly, - kategoriýa bellemek (1 ýa-da köp).

Sorag-jogap

Önümleriň görnüşi / wariantlary maglumatlary goldaýarsyňyzmy?

Hawa, şeýle edýäris. Varhli wariantlar dogry çykarylar. Mysal üçin ululyklar, reňkler degişli sku, bahasy, elýeterliligi bilen çykarylar.

API arkaly maglumatlary göçürip alyp bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň.

Birnäçe iýmitden maglumatlary 1 hasaby import edip bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň.

Belli bir üpjün ediji / kategoriýa / önüm üçin ýörite margin gurup bilerinmi?

Hawa, edip bilersiň.

Şol bir önüm 2 üpjün edijide (dürli bahalar we dürli aksiýalar) barmy? Şeýle meseläni goldaýarsyňyzmy?

Hawa, biz muny goldaýarys.

Hususy kiçi ammarym bar, ýük daşamak arkaly üpjün edijiler bilen işleýärin. Şeýle ýagdaýlary goldaýarsyňyzmy?

Hawa, şeýle edýäris.

Üpjün edijiniň integrasiýasy

Yfifx bilen birleşdirmek isleýän üpjünçiňiz barmy? Mesele ýok, birleşdirip bileris!

Web Scrapers - integrasiýa

Eger üpjün edijiňiz maglumat bermese, web gyryjylary ulanyň.

Satuw bilen habarlaşyň we integrasiýaňyza baha bereris.

API integrasiýasy

Satuw bilen habarlaşyň we integrasiýaňyza baha bereris.

CSV, Excel Faýl integrasiýasy

Şeýle faýllary yfifx-de ulanmak hakykatdanam aňsat.

XML Faýl integrasiýasy

Şeýle faýllar ýörite konfigurasiýa talap edýär.

Satuw bilen habarlaşyň we integrasiýaňyza baha bereris.

JSON Faýl integrasiýasy

Şeýle faýllar ýörite konfigurasiýa talap edýär.

Satuw bilen habarlaşyň we integrasiýaňyza baha bereris.

Api giriş

Maglumatlary eksport ediň

“Shopify” önüm tekstlerini, mazmuny, aýratynlyklary, opsiýalaryny terjime ediň

Tekstleriňiz üçin terjime almaly ýa-da dürli çeşmelerden maglumatlary garyşdyrmaly bolsaňyz ýa-da teksti Google / Bing / Yandex arkaly terjime etmek hyzmatlaryny API arkaly terjime etmek.

Üpjün edijiniň iýmitini Esasy iýmine göçürmek

Yfifx hyzmatynda işe başlamazdan ozal, adatça, esasy iýmitiňiz, onlaýn dükanyňyza gidýän maglumatlar bar - bu önümleriň ady we beýany, bahalary we elýeterliligi. Hyzmatda işe başlanyňyzda, bu esasy iýmini derrew göçürip alýarsyňyz.

Şeýle hem üpjün edijileriňiziň bahalaryny göçürip alyp, täzeläp, bu baha sanawlaryndaky önümleriň arasynda salgylanma döredýärsiňiz. Esasy iýmini noldan düzmeli ýa-da käbir täze üpjün edijiniň iýmitleri bilen doldurmaly bolarsyňyz. Soňra belli bir baha sanawynyň çäginde gereksiz harytlary pozup bilersiňiz.

Üpjün edijiniň iýmitinden önümleri esasy iýmitlere göçürmegiň üç usuly bar. Göçürmegiň islendik usuly bilen üpjün edijiniň önümleri bilen Esasy iýmitiň arasyndaky salgylanmalar awtomatiki usulda gurulýar.

“Üpjün edijiniň iýmitini esasy iýmitlere göçüriň” funksiýasy arkaly önümleri göçürmek

Göçürmegiň bu usuly bilen üpjün edijiniň iýmitinden ähli önümler göçürilýär we “Kategoriýalaryň kartalaşdyryş” funksiýasy hem bar.

Menýudaky funksiýalary saýlaň we açylan sanawda basyň - "Üpjün edijiniň iýmitini esasy iýmitlere göçüriň".

Açylýan penjirede önümleri göçürmek isleýän üpjün edijiňiziň üpjün edijiniň iýmitini saýlaň we “Göçürmäni işlet” düwmesine basyň.

Üpjün edijiniň baha sahypasyndan önümleri göçürmek

Bu usul, ähli önümleri göçürmeli bolanyňyzda we önümiň bir bölegini üpjün edijiniň baha sanawyndan, mysal üçin, Süzgüç ulanylýan önümlerden göçürmeli bolanyňyzda amatlydyr.

Üpjün edijiniň baha sahypasyna giriň we "Hemmesini esasy iýmitlere göçüriň" düwmesine basyň:

Üpjün edijiniň iýmitinden önümiň esasy iýmitine saýlanyp göçürilmegi

Üpjün edijiniň baha sahypasyna giriň, bellik bellikleri bilen göçürmek üçin zerur önümleri saýlaň we "Esasy iýmitlere göçüriň" düwmesine basyň:

Rorsalňyşlyklar, önümiň näme üçin göçürilmezligi mümkin

Önümi göçürip başlanyňyzda köplenç bolýar, ýöne beýle bolmaýar.

Önümiň Esasy iýmitde göçürilmezliginiň sebäpleri aşakdakylar:

 1. Bu önüm eýýäm Esasy iýmitde. Näme etmelidigini nädip barlamaly: Esasy iýmini açyň we göçürilen önümiň makalasyny gözlegiň içine giriziň we barlygyny görüň. Şeýle bolsa, göçürmek ýa-da ýok etmek we gaýtadan göçürmek isleýän önümiňiz bilen salgylanma guruň.
 2. Bu önümiň esasy iýmit önümi bilen baglanyşygy bar. Salgy esasy iýmitde ýok önüm bilen bolup biler, soň baglanyşyklaryň goşmaça belgisi ýaşyl öwüsmeýär. Näme etmelidigini nädip barlamaly: üpjün edijiniň iýmitindäki Salgylar düwmesini açyň, soňra "Erbet salgylanmalary görkez" -e basyň we gözlegimize makalamyzy giriziň. Salgylanma tapylsa, ony pozup bilersiňiz. Başlangyç sazlamalar we synag döwründe bolsaňyz, ähli döwülen salgylanmalary aýyryp bilersiňiz.
 3. Kategoriýa laýyklygyny ulanýarsyňyz (ulanmasaňyz, bu element size degişli däl) we göçürilen önümiň kategoriýasy üçin kesgitlenmedi. Näme etmelidigini nädip barlamaly: göçürilen önümi (önüm üçin açyk düwme) açyň, Kategoriýalar goýmasyna giriň we ähli kategoriýa setirini göçüriň. Soňra “Funksiýalar - üpjün edijiniň iýmitini esasy iýmitlere göçüriň” menýusyna giriň, üpjün edijini saýlaň we Kategoriýalaryň kartalaşdyryş faýlyny göçürip alyň (“Şablony göçürip al” düwmesi). Excel faýlyny açyň we ondan önüm kategoriýasyny gözläň (CTRL + F). Ol ýerde ýok bolsa, faýla goşuň we göçürmäni gaýtalaň.
 4. 1-3-nji elementler barlanan bolsa we önüm henizem göçürilmedik bolsa, bize ýazyň we meseläni çözmäge kömek ederis.

Terjimeler - nädip etmeli we näme üçin zerur.

Tekstiň bir dilden beýlekisine terjimesi

Teksti bir dilden başga dile terjime etmek Google terjime API arkaly işleýär.

Esasy iýmitiň sazlamalary arkaly düzülendir we önüm üpjün edijiniň iýmitinden Esasy iýmitlere ýa-da üpjün edijiniň iýmit derejesinde göçürilende we baha sanawy ýüklenende işleýär.

“Google Translate” setirindäki iýmitiň sazlamalarynda haýsy dilden terjime ediljekdigini, haýsy dile terjime ediljekdigini we ApiKey formula laýyklykda hasaba alynmaly: From | | | ApiKey. Dil kodlaryny tapyp bilersiňiz

şu ýerde.

Bir sözi başga söz bilen çalyşmak

Bu terjime opsiýasy sözlügi düzmegi talap edýär we önüm üpjün edijiniň iýmitinden Esasy iýmitine göçürilende işleýär. Mundan başga-da, funksiýalar arkaly bahalaryň sanawyna önümler getirilende sözlükden terjimelere jaň edip bilersiňiz.

“Terjimeler” funksiýasy, mysal üçin bahalary gaýtadan işlemekde aşakdaky ýagdaýlar üçin zerurdyr. 1. Asyl baha sanawyndan bir sözi başga birine çalyşyň ýa-da düýbünden pozuň. Mysal üçin, önümiň beýanynda pozulmaly ýa-da özüňize üýtgedilmeli telefon belgisi bar. 2. Bir sözi / sözlemi başga birine köpçülikleýin üýtgediň. Mysal üçin, ululyklary ABŞ ulgamyndan rus ulgamyna öwürmeli bolanda.

Terjimeler toplumy düzüldi.

“Sözleri çalyşmak” goýmasyna geçiň:

Terjimeleriň sözlügini düzmek:

Excel formatda faýllar üçin terjimeleri düzmek.

Excel göçürip almagyň ösen sazlamalarynda zerur meýdan üçin formula düzüldi, meselem, = Terjime.StringFullChange (F) - sözlemleri birine çalyşýar ýa-da = Translator.TranslateText (F) - asyl sözi tekstiň içindäki täze söz bilen çalyşmak üçin ulanylýar. F = terjime üçin çeşme setiriniň alynjak sütüni.

Sözleriň bölekleri däl-de, çalşylýan sözleriň bardygyna düşünmek möhümdir.

Sözleriň böleklerini çalyşmak zerur bolsa, adaty C # funksiýasyny - string.Replace ulanyň (“dan”, “to”)

Bahalar sanawynda opsiýa bahalaryny terjime etmegiň mysaly

Islendik formatda faýllar üçin terjimeleri düzmek.

Funksiýalara gidiň - Mazmuny - Terjime bahalary:

Terjime başlamak isleýän bahalaryňyzy we meýdanlaryňyzy saýlaň we “Işlet” düwmesine basyň:

Köpçülik täzeleniji

Köpçülikleýin iýmit täzeleýjisi, ýerli göçürilen bahalar üçin amatly “Meýilnamaçy” üçin alternatiwadyr. Köpçülikleýin iýmit täzeleýjisi bir penjirede täzelenmek üçin bahalaryň ýüklenmegini sazlamaga, Esasy iýmitiň has täzelenmegine we eksportyna başlamaga mümkinçilik berýär.

Taskshli meseleler geçen gezek başlanan sazlamalar bilen başlaýar.

Ileri tutýar

Düzgüne görä, iýmitleriň hiç birinde-de artykmaçlyk ýok. Soöne şeýle bolýar, üpjün edijini saýlamaly. Munuň üçin “Ileri tutýar” funksiýasy ulanylýar.

Şeýlelik bilen önümde üpjün ediji bilen baglanyşykly önümler bar bolsa we iň bolmanda biri iýmleriň ileri tutulýan bolsa, has ileri tutulýan biri “ýeňiji” bolar, bahalary we mukdary önümiň gaýtadan hasaplanylmagynda ulanylar. Esasy iýmitden.

Konfigurasiýa geçiň - Ileri tutýar. Açylýan penjirede “Iýmitleriň ileri tutulýan ýerlerini ulanyň” belligini goýuň, setirleri süýşüriň, üpjün edijileriň iýmitiniň zerur tertibini düzüň we “Saklamak” düwmesine basyň:

Üpjün edijiler iýmitinde RRP / MRP bilen işlemek

Üpjün edijiniň iýmitinde RRP / MRP bilen işlemek yfifx-de goldanýar. Bu makalada RRP bilen işlemek meselesine serederis.

RRP we MRP näme:

 • RRP - Bölek satuw bahasy maslahat berilýär.
 • MRP - Bölek satuw bahasy.

RRP we MRP bahalaryny gaýtadan işlemek nukdaýnazaryndan bu bir zat.

yfifx ähli konfigurasiýa gepleşiklerinde we wizual elementlerde RRP gysgaltmasyny ulanýar.

RRP näme?

Üpjün ediji, öndüriji bazardaky dürli satyjylar üçin iň pes bahany dolandyrmak üçin RRP bilen tanyşdyrýar we gözegçilikde saklaýar.

Gysgaça aýdylanda, RRP-den arzan satmak mümkin däl. Adatça RRP gözegçilik astynda saklanýar, düzgün bozýanlara sanksiýalar ulanylýar (önümler iberilmeýär, arzanladyşlar ýitirilýär we ş.m.).

Üpjün edijiniň iýmitindäki RRP-ni nädip göz öňünde tutmaly?

Düzgüne görä, RRP-den bir zat göçürip alan bolsaňyz, RRP önümi bahalandyranda ulanylar. Olarda satuw bahasy = RRP bolar.

Şol bir önümiň dürli RRP bilen dürli üpjün edijilerden elýeterli bolmagy mümkin. Şeýle ýagdaý bar bolsa, yfifx pes RRP-ni baha hökmünde alýar.

RRP-den arzan nädip satmaly?

Birnäçe wariant bar. Bu usullaryň hersiniň öz artykmaçlyklary we kemçilikleri bar. Haýsysyna mätäç bolsaňyz, funksiýalaryň synag wagtynda düşünip bilersiňiz:

 1. RRP-ni üpjün edijiniň iýmitine ýüklemäň.
 2. RRP-den bahany gaýtadan hasaplamakdan öçüriň. Munuň üçin üpjün edijiniň iýmitinde Sazlamalar bölümine giriň we "Bahalaryň sanawyny gaýtadan hasaplamakdan öçüriň" belligini goýuň, "Saklamak" düwmesine basyň.
 3. “RRP öçürmek” sazlamasy açyk bir margin (Baha) dörediň. Margin Setup-a gidiň - Täze düzgünler dörediň, marjini düzüň we "RRP öçürmek" gutusyna basyň, "Saklamak" düwmesine basyň:
 4. Belli bir üpjün edijiniň iýmiti üçin RRP-ni ulanmagy öçüriň. Üpjün edijiniň iýmitinde Sazlama bölümine giriň we “RRP öçüriň” bellik belligini goýuň, “Saklamak” düwmesine basyň.
 5. Global bahalandyryş funksiýasynda RRP-i öçüriň. “Funksiýalar - Esasy iýmitde bahalary we mukdarlary täzeläň” -e giriň, “RRP öçüriň” -e bellik goýuň we “Täzelen” düwmesine basyň.

RRP-den ýokarda nädip satmaly?

Adatça, olar henizem RRP-de satýarlar. Emma RRP-iň yglan edilen bahasyndan has ýokary satmak mümkin we zerur bolan ýagdaýlar bar.

Mysal üçin, önümi bazarda satsaňyz, bu gaty möhümdir, bahalara gözegçilik belli bir wagtda belli bir önüm üçin bäsdeşiň ýokdugyny görkezdi. Soňra RRP-den ýokarda satyp bilersiňiz.

“Yfifx” -de “Esasy iýmitde bahalary we mukdarlary täzeläň” funksiýasynda aşakdaky özüni alyp barmak mümkin:

Esasy iýmit eksport ediň

Web sahypaňyzda eýýäm önümler barada maglumatlary täzelemek üçin yfifx funksiýasyny ulanyň - Esasy iýmit eksport ediň (hyzmatdan).

Esasy iýmitleri bir faýla eksport ediň

Faýla esasy iýmit eksporty ýönekeý görnüşde ýerine ýetirilýär: menýuda Funksiýalara basyň - Esasy iýmiti eksport ediň. Peýda bolan penjirede Esasy iýmit üçin Export konfigurasiýasyna basyň:

“Esasy iýmit üçin eksport konfigurasiýasy” penjiresinde faýl görnüşini saýlaň. Soňra "Saklamak" (3) düwmesine basyň we penjiräni ýapyň:

“Esasy iýmit eksporty” penjiresinde Işlet düwmesine basyň. Faýla eksport gutarandan soň, faýly eksport edilen faýllar sütüninden göçürip alyp bilersiňiz:

E-poçta bilen esasy iýmit eksport ediň

Esasy iýmiti e-poçta ibermek üçin:

 1. Esasy iýmitiň ýüklenjek faýl formatyny saýlaň.
 2. Esasy iýmitiň saýlanan formatda iberiljek elektron poçtasyny ýazyň.
 3. Ondan soň, "Saklamak" düwmesine basyň, "Esasy iýmit üçin eksport konfigurasiýasy" penjiresini ýapyň we eksporta başlaň:

Eksport tamamlanandan soň, e-poçtaňyza düşürilmedik Esasy iýmit faýly bilen hat iberiler:

Sahypaňyzyň kategoriýalaryna kartalaşdyrmak

Köplenç üpjün edijiniň iýmitinde kategoriýalar ýok, ýöne tersine ýagdaý hem bolýar - olar.

Üpjün ediji öz iýmitinde we kategoriýalarynda üpjün edeninde, bu kategoriýalary esasy iýmit kategoriýalary bilen öz kategoriýalary bilen deňeşdirmek zerur bolýar. Öz döreden iýmitiňiz bar bolsa, bu hökmany çäre däl we diňe bahalary we mukdarlary täzelemeli.

Size gerek bolsa

Aşakdaky ýagdaýlarda üpjün edijiniň iýmitini Esasy iýmitlere göçüreniňizde bu möhümdir:

 • Esasy iýmitiňizi üpjün edijiniň iýmitinden döredeniňizde (öz iýmitiňiz ýok) we bu ýerde kategoriýalar zerur.
 • Üpjün edijiniň iýmitinden esasy iýmitlere (iýmitiňize) täze önümleri (el bilen ýa-da awtomatiki) goşmak. Önümler iýmitiňiz üçin dogry kategoriýalara girmeli we bu sazlama munuň bilen kömek edip biler.

Munuň işlemegi üçin üpjün edijiniň iýmine kategoriýalar ýüklenmeli. Üpjün edijiniň iýmitinde kategoriýalaryň bardygyny ýa-da ýokdugyny üpjün edijiniň iýmitine baryp, Kategoriýalar düwmesine basyp barlap bilersiňiz, bu surat ýaly bir zat bolar:

Kategoriýalar bar bolsa, bu kategoriýalary öz kategoriýalaryňyza - Esasy iýmitiň kategoriýalaryna düzmek üçin sazlamalar düzüp bilersiňiz.

Muny nädip etmeli

In the yfifx menu, select Functions → Copy supplier feed into Main feed:

A dialog box will open, in which you need to select the Supplier’s Feed from which we will copy the products to the Main Feed and for which you need to configure the mapping of categories. Choose from the list of Supplier’s Feed and download the template (list of categories) for customization:

Şablon kategoriýalaryň sanawy bolan Excel faýlydyr. Ikinji sütünde, üpjün edijiniň iýmitinden önümleri esasy iýmitiňize (iýmitiňize) geçirmek zerur bolan kategoriýalaryňyzyň adyny we höwürtgelerini görkezmeli.

If the category and products do not need to be moved, leave the cell empty:

After editing the file, save it and load it back into the system for the required Supplier’s Feed:

Mysal kategoriýalarynyň kartasy

1 Blok - atlar höwürtge kategoriýalary bilen üýtgedildi

2 Blok - boş öýjükler, bu kategoriýalar göçürilmez.

3 Blok - birnäçe kategoriýany bir ýere jemlemeli bolsaňyz, barjak kategoriýa üçin şol bir at ýazyň.

Esasy iýmit mazmunyny üpjün edijiden täzeläň

“Yfifx” -iň esasy iýmitinde, “yfifx” -däki beýleki üpjün edijilerden mazmun goşup ýa-da täzeläp bilersiňiz.

Näme üçin zerur - Esasy iýmitdäki önümlerde ýeterlik mazmun ýok bolsa, ony başga ýüklemekden goşup ýa-da täzeläp bilersiňiz. Mysal üçin, üpjün edijiniň sahypasyndan mazmun göçürip alyp bilersiňiz. Ora-da premýer-ministri ýüklän başga mazmun.

Netijede, bu funksiýa önüm çeşmelerini beýleki çeşmelerden ýok mazmun bilen “baýlaşdyrmaga” mümkinçilik berýär.

Mazmuna goşmaça, önümiň agramy, öndürijisi, öndürijiniň makalasy we ş.m. ýaly beýleki parametrleri täzeläp bilersiňiz.

Mazmuny täzelemek üçin:

 1. PM-de üpjün edijiniň iýmitini dörediň we oňa faýl ýükläň
 2. Esasy iýmitiň önümleri bilen mazmunyň ýüklenen üpjün edijiniň iýmitiniň arasynda salgylanmalary gurmak;
 3. Döredilen salgylanmalary ulanyp Esasy Iýmit täzelenjek mazmuny täzeleme funksiýasyna başlaň.

Mazmuny täzelemek funksiýasyny başlamak üçin Funksiýalara - Mazmuna - Esasy iýmit mazmunyny üpjün edijiden täzeläň

Açylýan penjirede üpjün edijiniň iýmitini saýlaň, şol ýerden esasy iýmimizi täzeläris we täzelenmeli meýdançany saýlarys. Üç täzelenme warianty bar: elmydama täzeläň, diňe boş bolsa täzeläň we täze baha goşuň (diňe massiwler üçin).

Meýilnamaçy

“Yfifx” -de birnäçe düzülen hereketleri awtomatiki ýerine ýetirjek meýilnama düzüp bilersiňiz.

Iş tertibi başlanda, aşakdaky meseleler ýerine ýetirilýär:

 1. Daşarky çeşmesi bolan üpjün edijileriň ähli iýmitleri ýüklenýär (baglanyşyklar, poçta, API we ş.m.). Üpjün edijileriň iýmleri kompýuterden ýüklenen bolsa, şoňa görä iýmit şoňa görä ýüklenmez.
 2. “Esasy iýmitde bahalary we mukdarlary täzeläň” funksiýasynyň başlamagy. Şeýle hem, düzülen bolsa, bäsdeşleriň iýmitini göz öňünde tutmak.
 3. Esasy iýmitiň eksporty.

Taskshli meseleler geçen gezek başlanan sazlamalar bilen başlaýar.

Şeýle hem tertipde işledip boljak aýratyn buýruklar we sazlamalar toplumyny döretmek mümkin. Bu sorag bilen goldaw bilen habarlaşmaly.

“Yfifx” interfeýsinde bar bolan ähli funksiýalar (mazmuny täzelemek, salgylanmalary gurmak, bahalary göçürmek we ş.m.) tertip boýunça işe girizilip bilner.

Yfifx hyzmatynda önümleriň arasynda salgylanma gurmak

Gurluşyk salgylanmalary, esasy iýmitdäki önümi we üpjün edijiniň iýmitindäki önümi, we esasy salgydan önümiň soňraky täzelenmesini gurlan salgylanmany ulanyp üpjün edijiniň iýmitindäki önüm bilen deňeşdirmekdir.

Näme üçin beýle edýär?

Käwagt şol bir önümiň başga SKU we beýleki aýratynlyklary bolup biler. Öndüriji tarapyndan döredilen SKU satyjyda SKU-dan tapawutlanyp biler ýa-da önümiň ady dürli dillerde bolup biler & ZeroWidthSpace; & ZeroWidthSpace; dürli baha sanawlarynda ýa-da dürli ýerlerden getirilýär we ş.m. Önümleriň arasyndaky salgylanmalar dublikatlaryň öňüni almaga kömek edýär. üpjün edijileriň iň pes satyn alyş bahasyny göz öňünde tutup, saýtda we marjany dogry düzüň (salgylanmalar düzülen bolsa, iň pes bahalary Gysgaça hasabatda hem görüp bilersiňiz).

Saýtda üpjün edijiniň iň pes bahasyndan margin bilen bir önüm bolar (ýalňyş gaýtalanmaz).

Iki görnüşli salgylanma bar - el bilen we awtomatiki usulda. Iş ýüzünde, bu, adatça, awtomatiki algoritm ilki işlese, soň awtomatiki birikdirilmedik zat el bilen tamamlananda, iki wariantyň utgaşmasydyr.

Salgylary awtomatiki gurmak

Yfifx hyzmatyny ulanyjynyň şahsy hasabynda, menýuda, Funksiýalara basyň we açylan sanawdan "Salgylary gurmak" saýlaň.

Önümleriň arasyndaky salgylanmalar makala (iň oňat wariant), ady ýa-da beýleki maglumatlara laýyklykda edilýär. Sazlamalarda, häzir (1) salgylanma döretmek üçin haýsy üpjün edijiniň iýmitlenýändigini kesgitläň, (2) salgylanma meýdançasyny saýlaň we prosesi başlaň (3).

Salgylary gurmak prosesi gutarandan soň, “Amal bilen gurlan salgylanmalara syn” penjiresi açylýar. Bu penjirede, döredilen salgylanmalaryň hemmesini ýatda saklap ýa-da salgylanmalary pozup bilersiňiz:

Salgylar gurlandan soň, salgylanma önümleri goşmaça belginiň reňkini üýtgedýär - çal reňkden ýaşyl öwüsýär. Goşmaça bellige basanyňyzda, önümiň haýsy üpjün edijiniň iýmitinde we satyn alyş bahasynyň we satuw bahasynyň nämedigini görüp bilersiňiz (bu mysalda, 10% bellik bilen) önüm hakda bir tabak peýda bolýar.

Üpjün edijiniň täzelenen iýmitindäki önüm ýitip, soň ýene ýüze çyksa-da, salgylanma dikeldiler. Şonuň üçin islendik üpjün edijiniň iýmitiniň içinde önümi saýlap ýa-da ähli önümleri saýlap bilersiňiz, ýöne üpjün edijiniň iýmitiniň özi däl (üpjün edijiniň iýmleri iýmit sahypasyndaky sag tarapdaky Aýyrmak düwmesine basyp iýmit sanawyndan aýrylýar). Üpjün edijiniň iýmitini doly ýok etseňiz, ulgamdaky ähli maglumatlar ýok bolar we üpjün edijiniň iýmitini täzeden ýüklemeli, meýdanlaryň hat alyşmalaryny düzmeli we bu üpjün edijiniň iýmit önümleriniň we beýlekileriň arasynda salgylanma döretmeli bolarsyňyz.

Gurluşyk salgylanmalary

Esasy iýmitiň önümleri bilen üpjün edijiniň iýmitiniň arasynda salgylanma gurmak üçin:

 1. Üpjün edijiniň iýmitindäki önümi saýlaň we “+” (1) düwmesine basyň;
 2. "Salgy goş" -a basyň (2);
 3. Açylýan penjirede, salgylanma berýän üpjün edijiniň iýmitini saýlaň (3);
 4. Sanawdan islenýän önümi saýlaň ýa-da sag tarapdaky gözleg setirini ulanyp gözläň (4)
 5. Gerekli önümi saýlaň (5);
 6. "Salgy goş" -a basyň (6).

Bahalary we mukdarlary täzeläň

Yfifx hyzmaty bahalary we mukdarlary awtomatiki täzelemek funksiýasyny ýerine ýetirýär.

“Esasy iýmitde bahalary we mukdarlary täzelemek” funksiýasy yfifx-iň esasy wezipesi. Bu funksiýa, şeýle hem, kesgitlenen baha bilen bahalaryň gaýtadan hasaplanylmagyny, köne bahanyň emele gelmegini we bäsdeşleriň bahalaryny göz öňünde tutup täzeden bahalandyrmaga başlaýar.

Bahalar we mukdarlar esasy iýmitde täzelenýär, maglumatlar onlaýn dükanyňyza iberilýär ýa-da Excel, CSV, XML, YML, JSON faýllaryna ýüklenýär. Bahalaryň we mukdarlaryň täzelenmegi üçin üpjün edijileriň baha sanawlaryny hyzmata ýüklemeli we önümleriň arasynda salgylanma döretmeli.

Üpjün edijileriň iýmitleri ýüklenen bolsa, menýudan Funksiýalary saýlaň we açylan sanawda "Esasy iýmitdäki bahalary we mukdarlary täzeläň" düwmesine basyň.

“Üpjün edijiniň iýmitinden esasy iýmit üçin bahalar we mukdarlar täzelenýär” penjiresinde size zerur zady saýlamaly - bahalary, mukdarlary ýa-da köne bahalary täzelemek; bahalary we (ýa-da) nola deň bolan önümleri täzelemek; satuw bahasynyň RRP-den ýokary bolmagy üçin gutyny belläň; gysgaça hasabatyň emele gelmegine başlaýar. Önümler bilen salgylanmasyz nähili işlemelidigini saýlap bilersiňiz - üýtgemän goýuň, mukdary nol ýa-da mukdary we bahasy nol. Täzelenme işine başlamak üçin “Täzelenme” düwmesine basmaly.

SKU tarapyndan ene iýmitini täzelemek

Üpjün edijiniň önümleriň mazmuny bilen bir baha sanawyny, başga bir baha sanawynda, mysal üçin bahalar we mukdarlar berýän ýagdaýlary bolýar. Bu iki baha sanawyny bir ýere jemlemek üçin - yfifx-de bahalary - ene-atany (esasy mazmuny) we çagany (mysal üçin bahalar we mukdarlar) döredip bolýar.

Çaga bahalarynyň sanawy ýüklenende, göçürip almak sazlamalarynda görkezilen meýdanlar, mysal üçin bahalar we mukdarlar ene-atanyň iýmitinde awtomatiki usulda täzelener. Ene-atanyň iýmiti makala laýyklykda täzelenýär.

Ene-atanyň baha sanawyny nädip döretmeli we täzelemeli

 1. Ilki bilen ene-atanyň iýmitini ýükleýäris. Mysal üçin, bahalar we mukdar ýok bahalar sanawyny ýükleýärin we bu sütünleri ikinji baha sanawyndan täzelemeli bolaryn:
 2. Ikinji baha sanawyny dörediň, onda çaga iýmitini ýükläris.
 3. Ene iýmitini täzelemegiň sazlamalary üçin ene-atanyň iýmitiniň şahsyýetini bilmeli. Munuň üçin döredilen baha sanawynda baha sanawynyň adyna basyň. Supplihli üpjün edijileriň iýmitleriniň görkezilen sanawyndan ene-atanyň iýmitini tapmaly we şahsyýetini ýatda saklamaly.
 4. Ondan soň, "Uploadükle" goýmasyna basyň.
 5. Göçürip almak penjiresinde degişli göçürip almak görnüşini (1) saýlaň we iň aşaky setire “Goşmaça sazlamalar” (2) basyň.
 6. “Ene-atanyň bahasy ID” setirinde ene-atanyň iýmitiniň şahsyýetnamasyny ýazyň.
 7. “ParentPriceUpdateProcessingMode (Qty, Price, RRP, Agram we ş.m.)” setirinde - birnäçe meýdan bar bolsa, soňundan dykgat bilen bölünmeli täzelenmeli meýdany ýazyň. Mysal üçin, bahany we elýeterliligi täzelemeli bolsaňyz, setirde ýazyň - Qty, Price (3).
 8. “Dowam et” (4) düwmesine basyň we bahalaryň sanawyny hemişeki ýaly ýükläň.
 9. Çaga iýmitini ene iýmitine ýüklemegiň netijesinde, sazlamalarda görkezen meýdanlaryňyz SKU laýyklykda awtomatiki usulda täzelener. Meniň ýagdaýymda, çaga iýmitini ene iýmitine ýüklänsoň, bahalar we mukdarlar täzelendi:

Täzelenmek üçin elýeterli meýdanlar

Täzelenmegiň bu usulyny ulanyp, diňe mukdarlary we bahalary däl, eýsem yfifx meýdanlarynyň köpüsini täzeläp bilersiňiz. Meýdanyň atlarynyň mysallaryny şu tablisada tapyp bilersiňiz:

Önüm aýratynlyklaryna gabat gelmek

Bu gollanmada “Gabat gelýän aýratynlyklar” funksiýasyny seljereris.

Mysal üçin, Üpjün edijiniň iýmitinde “Boý (mm)” aýratynlygy bar we Esasy iýmitde şol bir aýratynlyk “Boý, mm” ýaly ýazylýar. Üpjün edijiniň iýmitinden esasy iýmitlere önümleri göçüreniňizde iki taraplaýyn aýratynlyklar döretmezlik üçin, “Gabat gelýän aýratynlyklar” funksiýasyny ulanyp bilersiňiz.

Munuň üçin üpjün edijiniň iýmitinde “Gabat gelýän aýratynlyklar” goýmasyna giriň:

Aýratynlyklary köpçülikleýin redaktirlemek üçin “Häzirki sazlamalary göçürip alyň” (1) düwmesine basyň, faýl ikinji adyna üýtgedilen aýratynlyklary ýazmaly. Şeýle hem faýldaky aýratynlyklary ähli kategoriýalar ýa-da belli bir kategoriýalar üçin redaktirläp bilersiňiz. Faýly redaktirländen soň, "Täze sazlamalary ýüklemek" (2) düwmesine basyp, hyzmatlara ýükläň.

Başlamaga taýynmy?

14 gün mugt synap görüň!